Opiskelu

Taloustieteen kandiohjelmassa suoritetaan valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK).

Tutkinto antaa hyvät tiedot kansantalouden toiminnasta mikro- ja makrotasolla sekä valmiudet seurata talouden kehitystä ja analysoida talouspolitiikkaa ja talouden haasteita. Taloustieteen kandiohjelmassa suoritettua VTK-tutkintoa voidaan pitää paljolti maisterin tutkintoon valmentavana tutkintona.

Miksi taloustieteen kandiohjelma?

Taloustieteen kandiohjelmassa suoritetaan valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK). Tutkinto antaa hyvät tiedot kansantalouden toiminnasta mikro- ja makrotasolla sekä valmiudet seurata talouden kehitystä ja analysoida talouspolitiikkaa ja talouden haasteita. Tutkinnon suorittanut ymmärtää taloustiedettä, talouden käyttäytymistä ja kykenee tilastomenetelmien avulla analysoimaan taloudelliseen käyttäytymiseen liittyviä säännönmukaisuuksia. Mikro- ja makroteorian lisäksi perehdytään taloustieteen tutkimusmenetelmiin. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää taloustieteen erikoisalojen jaksojen lisäksi muiden aineiden opintoja.

Taloustieteellisen tutkinnon suorittaneen ammattinimike on ekonomisti. Kandidaatin tutkinto antaa hyvät valmiudet taloustieteen ja talouden perusteiden tuntemusta vaativiin työtehtäviin. Taloustieteen kandiohjelmassa suoritettua tutkintoa voidaan kuitenkin pitää suurelta osin maisterin tutkintoon valmentavana tutkintona. Tutkinto on työelämässä arvostettu, ja huomattava osa Helsingin yliopiston taloustieteen maisteriohjelmasta valmistuneista sijoittuu varsinaisiin ekonomistintehtäviin, jotka edellyttävät hyviä analyyttisia valmiuksia. Tyypillisesti valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet ekonomistit sijoittuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin yrityksissä ja julkishallinnossa.

Kokemuksia opiskelusta

Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat kertovat webinaaritallenteella muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

"Minua kiehtovat yhteiskunnalliset muutokset, ja taloustieteestä saa mielenkiintoisen perspektiivin ymmärtää ja analysoida näitä muutoksia."

Enni Leponiemi, opiskelija

"Taloustiede alana oli ollut minulle melko tuntematon, kunnes lukiossa sain tietää siitä enemmän. Tutustuttuani taloustieteeseen tarkemmin se tuntui minulle sopivalta alalla. Matemaattinen ja faktoihin perustuva tutkimus taloudesta ja yhteiskunnasta sekä laajempiin kokonaisuuksiin keskittyminen vetosi minuun."

Tomi Laakso, opiskelija

Millaista on opiskella taloustieteen kandiohjelmassa? Mikä kurssi on jäänyt erityisesti mieleen ja millaisia urasuunnitelmia opiskelijoilla on?  Tutustu opiskelijoiden kokemuksiin taloustieteen opiskelusta sekä vinkkeihin alasta kiinnostuneille.

Rakenne ja sisältö

Tutkinnon suorittanut ymmärtää taloustiedettä, talouden käyttäytymistä ja kykenee tilastomenetelmien avulla analysoimaan taloudelliseen käyttäytymiseen liittyviä säännönmukaisuuksia. Mikro- ja makroteorian lisäksi perehdytään taloustieteen tutkimusmenetelmiin. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää taloustieteen erikoisalojen kurssien lisäksi sivuaineopintoja.

Taloustieteellisen tutkinnon suorittaneen ammattinimike on ekonomisti. Kandidaatin tutkinto antaa hyvät valmiudet taloustieteen ja talouden perusteiden tuntemusta vaativiin työtehtäviin. Taloustieteen kandiohjelmassa suoritettua tutkintoa voidaan kuitenkin pitää suurelta osin maisterin tutkintoon valmentavana tutkintona. Tutkinto on työelämässä arvostettu, ja huomattava osa Helsingin yliopiston taloustieteen maisteriohjelmasta valmistuneista sijoittuu varsinaisiin ekonomistintehtäviin, jotka edellyttävät hyviä analyyttisia valmiuksia. Tyypillisesti valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet ekonomistit sijoittuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin yrityksissä ja julkishallinnossa.

Tutkinnonsuoritusoikeus taloustieteen kandiohjelmassa mahdollistaa hakeutumisen Helsingin yliopiston taloustieteen maisteriohjelmaan ilman erillistä valintaa. Sopivin sivuainevalinnoin taloustieteen ohjelmassa suoritettu kandidaatin tutkinto tarjoaa myös väylän moniin analyyttisesti suuntautuneisiin yhteiskuntatieteellisiin maisteriohjelmiin.

Taloustieteen kandiohjelmassa suoritetaan VTK-tutkinto, jonka laajuus on 180 op. Tutkinto muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Kandiohjelman perusopinnot 25 op

 • Sisältää taloustieteen ja tilastotieteen opintoja

Menetelmäopinnot 25 op

 • Sisältää matematiikan opintoja

Kandiohjelman aineopinnot 50 op

 • Sisältää mikrotaloustieteen, makrotaloustieteen ja ekonometrian opintoja sekä kandidaattiseminaarin ja kandidaatintutkielman.

Työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavat opinnot 10 op

Muut opinnot 25 op

 • Sisältää kieliopintoja (äidinkieli, toinen kotimainen kieli ja yksi vieras kieli) ja puheviestintää.

Opiskelijan digitaidot 3 op

Todennäköisyyslaskentaa 10 op

Vapaavalinnaiset opinnot 45 op

 • Valinnaisina opintoina opiskelijat voivat suorittaa yksittäisiä opintojaksoja taloustieteen kandiohjelmasta.
 • Suuri osa valinnaisista opinnoista on sivuaineopintoja toisesta kandiohjelmasta. Opinnot voivat koostua yksittäisiä opintojaksoista tai opintokokonaisuuksia.
 • Valinnaiset opinnot voivat olla kielikeskuksen vieraiden kielten opintojaksoja.
 • Valinnaiset opinnot voivat olla kansainvälisessä opiskelijavaihdossa tai JOO-opintoina suoritettuja (JOO = joustava opinto-oikeus) opintoja.
 • Opiskelijoiden on tehtävä kuitenkin vähintään yksi opintokokonaisuus.
 • Suorittamalla sopivia valinnaisia opintoja opiskelija voi hakea muihin maisteriohjelmiin.

VTK-tutkinnon tavoitesuoritusaika on 3 vuotta.

Opetuskieli

Kandiohjelman opetuskieli on suomi.

Kurssit ja opetus

Taloustieteen kandiohjelmassa suoritetaan VTK-tutkinto, jonka laajuus on 180 op. Tutkinto muodostuu seuraavista opinnoista ja opintokokonaisuuksista:

Kandiohjelman perusopinnot 25 op

 • Taloustieteen opintoja (5 op)
 • Tilastotieteen opintoja (20 op)

Menetelmäopinnot 25 op

 • Matematiikan opintoja

Taloustieteen kandiohjelman aineopinnot 50 op

 • TA3a Mikrotaloustiede I (5 op)
 • TA3b Mikrotaloustiede II (5 op)
 • TA3c Peliteoria (5 op)
 • TA4a Makrotaloustiede I (5 op)
 • TA4b Makrotaloustiede II (5 op)
 • TA4c Talouskasvu (5 op)
 • TA7a Ekonometria I (5 op)
 • TA7b Ekonometria II (5 op)
 • TA8 Taloustieteen kandidaattiseminaari (4 op)
 • TA9 Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte (6 op)

Muut opinnot 25 op

 • Kieliopinnot (10 op): luku-, kirjoitus- ja suullisen viestinnän taitoja äidinkielellä (3 op), toisella kotimaisella (3 op) ja yhdellä vieraalla kielellä (4 op)
 • Puheviestintä (2 op): tieteellisen viestinnän ja työelämän viestinnän perusvalmiudet
 • Opiskelijan digitaidot (3 op)
 • Todennäköisyyslaskentaa (10 op)

Työelämä ja asiantuntijuus 10 op

 • Asiantuntijataidot (5 op)
 • Työelämäjakso (5 op)

Vapaavalinnaiset opinnot 45 op

 • Valinnaisina opintoina opiskelijat voivat suorittaa yksittäisiä opintojaksoja taloustieteen kandiohjelmasta.
 • Suuri osa valinnaisista opinnoista voi olla sivuaineopintoja toisesta kandiohjelmasta. Opinnot voivat koostua yksittäisiä opintojaksoista tai opintokokonaisuuksia.
 • Valinnaiset opinnot voivat olla kielikeskuksen vieraiden kielten opintojaksoja.
 • Valinnaiset opinnot voivat olla kansainvälisessä opiskelijavaihdossa tai JOO-opintoina suoritettuja (JOO = joustava opinto-oikeus) opintoja.
 • Opiskelijoiden on tehtävä kuitenkin vähintään yksi opintokokonaisuus.
 • Suorittamalla sopivia valinnaisia opintoja opiskelija voi hakea, yliopiston sisäisessä haussa, muihin Helsingin maisteriohjelmiin.

Va­paa­va­lin­nai­set ta­lous­tie­teen opin­not:

 • TA5 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely
 • TA5 Mikrotaloustieteen erikoiskurssi I
 • TA5 Mikrotaloustieteen erikoiskurssi II
 • TA5 Mikrotaloustieteen erikoiskurssi III
 • TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi I
 • TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi II
 • TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi III
 • TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi IV
 • TA5 Ekonometrian erikoiskurssi I
 • TA5 Ekonometrian erikoiskurssi II
 • TA5 Kansainvälisen talouden erikoiskurssi I
 • TA5 Kansainvälisen talouden erikoiskurssi II
 • TA5 Kansainvälisen talouden erikoiskurssi III
 • TA5 Julkisen talouden erikoiskurssi I
 • TA5 Julkisen talouden erikoiskurssi II
 • TA5 Työn taloustieteen erikoiskurssi
 • TA5 Rahoituksen taloustieteen erikoiskurssi I
 • TA5 Rahoituksen taloustieteen erikoiskurssi II
 • TA5 Taloushistorian erikoiskurssi
 • TA5 Taloustieteen essee I
 • TA5 Taloustieteen essee II

Lue lisää koulutusohjelman kursseista.

Opinnäytetyö

VTK-tutkintoa varten opiskelijan on laadittava tutkielma, jossa hän osoittaa sekä kykyä tieteellisen ajattelun soveltamiseen että kykyä käsitellä taloustieteellisiä ongelmia. Kandidaatintutkielma harjaannuttaa opiskelijat kirjalliseen ilmaisuun, tieteelliseen keskusteluun ja esitystapaan sekä tutkimusmenetelmien soveltamiseen. Työ laaditaan itsenäisesti ja esitellään kandidaattiseminaarissa. Tutkielman ohjeellinen pituus on 15–25 sivua ja sen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.