Väkivallan kokemus ja rikostiedon lähteet

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) käynnistää tutkimushankeen, joka käsittelee väkivaltakokemusten, koettujen riskien ja rikostiedon lähteiden yhteyksiä. Se toteutetaan KRIMO:n ja Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksen (COMET) yhteistyönä. Hankkeen rahoittaa Helsingin Sanomain säätiö.

Hanke tutkii kansalaisten kokemaa väkivallan uhkaa, subjektiivisten uhkakokemuksen syntyyn liittyviä tekijöitä ja erityisesti uhkakokemuksen yhteyttä erilaisiin rikostiedon lähteisiin, kattaen laajasti paitsi vakiintuneet uutismediat myös sosiaaliset mediat ja verkkomaailman.

Tutkimus toteutetaan kahdessa osassa. Tampereen yliopiston COMET -tutkimuskeskuksen hankeosassa muodostetaan fokusryhmähaastattelujen avulla kuva siitä, miten ihmiset tulkitsevat väkivaltaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja miten he käyttävät ja arvioivat erilaisia rikostiedon lähteitä. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa hanke yhdistyy vuoden 2017 Kansalliseen rikosuhritutkimukseen (KRT), joka on laajaan väestö-otokseen perustuva kyselytutkimus. Laadullisen ja määrällisen hankeosan yhdistämisellä etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

Mistä kansalaiset saavat nykyään tietoa väkivallan määrästä ja piirteistä, miten rikostiedon lähteitä seurataan ja miten ne koetaan?

Miten kansalaiset ajattelevat rikollisuuden kehittyneen?

Mitkä ovat sosiaalisen median ja uutismedian erityispiirteet väkivaltaa koskevan tiedon vastaanotossa?

Miten rikostiedon vastaanotto yhdistyy väkivallan tulkintakehykseen, pelkoihin ja uusien riskien havaitsemiseen?

Miten elämän pulmat kuten rikosten uhriksi joutuminen sekä taloudellinen ja sosiaalinen huono-osaisuus näkyvät rikostiedon kulutuksessa ja vastaanotossa, ja miten erilaisten rikostiedon lähteiden seuraaminen yhdistyy pelkoihin ja riskikokemuksiin?

Voidaanko rikostiedon lähteissä ja uutisoinnin vastaanotossa nähdä eriytymistä sosiaalisten ryhmien välillä?

Hankkeen laadullinen osa toteutetaan 1.2.-31.7.2017, määrällinen osa alkaa 1.8.2017.

Hankeryhmä:

Helsingin yliopisto (KRIMO):
Janne Kivivuori, janne.kivivuori(ät)helsinki.fi
Matti Näsi, matti.j.nasi(ät)helsinki.fi
Tampereen yliopisto (COMET):
Esa Reunanen, esa.reunanen(ät)uta.fi
Paula Haara, paula.haara(ät)uta.fi