Opiskelu

Tulevaisuuden teologi on uskonnon ja kulttuurien tulkki, kohtaamisen asiantuntija ja arvo-osaaja.

Kouluttamiamme asiantuntijoita hyödynnetään yhteiskunnassa laajasti, ja meiltä valmistuvat opiskelijat sijoittuvat hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Kandiohjelman opetus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen, jota tehdään tiedekunnan viidellä oppialalla: eksegetiikassa eli raamatuntutkimuksessa, kirkkohistoriassa, systemaattisessa teologiassa, käytännöllisessä teologiassa ja uskontotieteessä.

Näillä aloilla tutkitaan monipuolisesti ja monitieteisesti mm. eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria, uskontojen kohtaamista, teologian ja uskonnon vaikutusta moderniin länsimaiseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan, uskonnon suhdetta yksilöiden ja yhteiskuntien hyvinvointiin sekä uskonnollisuuden muuttumista Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Teologian ja uskonnontutkimuksen opinnot tarjoavat sekä klassista sivistystä että näköaloja uskonnon rooliin globaalissa maailmassa.

Helsingin yliopisto on yksi kolmesta suomalaisesta opinahjosta, joka tarjoaa teologian ja uskonnontutkimuksen opintoja. Kandiohjelmasta voi jatkaa suoraan teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmaan, mutta kandi antaa hyvän monitieteisen pohjan myös muiden alojen opiskelulle.

Miksi teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma?

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma tarjoaa laaja-alaista uskonnon asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta.

Valmistuttuasi teologian kandidaatiksi:

 • ymmärrät, miten teologiaan ja uskontoon kohdistuva tutkimustieto syntyy ja miten se eroaa muusta uskontoa koskevasta ajattelusta
 • tunnistat teologian ja uskonnontutkimuksen keskeiset käsitteet, näkökulmat ja tutkimusmenetelmät sekä pystyt muodostamaan niiden pohjalta tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä
 • kykenet soveltamaan joitakin tieteenalan tutkimuksellisia välineitä uskontojen yksilöllisten, kulttuuristen ja sosiaalisten ilmenemismuotojen analyysiin
 • olet saanut valmiuksia ihmisen kohtaamiseen ja katsomusten väliseen dialogiin sekä työhön hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen puolesta.

Opiskelun myötä kehität myös yleisiä taitoja ja valmiuksia sekä omaa asiantuntijaidentiteettiäsi. Valmistuttuasi

 • osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alan asiantuntijoille ja muulle yleisölle äidinkielellä, toisella vieraalla kielellä ja toisella kotimaisella kielellä
 • kykenet suunnitelmalliseen työskentelyyn, muilta saadun palautteen hyödyntämiseen ja yhteisten hankkeiden toteuttamiseen
 • osaat tuottaa itsenäisiä esityksiä tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
 • osaat hankkia, käyttää ja arvioida alalle relevanttia ja tutkimusperäistä tietoa tarkoituksenmukaisesti 
 • osaat käyttää monipuolisesti tietotekniikkaa tiedon hakemisessa ja esittämisessä
 • tunnistat oman osaamisesi ja osaat rakentaa omaa asiantuntijuutta
 • osaat asettaa tavoitteita omalle kehittymisellesi ja suunnitella opintoja niiden mukaan 
 • olet saanut valmiuksia asiantuntijuutesi soveltamiseen erilaisissa työtehtävissä.
Kokemuksia opiskelusta

Teologisen tiedekunnan opiskelijat kertovat webinaaritallenteella muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

"Päätin hakea teologiseen, koska kiinnostuin lukiossa uskonnosta oppiaineena, etenkin uskonnon tarkastelusta ilmiönä. Tiesin myös haluavani pätevöityä psykologian sekä uskonnon ja elämänkatsomustiedon aineenopettajaksi."

Irina Igonen, opiskelija

"Yliopistolla on tilaa osoittaa mielenkiintoa ja innostusta aiheisiin ihan eri tavalla kuin lukion puolella. Opintojen eteneminen avaa ovia keskustella ja ymmärtää monia aiheita."

Lauri Vikeväinen, opiskelija

Millaista on opiskella teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijoiden kokemuksiin teologian ja uskonnontutkimuksen opiskelusta.

Rakenne ja sisältö

Kandiohjelma on kolmivuotinen ja sen laajuus on 180 opintopistettä (op). Sen opinnot antavat perustiedot teologian ja uskonnon asiantuntemukselle, minkä jälkeen opiskelija voi syventää osaamistaan. Tavoitteena on, että kandidaatin tutkinnon suorittanut jatkaa opintojaan ja valmistuu maisteriksi.

Kandidaatintutkinnossa ensimmäisenä vuonna opiskelija tutustuu koulutusohjelman oppialoihin, teorioihin ja näkökulmiin sekä oppii tiedonhankintaan ja viestintään liittyviä perustaitoja. Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelijat oppivat keskustelemaan ja analysoimaan teologian ja uskonnontutkimuksen teemoja ja ilmiöitä laajemmin. Lisäksi he saavat työelämävalmiuksia ja työkaluja oman asiantuntijaidentiteetin kehittämiseen. 

Opinnot eriytyvät sen mukaan, hakeutuuko opiskelija opiskelemaan jonkin opintosuunnan mukaisesti ja mitä kursseja hän valitsee kurssitarjonnasta oppialaosaamista laajentaviksi opinnoiksi ja teemaopinnoiksi. Valittavat opintosuunnat ovat 

 • kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta
 • opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta sekä 
 • islamilaisen teologian opintosuunta, jossa on mahdollista suorittaa myös islamin aineenopettajakelpoisuuteen vaadittavat opinnot (60 op).

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa on mahdollisuus suorittaa teologian maisterin tutkinto, joka tuottaa kelpoisuuden Suomen ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan. Opetustehtävien opintosuunta valmentaa uskonnon aineenopettajan tehtäviin: TK- ja TM-tutkinto yhdessä antavat kelpoisuuden evankelisluterilaisen uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi.

Kahden opetettavan aineen pätevyyttä tavoittelevilla valinnaiset opinnot korvaa toinen opetettava aine. Kirkon kelpoisuuteen tähtäävillä klassisia kieliä on tutkinnossa 30 op, eli heillä valinnaiset opinnot ovat 40 op.

Tutkintorakenne

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandidaatti, 180 op

 • Perusopinnot, 30 op
 • Aineopinnot, 55 op
 • Koulutusohjelman yhteiset opinnot, 25 op
 • Valinnaiset opinnot, 40–60 op
 • Klassinen kieli, 10–30 op
Opetuskieli

Opintoja voi suorittaa suomeksi ja ruotsiksi. Opetusta voidaan järjestää myös englanniksi.

Kurs­sit ja opetus

Teologia on usean oppialan ja erilaisten tutkimusmenetelmien kokonaisuus. Nämä oppialat tarjoavat käsitevälineistön ja monipuolisia näkökulmia jokaisen osa-alueen ymmärtävään ja kriittiseen tarkasteluun. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet ymmärtää erilaisia uskonnon, yhteiskunnan ja kulttuurin sidonnaisuuksia globaalissa maailmassa ja hahmottaa asioiden ajallinen perspektiivi.

Opintojen aikana opit myös esimerkiksi itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn, tiedonkäsittelyn sekä vuorovaikutuksen taitoja. Lisäksi tutkinto antaa informaationlukutaitoja, tieto- ja viestintätekniikan taitoja sekä valmiudet tieteellisen työn tekemiseen.

Voit opiskella osan opinnoistasi englannin kielellä. Myös opiskelu ulkomailla tarjoaa erinomaisen tilaisuuden vahvistaa kielitaitoasi. Tutustut uusiin kulttuureihin, verkostoidut kansainvälisesti, näkökulmasi omaan alaasi sekä elämääsi kohtaan avartuu. Saat myös työelämän kannalta hyödyllistä kansainvälistä kokemusta.

Tiedekunnan opettajat ovat oman alansa kansainvälisiä osaajia, joiden antama opetus perustuu uusimpaan ja korkeatasoiseen tutkimukseen. Opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä otetaan huomioon monikulttuuristuvan yhteiskunnan haasteet ja pyritään vahvistamaan tutkinnon suorittavien kykyä havainnoida yhteiskunnan ja aatteellisen ilmapiirin muutosta ja etsiä ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin.

Tiedekunnassa opetuksen kehittäminen on aktiivista ja yhtenä keskeisenä tavoitteena on opintojen sujuvoittaminen. Opetuksen kehittämisessä tiedekunnan opiskelijoilla on keskeinen rooli. Vuonna 2020 tiedekunta on aloittanut uudenlaisen HOPS-ohjauksen järjestelmän, jolla pyritään tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen sujuvuutta.

Lue lisää kursseista. Opintoihin voit tutustua myös vierailemalla Opiskelijan ohjeissa.

Opinnäytetyö

Kolmantena vuotena opiskelija osallistuu proseminaariin ja laatii opinnäytetyön. Proseminaarit voivat olla teemapainotteisia tai oppialaan keskittyviä. Proseminaari ja kandidaatintutkielma muodostavat tutkinnon päätösvaiheen, jossa opiskelija soveltaa koulutusohjelman tarjoamia tutkimuksellisia välineitä tieteellisen tutkielman kirjoittamisessa.

Opis­ke­lu ja opis­ke­li­jae­lä­mä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys TYT on Helsingin yliopiston teologian opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1853, ja se on vanhin yliopiston piirissä toimivista aine- ja tiedekuntajärjestöistä. TYT valvoo jäsentensä etuja opinto- ja työllisyysasioissa, järjestää monipuolista toimintaa ja tapahtumia ja kustantaa kulttuurilehti Kyyhkystä. Lue lisää TYT:n verkkosivuilta.

Voit tutusta alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.