Opiskelu

Maisteriohjelmassa syvennytään psykologian tiedollisiin osa-alueisiin, tehdään maisterintutkielma ja harjaannutetaan psykologin kliinisiä taitoja, jotka liittyvät lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyteen ja neuropsykologisiin kysymyksiin.

Maisterintutkintoon sisältyy myös noin viiden kuukauden mittainen kliininen harjoittelujakso.

Miksi psykologian maisteriohjelma?

Psykologian maisteriohjelman suorittanut psykologi

 • on ihmisen mielen ja toiminnan asiantuntija;
 • tuntee syvällisesti psykologian keskeiset ja ajantasaiset teoriat, käsitteet ja tutkimusmenetelmät;
 • tuntee psyykkisten prosessien hermostollisen perustan;
 • osaa tuottaa uutta psykologista tietoa ja toimia tiedeyhteisössä;
 • osaa käyttää psykologista tietoa erilaisilla sovellusalueilla, esimerkiksi mielenterveyteen ja oppimiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn;
 • omaa syvälliset kriittisen ajattelun, argumentaation ja ongelmanratkaisun taidot;
 • omaa monipuoliset psykologin vuorovaikutustaidot asiakkaan kanssa ja moniammatillisessa yhteistyössä;
 • omaa hyvät akateemisen asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidot;
 • tuntee terveydenhuollon ammattihenkilön vastuut ja velvollisuudet ja osaa toimia eettisesti kestävällä tavalla;
 • osaa arvioida ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja asiantuntijuuttaan.
Rakenne ja sisältö

Psykologian maisterin tutkinnon laajuus on 150 op, ja tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa ja puolessa vuodessa. Tutkinnossa on kaikille yhteiset pakolliset opinnot ja niiden lisäksi paljon sellaisia sisältöjä, joita voit valita oman kiinnostuksesi mukaan. Maisteriopiskelijana luot oman opintopolkusi, joka voi painottua kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi

 • kehityspsykologiaan 
 • persoonallisuuspsykologiaan
 • neuropsykologiaan
 • havaintopsykologiaan tai
 • kognitiiviseen psykologiaan 

Psykologian maisteriohjelmassa aloittaville opintoihin kuuluu lisäksi tutkintoon sisältymättömät pakolliset siltaopinnot (40 op), jotka voi suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Yhteistä kaikille on:

 • opintoihin orientoituminen eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen
 • monimuuttujamenetelmät (10 op), joka viimeistelee tilastomenetelmäosaamisesi
 • psykologin kliiniset taidot (25-30 op) joiden aikana opit tiedon soveltamista psykologin käytännön työhön lasten, nuorten ja aikuisten parissa, mielenterveyden ja kliinisen neuropsykologian aloilla.

Itse saat valita:

 • miltä psykologian aloilta suoritat syventäviä teoriaopintoja (40-50 op) ja sisällytätkö siihen tutkimusharjoittelua (enintään 10 op)
 • syvennytkö vain psykologiaan vai suoritatko vapaasti valittavissa opinnoissasi (0-15 op) myös muiden aineiden opintoja
 • mistä kirjoitat maisterintutkielmasi (30 op); pyritkö maisterintutkielman tekoa varten johonkin tutkimusryhmään ja minkä alan ryhmään
 • missä suoritat psykologiharjoittelusi (30 op), jossa harjoitellaan psykologin työtä ammatissa toimivan psykologin ohjauksessa.

Filosofian maisterin tutkinnon psykologia pääaineena laajuus on 120 op, ja tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. FM-tutkintoon ei sisälly psykologiharjoittelua tai psykologin kliinisten taitojen opintoja.

Opetuskieli

Koulutusohjelman opetuskieli on suomi. Kursseja järjestetään myös englanniksi. Opiskeltava materiaali on pääasiassa englanninkielistä. Tenttikysymykset voi saada ja tenttivastaukset ja muut opintosuoritukset voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kurssit ja opetus

Psykologian maisterin tutkinnossa syvennät kandidaatin tutkinnossa saavuttamaasi tietämystä ja muokkaat oman opintopolkusi itseäsi kiinnostavien sovellusalueiden suuntaan. Sovellat tutkimusmenetelmäopintoja omaan maisterintutkielmaasi ja oppimaasi teoreettista tietoa käytännön psykologin työhön.  Maisteriopinnoissa painottuvat psykologin kliinisten taitojen opettelu, johon sisältyy viiden kuukauden mittainen työelämäharjoittelu.   

Koulutusohjelmassa kaikkien opiskelijoiden pääaine on psykologia. Psykologian syventävien opintojen, maisterintutkielman aiheen ja harjoittelupaikan valinnalla voit suuntautua haluamallesi psykologian alalle.

Opetus- ja opiskelumenetelmät ovat monipuolisia ja hyödyntävät erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Kliinisissä opinnoissa painottuvat tapausjäsennykset, ongelmaperustainen opetus ja yhteistyö yliopistosairaalan kanssa.

Suoritusmuotoja ovat esimerkiksi:

 • tapausselostukset
 • harjoituskurssien ja kliinisten työpajojen tehtävät ja lopputyöt
 • kirjallisuuskatsaukset
 • oppimispäiväkirjat ja suulliset esitykset

Tutustu psykologian maisteriohjelman kursseihin.

Opinnäytetyö

Maisterintutkielman laajuus on 30 opintopistettä. Tutkielma on empiiriseen tutkimukseen pohjautuva raportti. Se perustuu usein työskentelyyn tutkimusryhmässä, mutta kirjoitetaan yksilötyönä. Tutkielman voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Jatko-opinnot

Suoritettuasi maisterin tutkinnon voit hakea tohtorikoulutukseen Helsingin yliopistoon tai muuhun suomalaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon. Toimittuasi psykologina jonkin aikaa voit hakeutua erikoispsykologikoulutukseen. Erikoispsykologikoulutus on maksullinen erikoistumiskoulutus, jossa voi erikoistua neuropsykologiaan, kliiniseen mielenterveyspsykologiaan, lapsiin ja nuoriin, terveyspsykologiaan, työ- ja organisaatiopsykologiaan tai psykoterapiaan.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Psykologiaa opiskellaan Meilahden kampuksella yhdessä logopedian, lääketieteen, hammaslääketieteen ja translationaalisen lääketieteen opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Kompleksi tarjoaa jäsenilleen monipuolista toimintaa.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!

Kansainvälistyminen

Vuosittain järjestetään englanninkielisiä kursseja ja pienryhmiä, joihin osallistuu sekä ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita että suomalaisia pääaineopiskelijoita. Psykologian opiskelijat voivat toimia kansainvälisten opiskelijoiden tutorina.

Psykologian opiskelijajärjestö Kompleksi kuuluu Suomen psykologian opiskelijoiden liittoon (SPOL), joka on eurooppalaisen psykologian opiskelijajärjestön EFPSA:n jäsen. Kompleksi ja SPOL järjestävät tapaamisia ulkomaisten yliopistojen psykologian opiskelijoiden kanssa.

Koulutuksen piirissä toimii lukuisia korkeatasoisia tutkimusryhmiä, joilla on tiiviit suhteet kansainväliseen huippututkimukseen.

Yh­teis­työ mui­den toi­mi­joi­den kans­sa

Psykonet on kaikkien suomalaisten yliopistojen psykologian koulutusten yhteistyöverkosto, joka järjestää mm. yhteisiä perusopintojen kursseja.

Psykologian koulutus tekee yhteistyötä HUSin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) kanssa työelämäopintojen toteuttamisessa. Psykologian opiskelijoilla on mahdollisuus hakea kiintiöityihin harjoittelupaikkoihin HUSilla.

Psykologiliitto antaa ammattieettistä ja ammattiasioihin liittyvää koulutusta ja neuvontaa.