Erikoispsykologikoulutus
Erikoispsykologikoulutukset toteutetaan ei-tutkintoon johtavina maksullisina erikoistumiskoulutuksina. Erikoistumiskoulutuksella vahvistetaan työelämässä toimivien korkeakoulutettujen ammatillista kehittymistä ja erityiskompetensseja.

Koulutuksen järjestää yliopistoverkosto Psykonet, jonka muodostavat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin psykologian laitokset ja oppiaineryhmät. Verkosto on toiminut koulutusalan katto-organisaationa vuodesta 1989.

Erikoispsykologikoulutusta järjestetään erikoistumiskoulutuksena seuraavilla erikoisaloilla (suluissa koulutuksen vastuuyliopisto):

Erikoispsykologikoulutukset ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohessa. 

Koulutuksen kokonaishinta on 8400 euroa (120 euroa per opintopiste).

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen perusteella voi hakea oikeutta Kelan tukemien neuropsykologisten kuntoutuspalvelujen tuottamiseen.

Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus antaa pätevyyden sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain tarkoittamiin kasvatus- ja perheneuvonnan erityistyöntekijän tehtäviin.

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus antaa työterveyshuollon psykologin pätevyyden.

 

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Neuropsykologia hyödyntää tutkimuksessa ja kliinisessä työssä nopeasti kehittyvien neurotieteiden sekä psykologian muiden alueiden kuten kognitiivisen ja kehityspsykologian tietämystä ja menetelmiä.

Kliinisen neuropsykologian keskeistä työaluetta ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten arviointi ja kuntoutus. Erikoistumisopinnot antavat valmiudet toimia neuropsykologian erikoispsykologin työtehtävissä.

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus

Kliininen mielenterveyspsykologia syventää mielenterveyden häiriöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyvää arviointi-, konsultointi- ja interventio-osaamista hyödyntäen monipuolisesti eri psykologisia tietomalleja ja menetelmiä mm. kehitys- ja persoonallisuuspsykologian sekä psykiatrian ja neurotieteiden kliinisiltä sovellusalueilta. Myös kehittyvän palvelujärjestelmän ja -tarpeen pohjalle rakentuvan ammatillisen identiteetin sekä kehittävän asiantuntijuuden näkökulmat ovat vahvasti esillä.

Koulutuksen erityisenä kohderyhmänä ovat mielenterveyspotilaan hoitoketjussa erikoissairaanhoidossa tai perustasolla toimivat psykologit yli organisaatiorajojen.