Opiskelu

Soveltavan psykologian kandiohjelma koostuu psykologian ja sosiaalipsykologian opinnoista sekä menetelmä -ja työelämäopinnoista. Koulutus muodostaa vahvan pohjan psykologisen asiantuntijuuden kehittymiselle, ja yhdessä organisaatiopsykologian maisteriohjelman kanssa se antaa monipuolisen osaamisen erilaisiin psykologista asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin, joissa ei tarvita terveydenhuollon ammattihenkilönä toimivan psykologin pätevyyttä.
Miksi soveltavan psykologian koulutusohjelma?

Psykologisen asiantuntemuksen tarve on yhteiskunnassa suuri ja sitä tarvitaan myös monissa sellaisissa tehtävissä, jotka eivät vaadi terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä. Psykologisesta asiantuntemuksesta on erityisen paljon hyötyä tehtävissä, joissa on tärkeää tuntea ihmisten, ryhmien ja organisaatioiden toimintaa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi työelämän ja organisaatioiden erilaiset kehittämistehtävät, henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät tehtävät sekä esihenkilö- ja johtotehtävät. Soveltavan psykologian kandiohjelma ja organisaatiopsykologian maisteriohjelma tarjoavat monipuolisen koulutusohjelman niille, jotka haluavat toimia moninaisissa psykologian asiantuntijatehtävissä, mutta eivät tähtää terveydenhuollon ammattilaisena toimivan psykologin tehtäviin.

Osaamistavoitteet

Soveltuvan psykologian kandiohjelman suorittanut

 • tuntee ajatteluprosesseihin, päätöksentekoon, toiminnanohjaukseen, muistiin ja oppimiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat 
 • osaa analysoida motivaation ja emootioiden merkitystä ihmisen toiminnassa ja vuorovaikutuksessa   
 • tunnistaa miten erilaiset roolit ja identiteetit muodostuvat ja muuttuvat elämänkulussa ja eri ympäristöissä ja osaa soveltaa tätä tietoa käytännön tilanteissa   
 • tuntee ryhmien toimintaan liittyvät keskeiset teoriat ja käsitteet ja osaa soveltaa niitä ihmisten ja ryhmien toimintaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä ryhmä- ja vuorovaikutusprosessien kehittämiseen   
 • osaa arvioida tieteenalan tutkimusten luotettavuutta ja tutkimusmenetelmiä     
 • osaa suunnitella tieteellisesti pätevää tiedonkeruuta ihmisen ja ryhmien toiminnasta   
 • ymmärtää ja osaa analysoida ulkoisten muutospaineiden (esim. globaalit muutostekijät) merkitystä organisaatioiden ja yhteisöjen toiminnassa   
 • tunnistaa organisaatioiden ja yhteisöjen oppimis- ja muutosprosesseja ja osaa käyttää lähestymistapoja, joilla kehitetään organisaatioiden ja yhteisöjen toimintaa. 
Koulutusohjelman rakenne ja sisältö

Soveltavan psykologian kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op), ja tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa lukuvuodessa päätoimisesti opiskellen. Tutkintoon sisältyvät seuraavat kokonaisuudet:

 • Perusopinnot 30 op
 • Aineopinnot 50 op
 • Menetelmäopinnot 20 op
 • Työelämäopinnot 15 op
 • Valinnaiset opinnot 49 op
 • Kieli- ja viestintäosaamisen opinnot 10 op
 • Tieto- ja viestintätekniikan opinnot 3 op
 • Kestävyysosaaminen 3 op
Opetuskieli

Koulutusohjelman opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. Osa opintojaksoista voidaan tarjota englanniksi tai ruotsiksi. Oppimateriaali on pääsääntöisesti englanninkielistä. Opetuskielestä riippumatta opintosuorituksissa voi käyttää joko suomen tai ruotsin kieltä.

Kurssit ja opetus

Perus- ja aineopinnot muodostavat kokonaisuuden, joka yhdistää psykologian ja sosiaalipsykologian sisältöjä. Opintojen aikana tutustutaan mm. kognitiivisen psykologian, persoonallisuuspsykologian ja kognitiivisen neurotieteen perusteisiin ja perehdytään siihen, miten asenteet, päätöksentekoprosessin ja ryhmäprosessit vaikuttavat ihmisen toimintaan. Menetelmäopintojen ja kanditutkielman avulla harjoitellaan tieteellisen tiedon tuottamista ja tulkintaa sekä tieteellistä esitystapaa.

Työelämäopinnot linkittyvät sisällöiltään perus- ja aineopintoihin ja ne jakautuvat koko kolmen vuoden ajalle. Työelämäopintojen kautta tutkittua psykologista tietoa sovelletaan todellisiin työelämän tilanteisiin. Työelämäopintoja toteutetaan paitsi koulutusohjelman omana opetuksena, myös koulutusohjelman yhteistyöverkostojen ja –kumppanuuksien kautta. Näin opintojaksoilla päästään työstämään aidosti nykypäivän työelämästä nousevia teemoja, ja opiskelijoilla on mahdollisuus luoda työelämäkontakteja opintojensa aikana. Myös vuorovaikutustaitoja sekä työelämän näkökulmasta tarpeellisia työskentelytapoja ja –taitoja harjoitellaan koko koulutusohjelman ajan.

Valinnaiset opinnot opiskelija voi valita suuntautumisensa ja asiantuntijuutensa kehittymisen näkökulmasta oleellisista ja kiinnostavista opinnoista joko Helsingin yliopistossa tai muussa korkeakoulussa. Valinnaisiin opintoihin sopivat erinomaisesti esimerkiksi ulkomailla opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot tai toisessa kotimaisessa yliopistossa suoritetut joustavan opinto-oikeuden opinnon (JOO-opinnot). Opiskelijavaihto on huomioitu koulutusohjelman suunnittelussa siten, että vaihtoon lähteminen on mahdollista ja mielekästä eri vaiheissa opintoja.

Lisäksi kandiopintoihin kuuluu kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille yhteisiä äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen opintoja sekä tieto- ja viestintätekniikan opintoja.

Opetus- ja opiskelumenetelmät ovat monipuolisia, opiskelijalähtöisiä ja aktivoivia sekä opiskeltavaan sisältöön nähden pedagogisesti harkittuja. Opinnoissa hyödynnetään erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja –alustoja. Opetusta toteutetaan niin lähi-, etä- kuin hybridiopintoinakin, aina kuhunkin opintojaksoon tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Opintojaksojen suoritustavat ovat vaihtelevia. Niitä voivat olla tenttien ohella esimerkiksi erilaiset verkkoympäristössä suoritettavat yksilö- tai ryhmätehtävät, suulliset esitykset, kehittämistehtävät, harjoituskoulutusten suunnittelut ja läpiviemiset sekä oppimisprosessia ja asiantuntijuuden kehittymistä kuvaavat portfoliot. Opiskelijan oma aktiivisuus oppimisessa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä on keskeistä.

Avoimen yliopiston opinnot

Koulutusohjelmassa hyödynnetään jo olemassa olevia opintojaksoja avoimen yliopiston tarjonnasta etenkin perusopintojen osalta. Opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoista avoimessa yliopistossa jo ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista.

Opinnäytetyö

Kandidaatintutkielmassa opiskelija syventyy valitsemaansa psykologian kysymykseen. Tutkielman laajuus on 6 opintopistettä ja siihen liittyvien seminaarien 4 opintopistettä. Tutkielman tarkoitus on perehdyttää opiskelija aiheeseen liittyvään uusimpaan tieteelliseen tietoon sekä ohjata muodostamaan aiheesta oma perusteltu käsitys. Tutkielman tekoprosessissa harjoitellaan tieteellistä ajattelua ja argumentointia, tieteellisten menetelmien soveltamista sekä tieteenteon etiikkaa. Tutkielma voi olla kirjallisuuskatsaus tai empiirisen tutkimuksen raportti. Se voi myös liittyä johonkin työelämäopinnoissa esiin nousseeseen teemaan.

Kansainvälisyys

Kandidaatin tutkinnon aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon. Opiskelijoita kannustetaan lähtemään opiskelijavaihtoon, ja vaihtomahdollisuus on huomioitu opintojen rakenteessa. Psykologian ja logopedian osastolla on vaihtosopimus useisiin yliopistoihin Euroopassa. Lisäksi opiskelija voi hakea yliopiston yhteisiin vaihtokohteisiin kaikkiin maanosiin. Vastavuoroisesti psykologian opiskelijat voivat toimia kansainvälisten opiskelijoiden tutorina.

Jatko-opinnot

Psykologian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi siirtyä suoraan maisteriopintoihin. Soveltavan psykologian kandiohjelman opiskelijoilla on suoraan opinto-oikeus organisaatiopsykologian maisteriohjelmaan lääketieteellisessä tiedekunnassa. Halutessaan opiskelija voi hakeutua maisteriopintoihin myös esimerkiksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan sosiaalitieteiden maisteriohjelman sosiaalipsykologian opintosuuntaan tai muuhun maisteriohjelmaan Helsingin yliopistossa tai toiseen kotimaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon. Tämä edellyttää usein kyseisen maisteriohjelman pohjaopintoja osana kandiohjelman valinnaisia opintoja.

Maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea tohtorikoulutukseen Helsingin yliopistoon tai muuhun suomalaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon. 

Opiskelu ja opiskelijaelämää

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan.

Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!