Opintosuunnat

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa perehdytään yleisesti taiteiden tutkimuksen laajaan kenttään.

Opintojen alkupuolella valitaan yksi taiteentutkimuksen ala, opintosuunta, johon erikoistutaan. Opintosuuntia ovat estetiikka, musiikkitiede, teatteritiede ja yleinen kirjallisuustiede. Lisäksi opintoihin voi valita myös muiden taiteentutkimuksen kokonaisuuksia tai valinnaisia opintoja muista kandiohjelmista. Opiskelemalla yleistä kirjallisuustiedettä voit myös erikoistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Opinnot tarjoavatkin mahdollisuuden luoda hyvin yksilöllisen ja monitieteisen tutkinnon. 

HUOM: elokuva- ja televisiotutkimus ei ole enää kandidaatin tutkinnon opintosuuntana eli 2023 lähtien sitä ei voi valita opintosuunnaksi kandidaatin tutkintoon.

Es­te­tiik­ka

Estetiikan tutkimuskohteita ovat taiteeseen ja kauneuteen liittyvät filosofiset kysymykset. Perinteisempien taidetta koskevien tarkastelujen rinnalle ovat myös nousseet erilaiset ympäristön ja arkielämän ilmiöt sekä kysymykset modernia maailmaa luonnehtivista havaitsemisen ja kokemisen tavoista. Estetiikan tutkimusaiheet saattavat täten sivuta muitakin tieteenaloja, kuten esimerkiksi sosiologiaa, psykologiaa ja kulttuurien tutkimusta.

Estetiikan opinnot lisäävät kriittistä arviointikykyä ja luovat pohjan monipuoliselle kulttuuriselle itseymmärrykselle. Estetiikan tarjoamia tietoja ja taitoja sekä näiden myötä kehittyvää esteettistä arvostelukykyä voidaan soveltaa lukuisissa työtehtävissä, kuten esimerkiksi

  • taide- ja kulttuuri-instituutioiden palveluksessa
  • taidekritiikissä
  • opetuksessa sekä
  • ympäristöön ja mediamaailmaan liittyvissä työtehtävissä.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Musiikkitiede

Musiikkitiede on musiikin ja musiikinharjoituksen systemaattista, historiallista ja kulttuurista tutkimusta. Musiikkitieteen opiskelu sisältää

  • perehtymistä eri musiikkityyleihin ja musiikkiperinteisiin
  • erilaisia musiikin teoria- ja analyysiopintojaksoja
  • perehtymistä tutkimuksen teoriaan ja metodologiaan sekä
  • opitun itsenäistä soveltamista.

Musiikkitieteessä tutkitaan muun muassa suomalaisen taidemusiikin säveltäjiä, heidän tuotantoansa sekä musiikkielämän historiaa ja instituutioita. Lisäksi populaarimusiikkia ja ulkoeurooppalaisia musiikkikulttuureja tarkastellaan kulttuurisesta sekä etnomusikologisesta näkökulmasta.

Musiikkitiede avaa mahdollisuudet erilaisiin median, kulttuurihallinnon, yleishallinnon tai musiikkituotannon tehtäviin. 

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Teat­te­ri­tie­de

Teatteritieteessä tutkitaan teatterin ja esittämisen eri muotoja osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tutkimusalueet kattavat myös teatterin historian, teorian ja tutkimusmenetelmät sekä esittävien taiteiden aseman ja merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Teatteritieteessä myös analysoidaan esityksiä, näytelmätekstejä ja näyttelijän- ja ohjaajantyötä sekä esityksen muita osatekijöitä. Teatterin ja esityksen tutkimista tarvitaan myös jokapäiväisten ilmiöiden ymmärtämiseen, sillä esityksellistyminen on yhteiskunnassa lisääntynyt. Esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa yksilöille mahdollisuuden esiintyä ja hankkia yleisöjä. 

Kandidaattiopinnoissa opit tarkastelemaan teatteria laaja-alaisesti ja saat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia, jotka mahdollistavat työskentelyn monenlaisissa työtehtävissä. Teatteritieteen kandidaatit ja maisterit voivat työskennellä esimerkiksi tiedottajina, teatterisihteereinä, toimittajina sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä taideorganisaatioissa ja kulttuurihallinnossa.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Ylei­nen kir­jal­li­suus­tie­de

Yleisessä kirjallisuustieteessä tutkitaan maailmankirjallisuutta keskittyen erityisesti suurten länsimaisten kielialueiden kirjallisuuteen:

  • miten kirjallisuus synnyttää merkityksiä ja
  • minkälaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tehtäviä sillä on aikojen saatossa ollut.

Oppiaineessa kehitetään erilaisia menetelmiä tarkastella kirjallisuutta, jotta tehtäisiin oikeutta sen monimuotoisuudelle. Tutkimuksen kohteita ovat esimerkiksi kirjallisuuden lajien problematiikka, kerronnan kysymykset, rajankäynti fiktiivisten ja ei-fiktiivisten tekstien välillä ja intertekstuaalisuus.

Yleisen kirjallisuustieteen kandidaatit ja maisterit sijoittuvat esimerkiksi kulttuurihallinnon, mainonnan, viestinnän ja kustannusalan tehtäviin. Myös monet kirjailijat ovat opiskelleet yleistä kirjallisuustiedettä. 

Mikäli haluat erikoistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi, jatkat opiskeluasi kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa tai taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.