Opintosuunnat

Opintojen varhaisessa vaiheessa valitset opintosuuntasi.

Se on joko estetiikka, elokuva- ja televisiotutkimus, musiikkitiede, teatteritiede tai yleinen kirjallisuustiede. Erikoistumisopinnoissasi syvennyt valitsemasi alan tutkimusperinteeseen ja –menetelmiin, tulkintatapoihin sekä historiaan. Voit keskittyä yksittäisen taiteenlajin teemoihin, lajeihin, tyyleihin, muotokieleen, jne. Lisäksi opintoihin voi valita myös muiden taiteentutkimuksen kokonaisuuksia tai valinnaisia opintoja muista koulutusohjelmista. Opiskelemalla yleistä kirjallisuustiedettä voit myös erikoistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Opinnot tarjoavatkin mahdollisuuden luoda hyvin yksilöllisen ja monitieteisen tutkinnon.

Elokuva- ja televisiotutkimus

Elokuva- ja televisiotutkimuksessa tarkastellaan elokuvan suhdetta todellisuuteen, muihin taiteenlajeihin ja representaation problematiikkaan ylipäätään. Elokuvaa ja televisiota tarkastellaan niin ilmaisuvälineenä kuin väkevänä yhteiskunnallisena ja historiallisena ilmiönä. Teoreettisemman tarkastelun lisäksi aiheita lähestytään erilaisten katkelmien kautta. Tutkimuksen keskiössä ovat myös laajemmat esteettiset kysymykset että elokuvan ja television yhteiskunnalliset kytkökset.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Estetiikka

Estetiikan tutkimuskohteita ovat taiteeseen ja kauneuteen liittyvät filosofiset kysymykset. Perinteisempien taidetta koskevien tarkastelujen rinnalle ovat myös nousseet erilaiset ympäristön ja arkielämän ilmiöt sekä kysymykset modernia maailmaa luonnehtivista havaitsemisen ja kokemisen tavoista. Estetiikan tutkimusaiheet saattavat täten sivuta muitakin tieteenaloja, kuten esimerkiksi sosiologiaa, psykologiaa ja kulttuurien tutkimusta.

Estetiikan opinnot lisäävät kriittistä arviointikykyä ja luovat pohjan monipuoliselle kulttuuriselle itseymmärrykselle. Estetiikan tarjoamia tietoja ja taitoja sekä näiden myötä kehittyvää esteettistä arvostelukykyä voidaan soveltaa lukuisissa työtehtävissä, kuten;

 • taide- ja kulttuuri-instituutioiden palveluksessa
 • taidekritiikissä
 • opetuksessa sekä
 • ympäristöön ja mediamaailmaan liittyvissä työtehtävissä.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Musiikkitiede

Musiikkitiede on musiikin ja musiikinharjoituksen systemaattista, historiallista ja kulttuurista tutkimusta. Musiikkitieteen opiskelu sisältää

 • perehtymistä eri musiikkityyleihin ja musiikkiperinteisiin
 • erilaisia musiikin teoria- ja analyysiopintojaksoja
 • perehtymistä tutkimuksen teoriaan ja metodologiaan sekä
 • opitun itsenäistä soveltamista.

Musiikkitieteessä tutkitaan muun muassa suomalaisen taidemusiikin säveltäjiä, heidän tuotantoansa sekä musiikkielämän historiaa ja instituutioita. Lisäksi populaarimusiikkia ja ulkoeurooppalaisia musiikkikulttuureja tarkastellaan kulttuurisesta sekä etnomusikologisesta näkökulmasta.

Musiikkitiede avaa mahdollisuudet erilaisiin median, kulttuurihallinnon, yleishallinnon tai musiikkituotannon tehtäviin. 

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Teatteritiede

Teatteritieteessä tutkitaan teatterin ja esittämisen eri muotoja osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tutkimusalueet kattavat myös teatterin historian, teorian ja tutkimusmenetelmät sekä esittävien taiteiden aseman ja merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Teatteritieteessä myös analysoidaan esityksiä, näytelmätekstejä ja näyttelijän- ja ohjaajantyötä sekä esityksen muita osatekijöitä. Teatterin ja esityksen tutkimista tarvitaan myös metodologisesti, sillä esityksellistyminen on yhteiskunnassa lisääntynyt. Esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa yksilöille mahdollisuuden esityksiin ja luo yleisöjä.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Yleinen kirjallisuustiede

Yleinen kirjallisuustiede tutkii kirjallisuutta sen taiteellisissa, historiallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä teoreettisesti ja metodisesti perustelluilla tavoilla. Opintosuunnassa keskitytään kirjallisuuden sekä sen ominaispiirteiden tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei ole rajattu ajallisesti, alueellisesti, kielellisesti tai lajiperustein. Perinteisesti yleisen kirjallisuustieteen pääkohde on ollut suurten länsimaisten kielialueiden kirjallisuus.

Kirjallisuustieteilijän kiinnostuksen kohteet ovat moninaisia. Maisteriopinnoissa voit syventyä esimerkiksi

 • kirjallisuuden lajien problematiikkaan
 • kirjallisuuden tulkintaan ja vastaanottoon
 • runouden ja kertomusten tutkimukseen
 • kirjallisuuden historiallisiin muotoihin ja konteksteihin
 • sarjakuviin ja kuvakirjoihin tai
 • rajankäyntiin fiktiivisten ja tosiperäisten teosten välillä.

Lisäksi kirjallisuuden tarkastelu suhteessa muihin taidemuotoihin ja medioihin sisältyy maisteriohjelman opintoihin.  

Maisteriopinnoissa syvennät ymmärrystäsi kirjallisuustieteen ajankohtaisista teorioista, keskeisistä käsitteistä, menetelmistä ja tutkimushistoriasta. Yleisestä kirjallisuustieteestä valmistuneet sijoittuvat esimerkiksi kulttuurihallinnon, kustannusalan, mainonnan ja viestinnän tehtäviin sekä opetustehtäviin. Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa sinun on mahdollista erikoistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan kandivaiheessa, mutta ne suoritetaan vasta maisterivaiheessa. Myös monet kirjailijat ja tutkijat ovat opiskelleet kirjallisuustiedettä.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.