Opiskelu

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella elokuva- ja televisiotutkimusta, estetiikkaa, musiikkitiedettä, teatteritiedettä ja yleistä kirjallisuustiedettä.
Miksi taiteiden tutkimuksen kandiohjelma?

Tutkinnon suorittamalla hankit itsellesi perusvalmiudet taiteen ja sen yhteiskunnallisten ulottuvuuksien kriittiseen ja luovaan tarkasteluun sekä tieteelliseen työskentelyyn. Ohjelma luo vahvan pohjan niin taidemaailmassa ja kulttuurielämän parissa työskentelyyn kuin tutkijanuralle suuntautumiseen. Voit myös erikoistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Opinnot kattavat:

 • taiteiden historian ja suhteet muihin yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin
 • taidehallinnon ja markkinoinnin
 • taiteiden tutkimuksen lähestymistavat, virtaukset ja oppihistorian
 • taiteellisten teosten analysointi- ja tulkintamenetelmät
 • arjen ja populaarikulttuurin kysymykset 
 • kommunikaatiovalmiuksien kehittämisen erityisesti suhteessa taide-elämän keskeisiin kysymyksiin.

Kandiohjelmassa voit valita opintoja Helsingin yliopiston laajasta tarjonnasta, josta voit yhdistää kursseja omaan erityisalaasi. Opiskelu taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa on vuorovaikutteista ja monimuotoista sisältäen luentoja, harjoituskursseja, ohjattua ryhmä- ja yksilötyöskentelyä sekä kirjatenttejä.  Monipuolisuus auttaa sinua erottumaan ja menestymään tulevaisuuden työelämässä. 

Taiteiden tutkimuksen kandidaattina

 • sinulla on vähintään yhden taiteentutkimuksen alan erityisosaamista, jota voit hyödyntää monenlaisissa asiantuntijatehtävissä taide- ja kulttuurialoilla
 • osaat hakea ja analysoida taidetta ja kulttuuria koskevaa tietoa sekä hyödyntää sitä kulloistenkin työtehtävien vaatimalla tavalla
 • kykenet työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmässä ja omaat sujuvat tietotekniset ja viestinnälliset valmiudet
 • osaat jäsentää monitahoisia kokonaisuuksia ja esittää perusteltuja näkemyksiä kulloinkin käsiteltävinä olevista asioista.
Kokemuksia opiskelusta

"Opinnot taiteiden tutkimuksen parissa antavat monenlaista henkistä pääomaa: ajattelutaidot, historiantaju, maailman moninaisuus, kriittisyys ja ylipäätään inhimillisyyden ymmärtäminen."

Anu Karanto, opiskelija

Taiteiden, historian, filosofian ja kulttuurien tutkimuksen opiskelijat kertovat webinaaritallenteella muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

Rakenne ja sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä.
Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

 • tieteenalaopinnot (90-105 opintopistettä, sisältää kandiohjelman yhteisiä opintoja sekä tieteenalasi perus- ja aineopintokokonaisuudet)
 • valinnaiset opinnot (60-75 opintopistettä opintoja muista koulutusohjelmista kuin omasta kandiohjelmasta, voi sisältää perus- ja aineopintojen kokonaisuuksia)
 • yleisopinnot (15 op kaikille yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja sekä tietotekniikkaopintoja, jotka suoritetaan yleensä kahden ensimmäisen vuoden aikana)

HuK-tutkinnon tavoiteaika on kolme vuotta kokopäiväisesti opiskellen.

Ohjelmassa perehdyt yleisesti taiteiden tutkimuksen laajaan kenttään. Voit erikoistua valintasi mukaan joko estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen. Lisäksi voit valita jonkun toisen taiteentutkimuksen alan tai valinnaisia opintoja muista kandiohjelmista.  Jälkimmäinen mahdollistaa sinulle yksilöllisesti suunnitellun ja hyvinkin monitieteisen tutkinnon suorittamisen. Vaihtoehdot ulottuvat siis huomattavan laaja-alaisesta perehtymisestä taiteiden ilmiöihin ja teorioihin erikoistumiseen jonkin yksittäisen taiteenalan problematiikkaan. Opiskelemalla yleistä kirjallisuustiedettä voit myös erikoistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. 

Opetuskieli

Voit suorittaa opintojaksoihin jakautuvat opinnot suomeksi tai ruotsiksi, mutta opetusta annetaan myös englanniksi, joka on myös mahdollinen suorituskieli.

Kurssit ja opetus

Opinnot alkavat tieteenalan yhteisillä opinnoilla (yhteisiä kaikille kandiohjelmassa opiskeleville), jonka jälkeen etenet tieteenalasi perus- ja aineopintoihin sekä valinnaisiin opintoihin. Pääsääntöisesti opintojen alussa suoritat opintoja etukäteen suunnitellun aikataulun mukaan. Mitä pidemmälle opinnoissa etenet, sitä enemmän voit itse vaikuttaa vapaammin siihen, mitä opintoja suoritat missäkin järjestyksessä.

Valinnaisissa opinnoissa voit perehtyä sinua erityisesti kiinnostaviin aiheisiin. Valinnaisia opintoja voit tehdä sekä omassa tiedekunnassasi että muissakin Helsingin yliopiston tiedekunnissa. Täten sinun on mahdollista keskittyä mitä erilaisimpiin kysymyksiin jo oman yliopistomme sisällä. Suurinta osaa tiedekunnan aineista voi opiskella vapaasti, ja vapaasti opiskeltavia aineita löytyy myös Helsingin yliopiston muista tiedekunnista. Lisäksi voit suorittaa opintoja ns. JOO-opintoina muissa suomalaisissa yliopistoissa (silloin kun ainetta ei ole tarjolla Helsingin yliopistossa) sekä ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa).

Yleisopintoihin kuuluvia opinnot suoritetaan useimmiten kahden ensimmäisen opintovuoden aikana. Opintoja suoritat suunnitelmallisesti. Opintosi alkavat opintoihin orientoivalla jaksolla, jonka aikana laadit ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (hopsin). Myöhemmin päivität tekemääsi suunnitelmaa osana opintojasi. Opintojen alussa erityisesti oman tieteenalasi henkilökunta on tukena opintojen suunnittelussa. Ohjausta saat myös tiedekunnan ja yliopiston tahoilta, jonka lisäksi myös toiset opiskelijat (tuutorit) antavat vertaistukea.

Opinnäytetyö

Kandidaatintutkinnon lopputyö on nimeltään kandidaatintutkielma. Se on itsenäinen tieteellinen työ, jossa käytät hyväksesi edeltävillä kursseilla oppimiasi tietoja ja taitoja. Opiskelet tutkielman tekoa edeltävissä opinnoissa (esim. proseminaarissa).

Tutkielman tavoitteena on, että opit tutkimuksen teon perusperiaatteita ja osaat laatia suppean tieteellisen raportin. Työssä esität rajatun tutkimusongelman ja käsittelet sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen.

Lähtökohtaisesti tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Tutkielman aiheen vuoksi voi kuitenkin olla perusteltua tehdä se, sikäli kun ohjaus voidaan järjestää, myös muulla kielellä.

Kandidaatintutkielman laadittuasi:

 • osaat rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
 • osaat muotoilla tutkimusongelman tai –kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaat esitellä/käsitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan  keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta
 • osaat kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
 • osaat tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa argumentoivan tekstin/tutkimusraportin
 • hallitset oman tieteenalan tieteelliset käytännöt
Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu taiteiden tutkimuksen opiskelijoiden opiskelijajärjestöihin: