Edellytykset opintojen suorittamiselle
Psykoterapeuttikoulutukseen hakevalta edellytetään riittävää kielitaitoa sekä riittäviä tietoteknisiä valmiuksia opintojen suorittamiseen. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus psykoterapeuttisen potilastyön tekemiseen. Edellytyksiä opintojen suorittamiselle arvioidaan osana soveltuvuuden arviointia.

Psykoterapeuttikoulutukseen hakevalla tulee olla sellainen suomen kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taito, että hän pystyy osallistumaan ja omaksumaan suomenkielistä opetusta ja suomenkielistä tieteellistä kirjallisuutta sekä tuottamaan tieteellistä tekstiä suomeksi. Ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa edellytetään vastaavaa ruotsin kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoa.

Lisäksi hakijalla tulee olla sellainen englannin kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taito, että hän pystyy omaksumaan englanninkielistä tieteellistä kirjallisuutta sekä osallistumaan tarvittaessa englanninkieliseen opetukseen.

Hakijalta edellytetään sellaisia tietoteknisiä valmiuksia, että hän pystyy käyttämään opinnoissa tarvittavia verkko-opiskeluohjelmia, yliopiston tietokantoja, tietojärjestelmiä, hakuohjelmia, tekstinkäsittelyohjelmia ja esitysgrafiikkaohjelmia sekä ääni- ja liikkuvan kuvan tallennuslaitteita.

Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus kuuluu psykoterapeuttiopintoihin. Hakijalla tulee olla realistinen mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä opintojensa aikana. Hakijaa ei voida valita koulutukseen, mikäli tätä mahdollisuutta ei ole. Potilastyöhön tarvittavien asiakkaiden hankkimiseen ei ole yhtä tiettyä tapaa.

  • Potilastyö on suositeltavaa tehdä osana jotain laillista terveys- tai sosiaalialan yksikköä.
  • Jos sinulla on yksityinen vastaanotto, voit hankkia potilastyöhön vaadittavat kontaktit sitä kautta.
  • Jos olet palkkatöissä, voit hankkia kontaktit työpaikkasi kautta.
  • Asiakkaiden hankkiminen muita reittejä on mahdollista, kunhan haun yhteydessä käy ilmi, että mahdollisuudet ovat realistiset

Koulutuspotilailla olisi hyvä olla hoitosuhde johonkin lailliseen terveys- tai sosiaalialan yksikköön, jossa hoitovastuu säilyy koko koulutushoidon ajan. Lasten ja nuorten osalta on syytä kiinnittää erityistä huomiota potilasturvallisuuteen. Lasten ja nuorten parissa tehtävä psykoterapeuttinen potilastyö suositellaan erityisen painokkaasti toteutettaviksi yhteistyössä terveydenhuollon yksikön ja hoitavan lääkärin kanssa. Mahdollisuudet potilastyön tekemiseen arvioidaan osana soveltuvuusarviointia.

HUOM! Tarkista koulutusohjelmasi esittelystä potilastyölle asetetut kriteerit!

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeviin opiskelijoihin sovelletaan yliopistolain § 43a mukaisia menettelyjä opinto-oikeuden peruuttamisesta (laki 954/2011 yliopistolain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus 1034/2011 yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta).

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi yliopiston opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, psykoterapeuttikoulutus, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Kuten muillakin mainituilla aloilla, psykoterapeuttikoulutuksessa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai psykoterapeuttiseen potilastyöhön. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta pyydetään myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä psykoterapeuttinen potilastyö tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen potilastyön tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, törkeät henkirikokset, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Alla on kuvattu psykoterapeuttikoulutuksen alakohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset valtakunnallisen yliopistokoulutuksen asiantuntijaverkosto OHA-forumin työryhmän suositusten mukaisesti SORA-arvioinnin tueksi.

Toimintaympäristö

Psykoterapeuttina työskentely tapahtuu hyvin monimuotoisissa toimintaympäristöissä ja jatkuvassa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden tai asiakasryhmien sekä ammatillisten asiantuntijaverkostojen kanssa. Ammatti edellyttää kykyä oman toimintakyvyn itsereflektointiin ja kykyä arvioida näitä ominaisuuksia muissa ihmisissä. Psykoterapeutin tulee suorittaa ammatissaan asiakkaiden toimintakykyä, sekä kognitiivisia ja sosioemotionaalisia toimintoja kartoittavia tutkimuksia. Työ edellyttää myös itsenäistä päätöksentekokykyä. Sovellusalasta riippuen voi fyysinen ja psyykkinen toimintaympäristö vaihdella paljon. Psyykkisen toimintaympäristön osalta psykoterapeutin ammatti on erityisen vaativa ja tämä tulee huomioida arvioidessa henkilön soveltumattomuutta alalle. Alla on kuvattu kriteeristöjä terveydellisiin rajoitteisiin, jotka voivat joko pysyvästi tai väliaikaisesti olla esteenä tai tehdä henkilön soveltumattomaksi alalle.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

  • Hyvä tai erinomainen vuorovaikutustaito.
  • Riittävät kognitiiviset edellytykset esimerkiksi kirjalliseen sekä vastavuoroiseen suulliseen viestintään.
  • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
  • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.