Hae apurahaa ammattitautien ja tapaturmavammojen hoidon ja kuntoutuksen tutkimiseen
Apurahaa voi hakea 1.11.-15.12.2021.

Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus ja Liikennevakuutuskeskus rahoittavat Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kautta tapaturmavammojen ja ammattitautien hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimusta.  Apurahaa voi hakea myös ammattitaudeista tai vammoista aiheutuvien työkykytekijöiden tutkimiseen.

Apurahapäätöksissä otetaan huomioon tutkimuksen hyödynnettävyys työtapaturmissa ja liikenteessä aiheutuneiden vammojen hoidossa ja kuntoutuksessa. Rahoitettavan tutkimuksen tulee olla käytännönläheistä ja pitkäjänteistä.

Hakuehdot

Rahoitusta voi hakea enintään 70 000 € / vuosi. Rahoituksen voi käyttää tutkijoiden apurahoihin ja tutkimuksen suorittamiseen liittyviin kuluihin, mutta ei palkkoihin. Rahoitus myönnetään 1–3 vuodeksi kerrallaan. Hakemuksen voivat lähettää yksittäiset tutkijat, tutkijayhteisöt tai tutkimusryhmät.

Ensimmäinen rahoituskausi alkaa rahoituspäätöspäivästä ja päättyy 31.12.2022. Vuoden 2022 tutkimusapuraha tulee ehdottomasti käyttää 31.12.2022 mennessä. Rahoitusta saaneet sitoutuvat toimittamaan yhden sivun mittaisen raportin tuloksista ja varojen käytöstä vuosittain, ensimmäisen kerran tammikuun 2023 loppuun mennessä.

Hakemukset arvioi lääketieteellisen tiedekunnan nimeämä työvaliokunta, jonka jäsenet edustavat eri yliopistoja ja asiantuntijaorganisaatioita. Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani tekee päätöksen apurahan saajista työvaliokunnan esityksestä helmikuussa 2022.

Tutkimuksen suorittamiseen osallistuvien tutkimusryhmien/tutkijoiden vastuulla on huolehtia tutkimukseen liittyvistä eettisistä menettelyistä sekä toimia niiden mukaisesti. Tutkijoiden on itse huolehdittava eläke- (Mela), vero- ja muista apurahaan liittyvistä velvoitteista ja ilmoituksista. (Lisätietoja Melan sivuilta.)

Hakemukset pyydetään toimittamaan e-lomakkeella viimeistään 15.12.2021 klo 16.00. Hakemukseen liitetään (pdf-tiedostoina):

  • Tutkimussuunnitelma (enintään 10 sivua, sisältäen osiot 1. tarkoitus ja tavoitteet, 2. toteutus, 3. tutkimusryhmä ja yhteistyötahot, 4. vastuullinen tiede, 5. yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus, 6. lähdeluettelo)
  • Rahoitussuunnitelma
  • Tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) ansioluettelo (CV, 2-4 sivua)
  • Julkaisuluettelo (10 tärkeintä julkaisua 5 viimeiseltä vuodelta)

Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Täytä hakemuslomake.

Hakemusten arvioinnin kriteerit ovat:

  • Hakemus kohdistuu rahoitushaussa ilmoitettuihin sisältöihin ja tutkimus tuottaa vaikuttavuutta erityisesti hoidon ja kuntouksen kehittämiseen sekä työkyvyn edistämiseen.

Muita arviointikriteereitä ovat:

  • Tutkimussuunnitelmassa kuvatun tutkimuksen tieteellinen laatu, innovatiivisuus ja uutuusarvo tiedeyhteisössä
  • hakijan tai tutkimusryhmän pätevyys hankkeen toteuttamiseksi, tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus (mukaan luettuna tutkimuseettiset kysymykset) sekä tutkimusympäristön ja yhteistyöverkostojen laatu.

Li­sä­tie­to­ja

Alise Hyrskyluoto, Helsingin yliopiston tutkimuspalveluiden asiantuntija
alise.hyrskyluoto@helsinki.fi