Tutkimushanke ikääntyvien oikeusongelmista ja oikeudensaantimahdollisuuksista

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on käynnistänyt tutkimushankkeen ikääntyvien (yli 65 v.) oikeusongelmista ja oikeudensaantimahdollisuuksista yhdessä Itä-Suomen yliopiston Hyvinvointioikeuden instituutin, Tampereen yliopiston ja Ihmisoikeuskeskuksen kanssa. Hankkeessa pyritään kartoittamaan, minkälaisia oikeudellisia ongelmia ikääntyvillä on ja ovatko he saaneet ratkaisuja ongelmiinsa. Ensi vaiheessa joulukuusta 2020 lähtien kerätään ikääntyviltä vapaamuotoisia kertomuksia heidän kokemistaan oikeusongelmista ja oikeudensaantimahdollisuuksista. Hanketta johtaa dosentti Kaijus Ervasti.

Ikääntyvän väestön (yli 65-vuotiaat) määrä lisääntyy vauhdilla niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. Samalla ikääntyneiden oikeudelliset ongelmat lisääntyvät. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi velkaantumiseen, tavaroiden ja palveluiden hankintaan, kaltoinkohteluun sekä erilaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ei ole tietoa, kuinka laajasti ikääntyvillä on erilaisia ongelmia ja millaisiin keinoihin he ovat turvautuneet ongelmiensa ratkaisemiseksi kuten neuvonta- ja sovittelupalveluihin, hallintoon, lakimiehiin tai tuomioistuimiin. Tyypillisiä esteitä avun saamiseen ovat esimerkiksi taloudelliset ja menettelylliset esteet. Ikääntyvillä voivat painottua myös erilaiset sosiaaliset, teknologiset, kulttuuriset ja informaatioon liittyvät esteet. Tällöin henkilö ei kykene hankkimaan apua eikä pääse tosiasiallisesti oikeuksiinsa.

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on käynnistänyt tutkimushankkeen ikääntyvien (yli 65 v.) oikeusongelmista ja oikeudensaantimahdollisuuksista yhdessä Itä-Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Ihmisoikeuskeskuksen kanssa. Hankkeessa pyritään kartoittamaan, minkälaisia oikeudellisia ongelmia ikääntyvillä on ja ovatko he saaneet ratkaisuja ongelmiinsa. Ensi vaiheessa joulukuusta 2020 lähtien kerätään ikääntyviltä vapaamuotoisia kertomuksia kokemistaan oikeusongelmista (ks. https://www.helsinki.fi/fi/kriminologian-ja-oikeuspolitiikan-instituutti/oikeusongelmat).  Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus haastatella ikääntyviä kokemistaan oikeusongelmista ja saada näin yksityiskohtaisempi kuva ongelmista ja niihin haetuista ratkaisukeinoista.

Hanketta johtaa Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin dosentti Kaijus Ervasti. Toisena johtajana toimii Itä-Suomen yliopiston Hyvinvointioikeuden instituutin johtaja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen. Tampereen yliopistoa hankkeessa edustaa professori Laura Kalliomaa-Puha ja Ihmisoikeuskeskusta keskuksen johtaja Sirpa Rautio.