Psykodynamisk individuell psykoterapeututbildning med inriktning på vuxna 2022-2026

Helsingfors universitet ordnar utbildningsprogrammet i samarbete med utbildningspsykoterapeuter vid Finlands svenska psykoterapeutförening r.f.

Omfattning
70 studiepoäng

Begynnelsedatum och längd
Utbildningsprogrammet börjar hösten 2022 och pågår för 4 år (8 terminer)

Utbildningsgruppens storlek
8-14 studerande. Utbildningsprogrammet inledas om det har åtminstone 8 ansökningsgiltiga sökande som blir valt och mottagar studieplatsen.

Utbildningsutrymmen
Närundervisningen sker vid Helsingfors universitets centrumcampus.

Psykodynamisk (psykoanalytisk) psykoterapi är en behandlingsmetod som baserar sig på psykoanalytiska begrepp och teorier om hur människans känslo- och tankeliv utvecklas och hur det uppstår olika störningar i det (t.ex. i form av depression, ångeststörningar, narcissistiska störningar och borderline-störningar). Den genomgripande tanken är att psykodynamisk utvecklingspsykologi, teori och metod bildar en integrerad och logisk helhet. Psykoterapeututbildningsprogrammets innehåll följer de utvecklingslinjer som format den moderna psykodynamiska psykoterapin på 1990-2020-talet.

Kursprogrammets teoretiska grund är centraliserad kring strukturteorin och det omedvetnas betydelse, objektrelationsteorin och självpsykologin. Förutom dessa integreras från psykoanalysens angränsande vetenskaper teorier, forskningsresultat och klinisk kunskap om utvecklingspsykopatologi, anknytning, trauma, affektpsykologi, neurovetenskaper, mentalisering, intersubjektivitetsteorierna, relationell psykoterapi och psykodynamisk korttidsterapi. Den utvecklingspsykologiska synvinkeln - där de psykoterapeutiska interventionerna är förankrade i psykoterapeutens förståelse av patientens specifika utvecklingspsykopatologi - har en central framtoning i utbildningsprogrammets psykoterapiteknikundervisning.

Den psykodynamiska psykoterapin är en integrerad del av den finländska hälsovården alltsedan 1960-talet. Psykodynamisk psykoterapi hör till de rehabiliteringspsykoterapier som Folkpensionsanstalten understöder. Av forskningsresultat framgår det att psykodynamisk korttids- och långtidspsykoterapi är verkningsfulla vårdmetoder i behandlingen av depression, ångeststörningar, ätstörningar och addiktioner, somatoforma komplikationer samt mildare personlighetsstörningar.

Psykoterapeututbildningsprogrammet har som främsta mål att ge basfärdigheter i den moderna psykodynamiska långtidspsykoterapins teknik, men också insikter i de psykodynamiska korttidspsykoterapiernas betydelse i vårdarbetet. De Reflekterande Integrationsdagarnas (Reflektiva team) funktion och målsättning är att kontinuerligt under hela utbildningens gång medvetandegöra, fördjupa och befästa den inlärda kunskapen i frågan om utvecklingen till att bli psykoterapeut. Dagarna består av planerade och strukturerade gruppsamtal där deltagarna ges uppgiften att gemensamt med varandra interaktivt reflektera, bearbeta samt integrera sina inlärningserfarenheter. Här förenas och möts insikter i den teoretiska inlärningen med upplevelser från den kliniska och praktiska erfarenheten

Behovet av svenskspråkiga psykoterapeuter är stort i hela Svenskfinland. Detta behov är speciellt stort i regionerna (Österbotten, Åland). Utbildningen är tänkt att genomföras enligt en s k hybridmodell med en användning av både när- och distansundervisning. Syftet med hybridmodellen är att underlätta deltagande för studerande som kommer från ett längre avstånd ifrån huvudstadsregionen. För att trygga gruppens gemenskap, funktionalitet och diskussionskultur är tanken att seminarierna den första terminen skulle genomföras som närstudier. Efter den första terminen skulle undervisningen bestå av både när- och distansstudier, i huvudsak så att vartannat seminarium sker per distans och vartannat förverkligas som närstudier. Handledning av långtidsterapifallen kunde även i samråd med handledaren genomföras som när- och/eller distanshandledning, likaså förverkligandet av den egna utbildningspsykoterapin.

Som utbildare arbetar utbildningspsykoterapeuter av psykodynamisk psykoterapi:

 • Désirée Schalin-Sommardal, ansvarig utbildare; FM, psykolog, utbildningspsykoterapeut
 • Max Ervast, vice ansvarig utbildare; PsM, utbildningspsykoterapeut
 • Henrik Enckell; MD, docent i psykoterapi, specialistläkare i psykiatri, utbildningspsykoterapeut
 • Elisabeth Haapatalo; FM, psykolog, utbildningspsykoterapeut
 • Anneli Larmo, MKD, specialistläkare i psykiatri, utbildningspsykoterapeut
 • Yvonne Nenonen, PsM, psykolog, utbildningspsykoterapeut
 • Lena-Stina Nyström; socionom, psykoterapeut (VET)
 • Camilla Renlund; ML, specialistläkare i psykiatri, utbildningspsykoterapeut
 • Eila Saarinen; PsM, utbildningspsykoterapeut
 • Marja Schulman; FM, psykolog, utbildningspsykoterapeut
 • Joachim von Weissenberg; PsL, utbildningspsykoterapeut

Utbildningsprogrammet består totalt av 76 studiepoäng och innehåller följande studiehelheter:

Gemensamma teori- och metodstudier 5 sp

Gemensamma teori- och metodstudier till alla psykoterapeutstuderande vid Helsingfors universitet innehåller tre studieavsnitt:

 1. Psykiska störningar / Mielenterveyden häiriöt (2 sp)
 2. Psykoterapiforskningens metodik / Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 sp)
 3. Integrativ fallseminarium / Integratiivinen tapausseminaari (1 sp)

Varje studieavsnitt innehåller två undervisningsdagar och självständiga uppgifter, och de ordnas vanligen ett gång per år. Man kan väljä när man genomgår var och en studieavsnitt men det är en stark rekommendation att Psykiska störningar ska genomföras i början av studier, Psykoterapiforskningens metodik innan man börjar att skriva lärdomsprovet och Integrativ fallseminarium i slutet av studier.

Utbildningsprogrammets teori- och metodstudier 34 sp

Teori- och metodstudier former en process, där tilltagande behärskande av teori och metoder är i växelverkan med studerandes personliga kunskaper och utvecklingen av självkännedomen.

Teori- och metodundervisning  består av följande programblocken:

 • Utvecklingspsykologi (1,75 sp)
 • Professionskurs (2,5 sp)
 • Introduktion till psykoanalytisk psykoterapi (3,5 sp)
 • Psykoterapibedömning (1,75 sp)
 • Relationen patient – psykoterapeut (2,25 sp)
 • Behandlingsmetod och –teknik (10,5 sp)
 • Psykoterapiforskningens metodik och det vetenskapliga arbetet (3,5 sp)
 • Fallseminarium (1,25 sp)
 • Babyobservation (2,5 sp)
 • Specialfrågor (2,5 sp)
 • Reflekterande integrationsdagar (1,5 sp)
I termin (6 sp)
 • Seminarium 1: Utvecklingen från spädbarn till vuxen
 • Seminarium 2: Intro till psykoanalytisk psykoterapi - psykoanalytisk terapi i praktiken
 • Seminarium 3: Psykoterapi och psykoterapeutyrket
 • Seminarium 4: Psykoterapiarbetet och de etiska frågorna
 • Terminsavslutning med reflekterande integrationsdag
II termin (6 sp)
 • Seminarium 5: Klinisk intervju och psykodiagnostik
 • Seminarium 6: Den psykoanalytiska psykoterapins teoretiska grund
 • Seminarium 7: Hur börja samarbetet med patienter i olika livsskeden och situationer
 • Seminarium 8: Att möta olika personlighetsstrukturer – inledande diagnostik
 • Seminarium 9: Forskning inom psykodynamisk psykoterapi
 • Terminsavslutning med reflekterande integrationsdag
 • Introduktion till babyobservation
III termin (5 sp)
 • Seminarium 10: Uppföljning av ett patientfall (del 1)
 • Seminarium 11: Psykoterapi med olika personlighetsorganisationer (del 1)
 • Babyobservation (del 1)
 • Seminarium 12: Neurovetenskapligt perspektiv på psykoterapiarbetet
 • Seminarium 13: Att skriva och läsa inom psykodynamisk psykoterapi
 • Terminsavslutning med reflekterande integrationsdag
IV termin (5 sp)
 • Seminarium 14: Uppföljning av ett patientfall (del 2)
 • Seminarium 15: Att arbeta med drömprocesser i psykoterapi
 • Seminarium 16: Kön och sexualitet i psykoterapiarbetet
 • Babyobservation (del 2)
 • Seminarium 17: Ofta förekommande problem hos patienter på den psykiatriska polikliniken -
  utmaningar för psykoterapeuten
 • Seminarium 18: Preliminära planer kring det egna slutarbetet
 • Terminsavslutning med reflekterande integrationsdag
V termin (6 sp)
 • Seminarium 19: Psykoterapeutens identitet
 • Seminarium 20: Psykoterapi med olika personlighetsorganisationer (del 2)
 • Seminarium 21: Psykoterapi med traumatiserade patienter (del 1)
 • Seminarium 22: Psykodynamisk korttidspsykoterapi
 • Seminarium 23: Soma och psyke
 • Seminarum 24: Genomgång av de egna slutarbetenas synops
 • Terminsavslutning med reflekterande integrationsdag
VI termin (6 sp)
 • Seminarium 25: Intersubjektivitet och det relationella perspektivet
 • Seminarium 26:Avslutandet av psykoterapiförhållandet
 • Seminarium 27: Psykoterapi med olika personlighetsorganisationer (del 3)
 • Seminarium 28: Mentaliseringsbaserad terapiteknik i psykodynamisk psykoterapi
 • Seminarium 29: Psykoterapi med traumatiserade patienter (del 2)
 • Seminarum 30: Tillämpning av barn- och ungdomspsykoterapiteknik i arbetet med vuxna
 • Seminarium 31: Genomgång av slutarbetena
 • Terminsavslutning med reflekterande integrationsdag

Lärdomsprovet 10 sp

Det vetenskapliga arbetet förväntas vara en djuplodande beskrivning och analys av ett av de tre långtidspsykoterapifall den studerande har i psykoterapi under utbildningen. Studerandena har också möjlighet att skriva ett rent teoretiskt vetenskapligt arbete eller ett kvalitativt eller kvantitativt empiriskt arbete. Arbetet förväntas följa principerna för vetenskapligt skrivande.

Handledning 12 sp

Handledning baserar sig på åtminstone 300 timmar psykoterapeutiskt patientarbete. Utbildningen innehåller 120 timmar individuell handledning för 3 långtidspsykoterapifall i ålder minst 18 år. Alla 3 långtidspsykoterapifall som den studerande under handledning ska sköta som en del av utbildningen ska vara individuell psykoterapi med frekvens 2 terapibesök per vecka. En psykoterapi ska sträcka sig åtminstone över ca 2 år, och 2 psykoterapier ska sträcka sig åtminstone över ca 1 år vardera. Handledningen kan ske delvis på distans ifall handledaren bedömer att det är möjligt. Som handledare fungerar erfarna psykoterapeuter med VET-utbildning eller behörighet som utbildningspsykoterapeut.

Utbildningspsykoterapi 15 sp

Kravet på egen psykoterapi  är minst 300 timmar, frekvens minst 2 gånger per vecka. Psykoterapeuten skall vara antingen psykoterapeut på krävande specialnivå eller utbildningspsykoterapeut. Psykoterapin skall börja senast under det första utbildningsåret. Om den egna psykoterapin (300 timmar) har avslutats före utbildningens början,  skall tiden mellan utbildningens början och slutet av den egna psykoterapin vara under 10 år. En tillräckligt lång psykodynamisk/psykoanalytisk psykoterapi som avslutats redan före utbildningen kan efter prövning godkännas helt eller delvis som utbildningspsykoterapi. Det är vanligt att en tidigare psykoterapi bör kompletteras med ett visst antal timmar, särskilt ifall det är mer än 2 år sedan psykoterapin avslutades.

Yrkesprovet 0 sp

Det kunnande som krävs för att arbeta som psykoterapeut visas genom ett yrkesprov som består av det patientarbete de studerande utför med sina 3 patienter och de slutrapporter de studerande skriver om sina patientfall. Slutbedömningen av de studerandes psykoterapiarbete, deras kunnande, görs i slutet av utbildningen på ett särskilt handledarmöte med de ansvariga utbildarna där handledarna redogör för psykoterapeutstuderandenas arbete och utveckling som psykoterapeut.

Priset av teori- och metodundervisning är 20 830 eur. Priset fördelar sig på 8 terminer (ca 2 604 eur/termin).

Andra betalningar, som betalas direkt till tjänstleverantör:

 • handledning (120 timmar): uppskattning ca 12 000 eur
 • utbildninspsykoterapi (300 timmar): uppskattning ca 30 000 eur