Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelma 2022-2026

Koulutusohjelman järjestävät Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Therapeia-säätiö.

Laajuus
77 opintopistettä

Alkaminen ja kesto
Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2022. Koulutusohjelma kestää 4 vuotta (8 lukukautta)

Ryhmäkoko
Koulutusohjelmaan otetaan 9-16 opiskelijaa. Koulutusohjelma toteutuu, jos siihen on vähintään 9 hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan.

Opetustilat
Lähiopetus toteutetaan Therapeia-säätiön koulutustiloissa (Topeliuksenkatu 15 A 1, Helsinki). Yhteisten opintojen (5 op) opetus toteutetaan Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa.

Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja psykoanalyyttiseen persoonallisuusteoriaan sekä niiden soveltamiseen parin ja perheen hoidossa. Tältä pohjalta koulutuksen keskeinen tavoite on psykoanalyyttisen teorian sekä psykoanalyyttisen pari- ja perhepsykoterapian menetelmien mahdollisimman syvällinen oppiminen. 

Psykoanalyyttisen menetelmän perustana on useita pitkälle kehitettyjä metapsykologisia teorioita, joita koko ajan käytännössä testataan ja muunnetaan kliinisen kokemuksen antamien viitteiden pohjalta. Näin ollen psykoanalyysi on paitsi hoitomenetelmä, myös tutkimusmenetelmä, joka tuo uutta tietoa ihmisen mielestä. Psykoanalyyttisen pari- ja perhepsykoterapian teorian kehittäminen tapahtuu jatkuvassa yhteistyössä kansainvälisen psykoanalyyttisen liikkeen ja sen instituuttien kanssa sekä sen synnyttämään kirjallisuuteen pohjautuen. Näin ollen psykoanalyyttinen teoria koko ajan syvenee, tarkentuu ja monipuolistuu. 

Psykoanalyyttisessa persoonallisuusteoriassa keskeistä on yksilön mielen tiedostamattomien elementtien olemassaolo ja mielen sisäinen dynaaminen kokonaisuus. Mielen eri rakenteet syntyvät alun perin jo hyvin varhaisen tiedostamattoman vuorovaikutuksen alaisena ja mielen kasvua ohjaavat vain osittain tietoiset vuorovaikutusprosessit. Mielen sisäinen psykodynamiikka muuntuu läpi elämän mutta varhaiset häiriöt yleensä myös säilyvät eri muunnelmina kautta elämän. Psykoanalyyttinen persoonallisuusteoria perustuu siihen, että kaikkein varhaisimmillekin mielen alueille voidaan saada kosketusta riittävän hyvän psykoterapeuttisen suhteen ja riittävän intensiivisen menetelmän avulla. 

Tästä taustateoriasta seuraa, että psykoanalyyttisessa menetelmässä keskeistä on mielen rakenteiden ja tiedostamattoman dynamiikan huomioon ottaminen ja sellaisen vuorovaikutuksen käynnistäminen, jossa mielen rakenteet voivat korjaantua. Puhutaankin usein psykodynaamisesta terapiasta. Menetelmää säädellään vaihespesifisesti siten, että yksilö pyritään kohtaamaan sillä psyykkisen kehityksen tasolla, jolla hän kulloinkin itseään ilmaisee. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rajatilatasoisten häiriöiden hoito tapahtuu erilaisessa vuorovaikutuksessa kuin neuroottisen potilaan hoito. Hoidollisia vaihtoehtoja on aina runsaasti samoin kuin käytettävissä olevia psykoterapeuttisia interventiomuotojakin. Psykoterapeuttisesti merkittävät hyödyt (pysyvät muutokset persoonallisuudessa, saavutetaan kuitenkin aina niin, että yksilön suhde omaan sisäiseen maailmaansa avautuu samalla kun tiedostamattomat puolet itsestä avautuvat. Puolisoiden oivaltaessa sisäisten maailmojensa vaikutuksen toistensa sisäiseen maailmaan ja heidän välillään olevaan suhteeseen, sekä psyykkisen kasvutarpeen herättävän suhteessa ilmenevän kriisin, puolisoiden välinen ymmärrys, arvostus ja kunnioitus lisääntyvät ja puolisoiden välinen suhde paranee. Perheen kehitysvaiheiden ja lasten syntymän ja kasvun myötä vanhemmissa aktivoituvat keskeneräiset yksilöitymisprosessit tunnistamalla perhe voi vapautua sairastuttavasta vuorovaikutuksesta, jolloin lasten kasvu ja kehitys saa tilaa ja perheen kyky toimia tyydyttävästi kahdenkeskisen vuorovaikutuksen lisäksi monenkeskisissä suhteissa paranee. 

Kouluttajina toimivat psykoanalyyttisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit ja muut asiantuntijat:

 • Sanna Aavaluoma, vastuukouluttaja; psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti
 • Sauli Airikka, varavastuukouluttaja; psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti VET
 • Martti Ajo; TT, psykoterapeutti VET
 • Anne Anttonen; TM, psykoterapeutti
 • Kaj J. Davidkin; FM, psykologi, psykoterapeutti VET
 • Arja Huttunen; YTM (sosiaalityö), kouluttajapsykoterapeutti
 • Juhani Ihanus; FT, psykologi
 • Hasse Karlsson; LT, psykiatrian erikoislääkäri
 • Kaisa-Maria Leskinen; PsM, psykoterapeutti VET
 • Olavi Lindfors, FT, psykologi, psykoterapeutti VET
 • Riitta Lindqvist; psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti
 • Jaana Lähteensuo; TM, psykoterapeutti
 • Vesa Manninen; FM, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Teemu Ollikainen; PsL, erikoispsykologi, psykoterapeutti
 • Teija Pirnes-Hyvönen; lääkintävoimistelija, psykoterapeutti
 • Elina Reenkola; FM, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Riitta Rönkä; VTM (sosiaalipsykologia), psykoterapeutti
 • Florence Schmitt; FT (lastenpsykitria), psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti VET
 • Jari Sinkkonen; LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
 • Hannu Säävälä; LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Koulutusohjelman laajuus on 77 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Yh­tei­set teo­ria- ja me­ne­tel­mä­opin­not 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Kou­lu­tus­oh­jel­man teo­ria- ja me­ne­tel­mä­opin­not 33 op

Teoria- ja menetelmäopinnot muodostavat prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa.

Koulutuksen teoriaosioon kuuluu lähiopetuksen lisäksi alan kirjallisuuteen perehtymistä, välitehtäviä ja muuta omatoimista, koulutusohjelmaan sisältyvää opiskelua.

I lu­ku­kausi
 • Opintojakso I: Koulutuksen orientaatio, psykoanalyyttinen ihmiskäsitys, psykoanalyysin suuntaukset, pari- ja perhepsykoterapian hitoria ja kehitys 2 op
 • Opintojakso 2: Sukupuu pari- ja perhepsykoterapiassa, paripsykoterapian käsitteistö 4 op
 • Opintojakso 3: Psykoanalyyttisen psykoterapian perusteet I-III 2,5 op
 • Opintojakso 4a: Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapiaprosessi I 1 op
II lu­ku­kausi
 • Opintojakso 5: Elämänkestoisen psyykkisen kasvun ja kehityksen sekä suhteessa olon gaasteet I-III 2 op
 • Opintojakso 4b: Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapiaprosessi II 1 op
III lu­ku­kausi
 • Opintojakso 6: Psykososiaalinen kehitys ja aikuinen seksuaalisuus, sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus, seksuaalisuuden psykodynamiikka, seksuaalisuus paripsykoterapiassa 3 op
 • Opintojakso 13a: Opinnäytetyöt ja tieteellisyys I
IV lu­ku­kausi
 • Opintojakso 7: Psyykkinen rakentuminen ja sen häiriöt I-V 3,5 op
 • Opintojakso 8a: Parisuhde- ja perhedynamiikan erityisysymyksiä I 2 op
V lu­ku­kausi
 • Opintojakso 8b: Parisuhde- ja perhedynamiikan erityiskysymyksiä II 2 op
 • Opintojakso 13b: Opinnäytetyöt ja tieteellisyys II
VI lu­ku­kausi
 • Opintojakso 9: Syventävät kliiniset opinnot - toiseuden ja erilaisuuden hyväksyminen, monikulttuuriset parit ja perheet, unet psykoterapiassa, objektien meneteyksen käsittely 2,5 op
VII lukukausi
 • Opintojakso 10: Psyykkinen trauma ja sen läpityöstäminen psykoanalyyttisessa teoriassa 1,5 op
 • Opintojakso 11: Aikarajallinen paripsykoterapia, psykoterapiasuuntauksista, psykosomatiikka ja aivotutkimus 2,5 op
 • Opintojakso 13c: Opinnäytetyöt ja tieteellisyys III
VIII lukukausi
 • Opintojakso 12: Pari- ja perhepsykoterapeutin identiteetti ja ammattietiikka, eettiset kysymykset psykoterapiassa, potilastyötä ohjaavat lait ja asetukset 2 op
 • Opintojakso 13d: Opinnäytetyöt ja tieteellisyys IV

Opin­näy­te­työ 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Psy­ko­te­ra­peut­ti­sen po­ti­las­työn työ­noh­jaus 14 op

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan ryhmätyönohjauksena. Työnohjausta on yhteensä 120 tuntia ja se toteutetaan kokonaisina 6 tunnin kestoisina työnohjauspäivinä 3-4 opiskelijan ryhmissä. Koulutuksen aikana tehtävästä psykoterapeuttisesta potilastyöstä 100 tuntia tulee olla perheterapiaa, jossa on mukana 2-3 sukupolven edustajia ja 200 tuntia pariterapiaa. Sekä pari- että perheterapiasta tulee toteutua vähintään yksi vuoden kestoinen hoitoprosessi (perheterapiassa joka toinen viikko ja pariterapiassa joka viikko tai joka toinen viikko).

Kou­lu­tusp­sy­ko­te­ra­pia 15,5 op

Omaa koulutuspsykoterapiaa vaaditaan vähintään 250 tuntia. Oman koulutuspsykoterapian tulee olla psykoanalyyttista yksilöpsykoterapiaa tai psykoanalyysia vaativan erityistason psykoterapeutilla tai kouluttajapsykoterapeutilla vähintään kahdesti viikossa vähintään kolmen vuoden ajan tai psykoanalyyttista ryhmäpsykoterapiaa vähintään kerran viikossa vähintään kolmen vuoden ajan. Lisäksi koulutuksen aikana toteutetaan ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia kahdessa rinnakkaisessa pienryhmässä, joissa fokusoidaan opiskelijoiden omiin perhe- ja parisuhdekokemuksiin. Koulutuspsykoterapia toteutetaan kolmena intensiiviviikonloppuna (yhteensä 60 tuntia).

Osaa­mi­sen osoit­ta­mi­nen näy­töl­lä 0 op

Osaamisen osoittaminen näytöllä koostuu ns. näyttösalkusta, joka kattaa koulutuksen eri osa-alueiden hyväksytyt suoritukset, todistukset ja lausunnot työnohjauksista ja hoitoselostuksista, todistus omasta psykoterapiasta, kirjalliset opinnäytetyöt eli hoitoselostukset ja tieteellinen tutkielma sekä opiskelijan kirjallinen reflektio omasta ammatillisesta kehityksestään koulutuksen aikana.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopintojen hinta on 20 810 euroa. Yliopisto laskuttaa opinnot lukukausimaksuina kahdesti vuodessa (noin 2 602 euroa/lukukausi).

Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle seuraavat opinnoista aiheutuvat kustannukset:

 • ryhmätyönohjaus (120 h): hinta-arvio 6 960 euroa
 • oma yksilömuotoinen koulutuspsykoterapia (250 h): hinta-arvio noin 25 000 euroa
 • ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia (60 h; toteutuu kolmena internaattiviikonloppuna): hinta-arvio 960 euroa + majoitus- ja ruokakulut noin 1500 euroa
 • kansainväliset seminaarit (2 kpl): hinta-arvio 800 euroa