Opiskelu

Soveltavan psykologian kandiohjelma koostuu psykologian ja sosiaalipsykologian opinnoista sekä menetelmä -ja työelämäopinnoista. Koulutus muodostaa vahvan pohjan psykologisen asiantuntijuuden kehittymiselle, ja yhdessä organisaatiopsykologian maisteriohjelman kanssa se antaa monipuolisen osaamisen erilaisiin psykologista asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin, joissa ei tarvita terveydenhuollon ammattihenkilönä toimivan psykologin pätevyyttä.
Miksi soveltavan psykologian koulutusohjelma?

Psykologisen asiantuntemuksen tarve on yhteiskunnassa suuri ja sitä tarvitaan myös monissa sellaisissa tehtävissä, jotka eivät vaadi terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä. Psykologisesta asiantuntemuksesta on erityisen paljon hyötyä tehtävissä, joissa on tärkeää tuntea ihmisten, ryhmien ja organisaatioiden toimintaa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi työelämän ja organisaatioiden erilaiset kehittämistehtävät, henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät tehtävät sekä esihenkilö- ja johtotehtävät. Soveltavan psykologian kandiohjelma ja organisaatiopsykologian maisteriohjelma tarjoavat monipuolisen koulutusohjelman niille, jotka haluavat toimia moninaisissa psykologian asiantuntijatehtävissä, mutta eivät tähtää terveydenhuollon ammattilaisena toimivan psykologin tehtäviin.

Osaamistavoitteet

Soveltuvan psykologian kandiohjelman suorittanut

 • tuntee ajatteluprosesseihin, päätöksentekoon, toiminnanohjaukseen, muistiin, oppimiseen, hyvinvointiin, motivaatioon ja emootioihin liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat; osaa analysoida näiden merkitystä ihmisen toiminnassa ja vuorovaikutuksessa 
 • tunnistaa miten erilaiset sosiaaliset roolit ja identiteetit muodostuvat ja muuttuvat elämänkulussa ja eri ympäristöissä ja osaa soveltaa tätä tietoa 
 • tuntee ryhmien toimintaan liittyvät keskeiset teoriat ja käsitteet sekä osaa soveltaa niitä ihmisten ja ryhmien toimintaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä ryhmä- ja vuorovaikutusprosessien kehittämiseen    
 • osaa toimia ryhmässä ja toteuttaa projekteja 
 • osaa analysoida, visualisoida ja tulkita erilaisia tutkimusaineistoja; osaa tilastomenetelmien ja R-ohjelmointikielen perusteet 
 • osaa arvioida tieteenalan tutkimusten luotettavuutta ja tutkimusmenetelmiä    
 • tuntee relaatiotietokantojen ja SQL-tietokantakielen perusteet  
 • tuntee tieteellisen kirjoittamisen käytänteet ja osaa laatia tutkimusraportin 
 • osaa suunnitella tieteellisesti pätevää tiedonkeruuta ihmisen ja ryhmien toiminnasta   
 • tunnistaa lähestymistapoja, joilla kehitetään ja optimoidaan organisaatioiden ja yhteisöjen toimintaa.  
 • osaa tunnistaa ja kehittää omaa ja lähiryhmän osaamista 
 • tietää minkälaisia taitoja työelämässä tarvitaan ja minkälaisista osatekijöistä nämä taidot koostuvat 
 • osaa viestiä, esiintyä ja vuorovaikuttaa sujuvasti sekä tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja sidosryhmätyöskentelyn periaatteet; osaa tiivistää ja popularisoida tutkimustietoa 
Koulutusohjelman rakenne ja sisältö

Ohjelman opetussuunnitelma (OPS) on nyt julkaistu. Tutustu ohjelman rakenteeseen ja yksittäisiin opintojaksoihin tarkemmin Opiskelu-palvelussa.

Soveltavan psykologian kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op), ja suoritetaan kolmessa lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyvät seuraavat kokonaisuudet:

 • Perusopinnot 30 op
 • Aineopinnot 50 op
 • Menetelmäopinnot 25 op
 • Työelämäopinnot 15 op
 • Valinnaiset opintokokonaisuudet väh. 15 op
 • Muut opinnot väh. 13 op

Valinnaiset opinnot ovat keskeisiä suuntautumisen ja ammatillisen osaamisen kannalta. Kaikkien ohjelman opiskelijoiden toivotaan hakeutuvan kansainvälisiin vaihto-opintoihin. Valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa myös Helsingin yliopistossa tai muissa korkeakouluissa.  Suositeltavia valinnaisia opintoaloja ovat esimerkiksi kauppatieteet (laskentatoimi, kirjanpito, yritysjuridiikka, taloustieteen perusteet, rahoituksen perusteet), oikeustiede, datatiede ja aikuiskasvatustiede. Omia tavoitteita tukevia ja ammatillista osaamista suuntaavia sivuaineopintoja kannattaa etsiä valtiotieteellisen (esim. politiikka ja viestintä, sosiaalitieteet, taloustieteet, yhteiskunnallinen muutos), humanistisen (esim. etiikka, yhteiskuntafilosofia, kielet), bio- ja ympäristötieteellisen, maatalous- ja metsätieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen (mm. tilastotiede, tietojenkäsittelytiede) sekä oikeustieteellisen tiedekunnan opintotarjonnasta.  

Psykologian kandidaatin tutkinnon suoritettuasi voit siirtyä suoraan maisterinohjelmaan. Soveltavan psykologian kandiohjelmasta voi suoraan jatkaa organisaatiopsykologian maisteriohjelmaan ilman erillistä valintakoetta.    

Opetuskieli

Koulutusohjelman opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. Osa opintojaksoista voidaan tarjota englanniksi tai ruotsiksi. Oppimateriaali on pääsääntöisesti englanninkielistä. Opetuskielestä riippumatta opintosuorituksissa voi käyttää joko suomen tai ruotsin kieltä.

Opintojaksot ja opetus

Perus- ja aineopinnot muodostavat kokonaisuuden, joka yhdistää psykologian ja sosiaalipsykologian sisältöjä. Opintojen aikana tutustutaan mm. kognitiivisen psykologian, persoonallisuuspsykologian ja kognitiivisen neurotieteen perusteisiin sekä perehdytään siihen, miten asenteet ja ryhmäprosessit vaikuttavat ihmisen toimintaan, miten toimintaa voi optimoida ja mitkä tekijät vaikuttavat päätöksentekoon. Menetelmäopintojen ja kanditutkielman avulla harjoitellaan tieteellisen tiedon tuottamista ja tulkintaa sekä tieteellistä esitystapaa.

Työelämäopinnot linkittyvät sisällöiltään perus-, aine- ja menetelmäopintoihin ja ne jakautuvat koko kolmen vuoden ajalle. Työelämäopintojen kautta tutkittua psykologista tietoa sovelletaan todellisiin työelämän tilanteisiin. Työelämäopintoja toteutetaan paitsi koulutusohjelman omana opetuksena, myös koulutusohjelman yhteistyöverkostojen ja –kumppanuuksien kautta. Näin opintojaksoilla päästään työstämään aidosti nykypäivän työelämästä nousevia teemoja, ja opiskelijoilla on mahdollisuus luoda työelämäkontakteja opintojensa aikana. Myös vuorovaikutustaitoja sekä työelämän näkökulmasta tarpeellisia työskentelytapoja ja –taitoja harjoitellaan koko koulutusohjelman ajan.

Valinnaiset opinnot opiskelija voi valita suuntautumisensa ja asiantuntijuutensa kehittymisen näkökulmasta oleellisista ja kiinnostavista opinnoista joko Helsingin yliopistossa tai muussa korkeakoulussa. Valinnaisiin opintoihin sopivat erinomaisesti esimerkiksi ulkomailla opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot tai toisessa kotimaisessa yliopistossa suoritetut joustavan opinto-oikeuden opinnon (JOO-opinnot). Opiskelijavaihto on huomioitu koulutusohjelman suunnittelussa siten, että vaihtoon lähteminen on mahdollista ja mielekästä kahdessa vaihtoehtoisessa vaiheessa opintoja.

Lisäksi kandiopintoihin kuuluu kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille yhteisiä äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen opintoja sekä tieto- ja viestintätekniikan opintoja.

Opetus- ja opiskelumenetelmät ovat monipuolisia, opiskelijalähtöisiä ja aktivoivia sekä opiskeltavaan sisältöön nähden pedagogisesti harkittuja. Opinnoissa hyödynnetään erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja –alustoja. Opetusta toteutetaan niin lähi-, etä- kuin hybridiopintoinakin, aina kuhunkin opintojaksoon tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Opintojaksojen suoritustavat ovat vaihtelevia. Niitä voivat olla tenttien ohella esimerkiksi erilaiset verkkoympäristössä suoritettavat yksilö- tai ryhmätehtävät, suulliset esitykset, kehittämistehtävät, harjoituskoulutusten suunnittelut ja läpiviemiset sekä oppimisprosessia ja asiantuntijuuden kehittymistä kuvaavat portfoliot. Opiskelijan oma aktiivisuus oppimisessa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä on keskeistä.

Avoimen yliopiston opinnot

Koulutusohjelmassa hyödynnetään jo olemassa olevia opintojaksoja avoimen yliopiston tarjonnasta, ja osa opinnoista suoritetaan avoimen yliopiston tarjoamina verkko-opintoina. Opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoista avoimessa yliopistossa jo ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista.

Opinnäytetyö

Kandidaatintutkielmassa opiskelija syventyy valitsemaansa psykologian kysymykseen. Tutkielman laajuus on 6 opintopistettä ja siihen liittyvien seminaarien 4 opintopistettä. Tutkielman tarkoitus on perehdyttää opiskelija aiheeseen liittyvään uusimpaan tieteelliseen tietoon sekä ohjata muodostamaan aiheesta oma perusteltu käsitys. Tutkielman tekoprosessissa harjoitellaan tieteellistä ajattelua ja argumentointia, tieteellisten menetelmien soveltamista sekä tieteenteon etiikkaa. Tutkielma voi olla kirjallisuuskatsaus tai empiirisen tutkimuksen raportti. Se voi myös liittyä johonkin työelämäopinnoissa esiin nousseeseen teemaan.

Kansainvälisyys

Kandidaatin tutkinnon aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon. Opiskelijoita kannustetaan lähtemään opiskelijavaihtoon, ja vaihtomahdollisuus on huomioitu opintojen rakenteessa. Psykologian ja logopedian osastolla on vaihtosopimus useisiin yliopistoihin Euroopassa. Lisäksi opiskelija voi hakea yliopiston yhteisiin vaihtokohteisiin kaikkiin maanosiin. Vastavuoroisesti psykologian opiskelijat voivat toimia kansainvälisten opiskelijoiden tutorina.

Jatko-opinnot

Psykologian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi siirtyä suoraan maisteriopintoihin. Soveltavan psykologian kandiohjelman opiskelijoilla on suoraan opinto-oikeus organisaatiopsykologian maisteriohjelmaan lääketieteellisessä tiedekunnassa. Halutessaan opiskelija voi hakeutua muuhun maisteriohjelmaan Helsingin yliopistoon tai toiseen kotimaiseen tai ulkomaiseen korkeakouluun. Tämä edellyttää usein kyseisen maisteriohjelman pohjaopintoja osana kandiohjelman valinnaisia opintoja.

Maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea tohtorikoulutukseen Helsingin yliopistoon tai muuhun suomalaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon. 

Opiskelu ja opiskelijaelämää

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan.

Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!