Hakuilmoitus: apurahaa ammattitautien ja tapaturmavammojen hoidon ja kuntoutuksen tutkimiseen

Apurahaa vuodelle 2023 voi hakea 1.11.-15.12.2022.
Finanssiala ry:n, Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Liikennevakuutuskeskuksen lahjoituksesta rahoitetaan tieteellistä terveystutkimusta

Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus ja Liikennevakuutuskeskus tukevat lahjoituksellaan Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kautta tieteellistä terveystutkimusta, joka keskittyy erityisesti tapaturmavammojen ja ammattitautien hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukseen sekä näistä vammoista ja sairauksista aiheutuvien työkyvyn aleneman tutkimukseen. Rahoitettavan tutkimuksen tulee olla käytännönläheistä ja pitkäjänteistä, ja kansallinen tutkimusyhteistyö katsotaan hakemuksen eduksi. Rahoituksesta päätettäessä otetaan huomioon tutkimuksen hyödynnettävyys työtapaturmissa ja liikenteessä aiheutuneiden vammojen ja ammattitautien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Rahoitusta voi hakea enintään 50 000 € /vuosi. Rahoituksen voi käyttää tutkijoiden apurahoihin ja tutkimuksen suorittamiseen liittyviin kuluihin, mutta ei palkkoihin. Rahoitus myönnetään 1–2 vuodeksi kerrallaan. Kahden vuoden jälkeen on mahdollisuus yhden vuoden lisärahoitukseen. Hakemuksen voivat lähettää yksittäiset tutkijat, tutkijayhteisöt tai tutkimusryhmät.

Ensimmäinen rahoituskausi alkaa rahoituspäätöspäivästä ja päättyy 31.12.2023. Vuoden 2023 tutkimusapuraha tulee ehdottomasti käyttää 31.12.2023 mennessä. Rahoitusta saaneet sitoutuvat toimittamaan yhden sivun mittaisen raportin tuloksista ja varojen käytöstä vuosittain, ensimmäisen kerran tammikuun 2024 loppuun mennessä.

Hakemukset arvioi lääketieteellisen tiedekunnan nimeämä työvaliokunta, jonka jäsenet edustavat eri yliopistoja ja asiantuntijaorganisaatioita. Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani tekee päätöksen apurahan saajista työvaliokunnan esityksestä helmikuussa 2023.

Tutkimuksen suorittamiseen osallistuvien tutkimusryhmien/tutkijoiden vastuulla on huolehtia tutkimukseen liittyvistä eettisistä menettelyistä sekä toimia niiden mukaisesti. Tutkijoiden on itse huolehdittava eläke- (Mela), vero- ja muista apurahaan liittyvistä velvoitteista ja ilmoituksista. (Lisätietoja www.mela.fi) Tästä rahoituksesta voi maksaa tutkijoille henkilökohtaisia apurahoja, ja tutkimuksen suorittamiseen liittyviä kuluja, mutta ei palkkoja.

Hakemukset pyydetään toimittamaan e-lomakkeella viimeistään 15.12.2022 klo 16:00.

Hakemukseen liitetään (pdf-tiedostoina):

  • Tutkimussuunnitelma (enintään 10 sivua, sisältäen osiot 1. tarkoitus ja tavoitteet, 2. toteutus, 3. tutkimusryhmä ja yhteistyötahot, 4. vastuullinen tiede, 5. yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus, 6. lähdeluettelo)
  • Rahoitussuunnitelma
  • Tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) ansioluettelo (CV, 2-4 sivua) ja julkaisuluettelo (10 tärkeintä julkaisua 5 vuodelta)

Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Linkki e-lomakkeeseen (lomake aukeaa 1.11.2022 klo 12:00)

 

Hakemusten arvioinnin kriteerit

Hakemus kohdistuu rahoitushaussa ilmoitettuihin sisältöihin ja tutkimus tuottaa vaikuttavuutta erityisesti hoidon ja kuntouksen kehittämiseen sekä työkyvyn edistämiseen. Muita arviointikriteereitä; tutkimussuunnitelmassa kuvatun tutkimuksen tieteellinen laatu, innovatiivisuus ja uutuusarvo tiedeyhteisössä, hakijan tai tutkimusryhmän pätevyys hankkeen toteuttamiseksi, tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus (mukaan luettuna tutkimuseettiset kysymykset) sekä tutkimusympäristön ja yhteistyöverkostojen laatu.

Lisätietoja hausta antaa Helsingin yliopiston tutkimuspalveluiden asiantuntija Alise Hyrskyluoto (alise.hyrskyluoto@helsinki.fi).

Hakuilmoitus on päivitetty 18.10.2022 vuoden 2023 rahoitushakua varten.