Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian ja kuvataidepsykoterapian koulutusohjelma 2022-2026

Koulutusohjelman järjestävät Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Suomen Kuvataidepsykoterapia ry.

Laajuus
100 opintopistettä

Alkaminen ja kesto
Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2022. Koulutusohjelma kestää 4,5 vuotta (9 lukukautta)

Ryhmäkoko
Koulutusohjelmaan otetaan 8-12 opiskelijaa.
Koulutusohjelma toteutuu, jos siihen on vähintään 8 hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan.

Opetustilat
Lähiopetus toteutetaan Helsingin aikuisopiston tiloissa (Runeberginkatu 22-24, Helsinki)

Psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian tavoitteena on tyypillisesti oireiden vähenemisen rinnalla potilaan persoonallisuuden toimivuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn lisääntyminen.  Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa on keskeistä vuorovaikutusprosessi psykoterapeutin kanssa. Asiakas/potilas kertoo mahdollisimman vapaasti kaikesta, mitä hänen mielessään liikkuu. Pyrkimyksenä on havainnoida ja ymmärtää asiakkaan/potilaan kokemiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä, jotka voivat olla myös tiedostamattomia ja menneisyyteen liittyviä.

Kuvataidepsykoterapiassa vuorovaikutus asiakkaan ja terapeutin välillä tapahtuu yhdistämällä kuvallinen ja sanallinen ilmaisu: mielikuvat saavat visuaalisen hahmon kuvataiteen menetelmillä. Potilas ja terapeutti pyrkivät yhdessä ymmärtämään sekä kuvallisen itseilmaisun prosessia että kuvallista tuotosta – niihin liittyviä tunteita, muistoja ja ajatuksia. 

Sekä psykoanalyyttisessa verbaalipsykoterapiassa että kuvataidepsykoterapiassa pyritään ymmärtämään potilaan oireiden taustalla olevia elämäntapahtumia, traumaattisia kokemuksia ja psyykkisiä vaillejäämisiä sekä läpityöskentelemään niitä. Tavoitteena on potilaan itsehavainnoinnin ja itseymmärryksen lisääntyminen ja siten psyykkinen muutos: mielensisäiset ristiriidat, samoin kuin niihin liittyvät erilaiset ongelmat helpottuvat usein pysyvästi ja kesken jäänyt psyykkisen kehitys käynnistyy. 

Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa ja kuvataidepsykoterapiassa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset hoidolliset tarpeet hoidon eri vaiheissa mahdollisimman hyvin. Tähän pyritään erityisesti painottamalla psykoanalyyttisen psykoterapian ja kuvataidepsykoterapian muutosta tutkitusti tuottavia tekijöitä. Psykoterapeutti/ kuvataidepsykoterapeutti toimii asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan soveltaen eri asiakkaiden hoitoon psykoanalyyttisen psykoterapian ja kuvataidepsykoterapian teoreettisia lähestymistapoja ja niitä interventiomuotoja. Psykoanalyyttisen psykoterapian ja kuvataidepsykoterapian lähtökohtana on asiakkaan ja terapeutin välinen hyvä yhteistyösuhde. 

Psykoanalyyttinen psykoterapia ja kuvataidepsykoterapia soveltuvat kaikkien ikäryhmien ja hyvin erilaisten psyykkisten, psykosomaattisten ja neurologisten häiriöiden hoitoon ja kuntoutukseen. Kuvataidepsykoterapiassa potilaalta ei edellytetä taiteellista lahjakkuutta tai harrastuneisuutta; oleellista on potilaan oma halu käyttää kuvallista itseilmaisua hoidossaan itsetuntemuksen kasvun tarkoituksessa. 

Koulutus antaa valmiudet toimia erityisesti aikuisten yksilöpsykoterapeuttina. Koulutuksen suorittaneet saavat psykoterapeutin ammattinimikkeen lisäksi Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n hyväksymän kuvataidepsykoterapeutin pätevyyden.

Kouluttajina toimivat psykoanalyyttisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit ja -psykoanalyytikot ja psykoanalyyttiset kuvataidepsykoterapeutit

 • Kirsi Huttula, vastuukouluttaja; TtM, erik.toimintaterapeutti, psykoterapeutti VET, psykoterapiakouluttaja (HPY), kuvataidepsykoterapeutti (Sktpt ry)
 • Mervi Leijala-Marttila, varavastuukouluttaja; PsL, psykologi, psykoterapeutti VET, koulutuspsykoanalyytikko (Therapeia), kuvataidepsykoterapeutti (Sktpt ry)
 • Marjo Aura; PsM, psykologi, psykoterapeutti VET, psykoterapiakouluttaja (HPY)
 • Kaj Davidkin; FM, psykologi, psykoterapeutti VET, koulutuspsykoanalyytikko (Therapeia), koulutusryhmäpsykoanalyytikko (Srpy)
 • Arja Huttunen; Sosionomi, psykoterapeutti VET, psykoterapiakouluttaja (HPY), aikuisten kouluttajapsykoterapeutti (HY/Therapeia)
 • Outi Jäntti; FM, psykoterapeutti VET, koulutuspsykoterapeutti (Therapeia), kuvataidepsykoterapeutti
 • Esko Klemelä; TM, teologi, psykoterapeutti VET, koulutuspsykoanalyytikko (Therapeia) ja koulutusryhmäpsykoanalyytikko (Srpy)
 • Merja Koskelainen; PsL, FT, erikoispsykologi, lastenpsykoterapeutti VET, psykoterapiakouluttaja (HPY)
 • Terttu Kuvaja; YTM, psykologi, psykoterapeutti VET, koulutuspsykoanalyytikko (Therapeia)
 • Johannes Lehtonen; professori emer., LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko (IPA)
 • Olavi Lindfors; PsT, psykologi, psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko (Therapeia)
 • Vesa Manninen; FM, psykologi, psykoterapeutti VET, koulutusanalyytikko (IPA)
 • Teemu Ollikainen; PsL, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti
 • Mervi Ranta; PsL, erikoispsykologi, psykoterapeutti, kuvataidepsykoterapeutti (Sktpt ry)
 • Elina Reenkola; FM, psykologi, psykoterapeutti VET, koulutusanalyytikko (IPA)
 • Anne Rekola; Erik.toimintaterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti, kuvataideterapeutti (Sktpt ry)
 • Marja-Leena Roine; FM, psykologi, psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko (IPA), koulutusryhmäpsykoanalyytikko (Srpy), psykoterapiakouluttaja (HPY), kuvataidepsykoterapeutti (Sktpt ry)
 • Liisa Roine-Reinikka; Erik.fysioterapeutti, lastenpsykoterapeutti VET, koulutuslastenpsykoterapeutti (Therapeia), perhepsykoterapeutti
 • Eila Saarinen; PsM, psykologi, psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko (IPA)
 • Gustav Schulman; LL, psyk.erik.lääk., psykoterapeutti VET, koulutusanalyytikko (IPA)
 • Raija Syrén; Psyk.esh, kuvataideterapeutti (Sktpt ry)
 • Tuomo Tikkanen; PsL, psykologi, psykoterapeutti
 • Pirjo Tuhkasaari; Psyk. esh., yksilö- ja perhepsykoterapeutti VET, koulutuspsykoterapeutti (Therapeia)
 • Liisa Wahlbeck; FM, psykologi, psykoterapeutti VET, lastenpsykoterapeutti VET, koulutuspsykoanalyytikko (Therapeia), lasten koulutuspsykoterapeutti (Therapeia), kuvataidepsykoterapeutti (Sktpt ry)

Koulutusohjelman laajuus on 100 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Yh­tei­set teo­ria- ja me­ne­tel­mä­opin­not 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Kou­lu­tus­oh­jel­man teo­ria- ja me­ne­tel­mä­opin­not 46,5 op

Teoria- ja menetelmäopinnot muodostavat prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa. Koulutuksen teoriaosioon kuuluu lähiopetuksen lisäksi alan kirjallisuuteen perehtymistä, välitehtäviä ja muuta omatoimista, koulutusohjelmaan sisältyvää opiskelua.

 • Opintojakso 1: Psykoanalyyttisen psykoterapian ja kuvataidepsykoterapian perusta 9 op
 • Opintojakso 2: Psykoanalyyttinen kehityspsykologia ja kuvallisten mielikuvien ja kuvallisen ilmaisun kehitys 3,5 op
 • Opintojakso 3: Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia ja kuvataidepsykoterapia varhaisten psyykkisten häiriöiden hoidossa 5,5 op
 • Opintojakso 4: Masentuneen potilaan psykoterapia ja kuvataidepsykoterapia 3 op
 • Opintojakso 5: Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia ja kuvataidepsykoterapia neuroottisten häiriöiden hoidossa 3,5 op
 • Opintojakso 6: Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia ja kuvataidepsykoterapia psykosomaatisten ja somaattisten sairauksien hoidossa 2 op
 • Opintojakso 7: Erityiskysymykset psykoterapiassa ja kuvataidepsykoterapiassa 4 op
 • Opintojakso 8: Muut psykoterapiamuodot ja yhteistyö 2 op
 • Opintojakso 9: Psykoanalyyttisen psykoterapeutin ja kuvataidepsykoterapeutin identiteetti, ammatti ja siinä kehittyminen 11 op
 • Opintojakso 10: Tutkielmaseminaarit 3 op

Kuvataiteen opinnot 10 op

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna ennen koulutukseen hakeutumista tai hänen tulee suorittaa koulutuksen aikana vähintään 270 tuntia (10 op) kuvataiteen opintoja. Opintojen laajuudesta ja sisällöstä tulee olla todistus. Opintojen tulee sisältää kursseja seuraavista kuvataiteen osa-alueista: kuvan rakentamisen perusteet (sisältyvät usein piirustus- tai maalauskursseihin); piirustustekniikat ja välineet;  maalaustekniikat: akvarellimaalaus, akryylimaalaus, temperamaalaus, guassi- eli peitevärimaalaus, öljyvärimaalaus; savityöskentely. Lisäksi 1-2 seuraavista: kollaasi, sekatekniikat, grafiikka, valokuvaus, animaatio, tekstiilitaide, länsimainen taidehistoria.

Kuvataiteen opinnot voi suorittaa mm. avoimen yliopiston, kesäyliopiston, ammattikorkeakoulun, aikuisopiston, kansalaisopiston tai vastaavan koulutustahon kursseilla. Mikäli opiskelijan asuinpaikkakunnalla ei ole kursseja kaikista em. kuvataiteen tekniikoista, hän voi ehdottaa, miten muulla tavoin hän hankkii riittävät taidot niistä (esim. kuvataiteilijan yksityisohjauksessa). Ehdotus/suunnitelma kuvataiteen opintojen suorittamisesta lähetetään koulutusohjelman vastuukouluttajalle.   

Opin­näy­te­työ 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Psy­ko­te­ra­peut­ti­sen po­ti­las­työn työ­noh­jaus 16 op

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 400 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan yksilötyönohjauksena kolmella eri työnohjaajalla. Työnohjausta on yhteensä vähintään 160 tuntia. Koulutuksen aikana tulee toteuttaa vähintään

 • yksi kaksi vuotta kestävä verbaalipsykoterapia kahdesti viikossa (160 terapiatuntia, työnohjausta 60 tuntia),
 • yksi kaksi vuotta kestävä kuvataidepsykoterapia kahdesti viikossa (160 terapiatuntia, työnohjausta 60 tuntia) sekä
 • yksi 1-2 vuotta kestävä verbaali- tai kuvataidepsykoterapia 1-2 kertaa viikossa (80 terapiatuntia, työnohjausta 40 tuntia).

Kou­lu­tusp­sy­ko­te­ra­pia 12,5 op

Omaa psykoterapeuttikoulutuksen aikaista koulutuspsykoterapiaa vaaditaan vähintään 250 tuntia. Oman koulutuspsykoterapian tulee olla joko psykoanalyyttista yksilöpsykoterapiaa tai kuvataidepsykoterapiaa vaativan erityistason psykoterapeutilla tai kouluttajapsykoterapeutilla vähintään kahdesti viikossa. Koulutuspsykoterapia voi olla käytynä ennen koulutusohjelman alkamista tai se voi olla meneillään tai se tulee aloittaa ensimmäisen lukukauden aikana. Mikäli oma psykoterapia on päättynyt ennen koulutusohjelmaan hakeutumista, valintahaastattelussa arvioidaan sen riittävyys suhteessa koulutusohjelman tavoitteisiin. Jos oman psykoterapian päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, terapiaa ei voida hyväksilukea edes osittain.

Osaa­mi­sen osoit­ta­mi­nen näy­töl­lä 0 op

Osaamisen osoittaminen näytöllä koostuu ns. näyttösalkusta, joka kattaa koulutuksen eri osa-alueiden hyväksytyt suoritukset, todistukset ja lausunnot työnohjauksista ja hoitoselostuksista, todistus omasta psykoterapiasta, kirjalliset opinnäytetyöt eli hoitoselostukset ja tieteellinen tutkielma sekä opiskelijan kirjallinen reflektio omasta ammatillisesta kehityksestään koulutuksen aikana (oppimispäiväkirja). Lisäksi opiskelija liittää siihen todistukset vaadituista kuvataideopinnoistaan. 

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopintojen hinta on 20 660 euroa. Yliopisto laskuttaa opinnot lukukausimaksuina kahdesti vuodessa (noin 2 296 euroa/lukukausi).

Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle seuraavat opinnoista aiheutuvat kustannukset:

 • työnohjaus (160 h): hinta-arvio noin 13 500 - 14 500 euroa
 • oma koulutuspsykoterapia (250 h): hinta-arvio noin 21 300 - 22 500 euroa
 • kuvataideopinnot (10 op): hinta-arvio noin 1 000 - 2 500 euroa
 • erillisseminaari (2 päivää): 250 euroa