Opiskelu

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa on kaikille yhteisiä opintokokonaisuuksia, joissa kehität eri taiteenlajien tuntemustasi ja opit niissä käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja analysointitapoja.

Olennaista on myös perehtyminen taiteenlajien historiaan sekä niiden keskeisiin teoksiin.

Opintojen varhaisessa vaiheessa valitset opintosuuntasi. Se on joko estetiikka, elokuva- ja televisiotutkimus, musiikkitiede, teatteritiede tai yleinen kirjallisuustiede. Erikoistumisopinnoissasi syvennyt valitsemasi alan tutkimusperinteeseen ja –menetelmiin, tulkintatapoihin sekä historiaan. Voit keskittyä yksittäisen taiteenlajin teemoihin, lajeihin, tyyleihin, muotokieleen, jne.

Opiskelu on vuorovaikutteista ja monimuotoista sisältäen luentoja, harjoituskursseja, ohjattua ryhmä- ja yksilötyöskentelyä sekä kirjatenttejä. Kursseilla kirjoitetaan myös esseitä ja oppimispäiväkirjoja.

Miksi taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma?

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa sinulle syvällisen näkökulman taiteiden kenttään erilaisine ilmiöineen. Ohjelmassa opiskelet monipuolisesti elokuva- ja televisiotutkimusta, estetiikkaa, musiikkitiedettä, teatteritiedettä ja yleistä kirjallisuustiedettä. Samalla kun muodostat rikkaan kuvan taiteiden kirjosta ja niiden välisistä suhteista, syvennät osaamistasi valitsemallasi taiteentutkimuksen saralla. 

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa koulutamme laajasti taiteiden tutkimuksen lähestymistapojen ja teorioiden asiantuntijoita. Korostamme eri taiteiden kriittisiä analysointi- ja tulkintamenetelmiä. Ohjelma tutustuttaa sinut laajasti oman aikamme taiteisiin, niiden historiaan ja perinteisiin. Sinulla on mahdollisuus erikoistua muun muassa taiteidenvälisyyden, populaarikulttuurin ja ympäristön esteettiseen problematiikkaan. Tavoitteena on, että kykenet ymmärtämään ja erittelemään ohjelmasta valitsemiesi taiteenlajien yhteyksiä, piirteitä, rakenteita, lajeja, tyylikeinoja sekä historiallista vaihtelua. Opinnot tarjoavat sinulle valmiudet kulttuuri- ja taide-elämän analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun. Lisäksi opinnot sisältävät työllistymistä edistäviä jaksoja kuten taidehallintoa, viestintää ja -markkinointia.   

Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmasta valmistuneena maisterina työskentelevät itsenäisesti erilaisissa vaativissa asiantuntijatehtävissä taide- ja kulttuurialoilla. Tutkinnon suorittaneena maisterina: 

 • Hallitset laajoja kokonaisuuksia ja tarkastelet taiteita ja esteettistä kulttuuria yleisemminkin laaja-alaisesti ja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. 
 • Olet erikoistunut tarkemmin yhteen maisteriohjelman edustamista taiteiden tutkimuksen aloista.  
 • Osaat soveltaa työssäsi tieteellistä tietoa ja menetelmiä ja pystyt pätevään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon. 
 • Pystyt toteuttamaan laajoja projekteja itsenäisesti ja kykenet tunnistamaan ongelmia ja ratkaisemaan niitä oma-aloitteisesti. 
 • Omaat valmiudet kansainväliseen toimintaan ja hyödynnät monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia. 
 • Osaat kehittää omaa oppimistasi, kriittistä ajattelua ja eettistä arviointiasi muuttuvassa yhteiskunnassa.
Rakenne ja sisältö

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma on Suomen ainoa eri taidelajeja laajasti käsittelevä sekä niiden erittelyyn, tulkintaan ja historialliseen kehitykseen keskittyvä koulutusohjelma. Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa on kaikille yhteisiä opintokokonaisuuksia, joissa kehität eri taiteenlajien tuntemustasi ja opit niissä käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja analysointitapoja. Olennaista on myös perehtyminen taiteenlajien historiaan sekä niiden keskeisiin teoksiin.   

Opintojen varhaisessa vaiheessa valitset opintosuuntasi. Se on joko estetiikka, elokuva- ja televisiotutkimus, musiikkitiede, teatteritiede tai yleinen kirjallisuustiede.Tutustu opintosuuntiin.Erikoistumisopinnoissasi syvennyt valitsemasi alan tutkimusperinteeseen ja –menetelmiin, tulkintatapoihin sekä historiaan. Voit keskittyä yksittäisen taiteenlajin teemoihin, lajeihin, tyyleihin, muotokieleen, jne.

Filosofian maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä.Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot: 

 • tieteenalan syventävät opinnot vähintään 60 op 
 • valinnaisia opintoja enintään 60 op 

Opettajaksi suuntautuvat yleisen kirjallisuustieteen opintosuunnan opiskelijat

Opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan kandivaiheessa, mutta ne suoritetaan vasta maisterivaiheessa.

Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Pelkkää maisterintutkintoa suorittamaan valitut opiskelijat eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Lue lisää opetettavan aineen opinnoista

Opetuskieli

Tiedekunnan opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Opetusta annetaan myös englanniksi. Taidehallinnon opetuskokonaisuudet ovat lähes poikkeuksetta englanninkielisiä.

Kurssit ja opetus

FM-tutkinnon tavoiteaika on kaksi vuotta kokopäiväisesti opiskellen. Maisterintutkinnossa keskityt pitkälti nimenomaan tieteenalasi opintoihin. Tällöin syvennät tietämystäsi omasta alastasi niin opintojen kuin tutkielman teon kautta. Tieteenalan syventäviin opintoihin voi sisältyä työelämäopintoja, jotka suoritetaan tyypillisesti työharjoitteluna. Maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää muiden tieteenalojen opintoja. Maisterintutkinnon alkuvaiheessa laadit ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (hopsin). Henkilökunta on tukena opintojen suunnittelussa. Ohjausta annetaan myös tiedekunnan ja yliopiston tasolla.

Lue lisää koulutusohjelman kursseista.

Opinnäytetyö

Maisterintutkinnon lopputyö on nimeltään pro gradu -tutkielma. Pro gradu on itsenäinen tieteellinen työ. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari) sekä syventäviin opintoihin kuuluvassa seminaarissa. 

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitojasi ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. 

Lähtökohtaisesti tutkielma kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.  

Pro gradu -tutkielman laadittuasi 

 •  sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
 • osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa
 • hallitset omassa työssäsi tarvitsemasi teoriat ja tutkimusmenetelmät
 • olet osoittanut perehtyneisyytesi tutkielman aihepiiriin ja ala kirjallisuuteen ja 
 • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin.
Jatko-opinnot

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan, esimerkiksi Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmaan.

Tutustu Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen yleisemmin.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä. Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen. Lue lisää opiskelijaelämästä.

Opiskelu Helsingin yliopistossa ei ole pelkkiä luentoja ja tenttejä! Yksi parhaista puolista opiskelussa Helsingin yliopistossa on sen monimuotoinen opiskelijayhteisö. Läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana olet automaattisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYYn) jäsen. Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista opiskelijajärjestöä. Niiden joukosta löydät niin aine- ja tiedekuntajärjestöt kuin osakunnat sekä laidasta laitaan erilaisia harrastejärjestöjä.

Tutustu taiteiden tutkimuksen opiskelijoiden opiskelijajärjestöihin:
Aistimus
Katharsis
Repliikki
Synkooppi
Humanisticum ry
Osakunnat