Kaupunkiin maan äärelle

”Tuleeko sinusta nytten maajussi?” ― tämän kommentin on moni maataloustieteitä opiskelemaan alkanut varmasti kuullut, vaikka kyseinen ammatinvalinta ei välttämättä ainakaan ennakkoon olisi vielä mielessä käynytkään. Lue lisää maataloustieteiden kandiohjelmassa opiskelusta.

Kaupunkiin maan äärelle

Saana Hakkolan aloitti opintonsa vuonna 2018 maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa peltojen ympäröimällä Viikin kampuksella. Maaperä- ja ympäristötiede ei ollut Hakkolan ensisijainen suuntautumiskohde, mutta hieman muista opintosuunnan moduuleista poikkeavampi aihe alkoi kiinnostaa enemmän hakuprosessin ja opintojen myötä. Ennakkoon Hakkola ei hirveästi edes tiennyt kyseisestä opintosuunnasta, mutta tämä myös mahdollisti ennakkoluulottoman suhtautumisen. Hakkolan opintosuunnan moduulin hakuvaihetta määrittelivät paljolti ympäristöaiheet, ja maaperä- ja ympäristötieteen relevanssi esimerkiksi hiilen sitomiseen ja ympäristöpäästöihin liittyvissä kysymyksissä sopikin kuvaan. Ala on ollut hänelle sopiva kompromissi idealismin ja käytännöllisyyden välillä.

Hakkola keskittyi lukio-opinnoissa vain aineisiin, jotka hän kirjoitti ylioppilaskokeessa, hän ei ollut opiskellut kemiaa liiemmin ennen yliopistoon tuloa. Maaperä- ja ympäristötieteen kemian opetuksen verrattain suuri määrä yllättikin hieman. Hakkolan mukaan kemian opiskelua ei tarvitse kuitenkaan jännittää, sillä opettajat ovat hänen mielestään päteviä ja kärsivällisiä; epäselviksi jääneistä asioista voi aina kysyä, ja alalle oleelliset ilmiöt ja laskut tulevat erilaisilla kursseilla tutuiksi. Taustasta riippumatta opinnoista kyllä selviää.

Elämää opiskelijana

Hakkola oli ollut työelämässä jonkin aikaa jo ennen Viikissä aloittamista ja hän kokeekin opinnot vapauttavana jaksona, vaikkei opiskelijariennoissa juokseminen ole nykyisessä elämäntilanteessa enää oikein hänen juttunsa. Opiskelu itsessään on ollut mielekästä, ja Saanalle luontevassa tyylissä yliopistomaailma ja vapaa-aika onkin pidetty sopivan etäällä toisistaan. Hänen mielestään opiskellessa kannattaa muistaa myös ajoittain ottaa rennosti.

Erityisen vaikutuksen Hakkolaan ovat tehneet tiettyjen luennoitsijoiden näyttämät positiiviset esimerkit siitä, mitä kokonaisvaltainen asiantuntijuus on. Opintoihin on lisäksi liittynyt käytännön tekemisenä mielenkiintoisia laboratoriokursseja, joita hänellä on takana nyt kolme. Näillä kursseilla opiskellaan maaperä- ja ympäristötieteen perusmenetelmiä, kuten esimerkiksi miten selvitetään maan lajitekoostumukset, määritetään ravinnepitoisuudet sekä tutkitaan kalkituksen ja lannoituksen vaikutukset maaperän reaktioihin ja ravinteiden käyttäytymiseen. Laboratoriokurssien aikana kirjoitettavat työselostukset valmistavat maisterintutkielman tai tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen, ja myös tilastotieteiden kursseilla opittuja asioita pääsee soveltamaan käytäntöön. Saana onkin kokenut laboratoriokurssit tutkimustyön opettelun kannalta todella hyödyllisinä. Myös tiettyihin kursseihin liittyneet kenttätyöt ovat olleet hänestä mielenkiintoisia.

Maisterivaiheessa vastaan tuli tiukka valinnan paikka: jatkaako alan opiskelua maataloustieteiden maisteriohjelmassa vai hakeako ympäristötieteiden puolelle. Hakkola koki tässä tilanteessa, että maataloustieteiden maisteriohjelman maaperä- ja ympäristötieteen opintosuunnassa oli enemmän valinnanvapautta, joten hän päätti jatkaa siinä. Alun perin yliopistoon hakiessa Saanaa oli kylläkin mietityttänyt kyseiseen alaan suuntautuminen koulutusohjelman sisällön valinnanvapauden suhteen: maataloustieteissä kun keskitytään nimenomaan maaperän tutkimiseen maa- ja metsätalouden kannalta. Valinnaisia kursseja hän on ottanut esimerkiksi arktisista aiheista, koska ne kiinnostavat ympäristötieteiden puolelta eniten. Maisterintutkielman aiheeksi Hakkola hahmottelee oman mielenkiintonsa mukaan todennäköisesti jotain ilmastonmuutokseen liittyvää, jotta pitkää tekstiä jaksaa sitten työstää ajan kanssa. 

Mitä kaikkea opiskeluun mahtuu

Opintojensa ohella Hakkola on työskennellyt vuoden 2021 toukokuusta lokakuuhun tutkimusavustajana Viikin kampuksella Leg4Life-hankkeessa, jonka tavoitteena on saada palkokasvit mukaan viljelykiertoon sekä pyrkiä niiden avulla kohti ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää esimerkiksi korvaamalla väkilannoitteiden käyttöä maataloudessa. Hakkolan työtiimin fokus hankkeessa on enimmäkseen ollut tutkia, miten palkokasvien viljely vaikuttaa maaperän kasvihuonekaasupäästöihin sekä ravinteiden huuhtoutumiseen. Työtehtäviin on kuulunut esimerkiksi maa-, kasvi- ja emissionäytteiden keräystä koekentiltä sekä niiden käsittelyä laboratoriossa (mm. hiili-typpi-analyysien tekoa). Työtarjous tuli yliopiston sähköpostilistalta, ja esimiehenä toimi tuttu professori, joten homma sulautui opintoihin hyvin.

Yliopistolla työskennellessä joutuu myös kommunikoimaan paljon englanniksi, mikä jännitti Hakkolaa etukäteen, mutta hyvin siihen ajan kanssa tottuu. Opintojen kansainvälisyys alkaa hänen mielestään korostua erityisesti maisterivaiheessa, kun opetus on täysin englanninkielistä ja vaihto-opiskelijoiden kanssa ollaan enemmän tekemisissä.

Kun Saanalta kysyy hänen mieluisinta muistoaan opiskeluajoilta, hän mainitsee Viikin tutkimustilalla tekemänsä, kandidaatintutkintoon kuuluvan maatalousharjoittelun. Se poiki Hakkolalle esimerkiksi hyvän ystävyyssuhteen. Hommiin kuului paljon traktorilla ajelua, koetilan tilusten asioiden hoitamista sekä peltotöitä, ja erilaiset työkoneet tulivat tutuiksi. Hakkola kokee, että harjoittelupaikka on todella hyvä opiskelijalle, jolla ei ole maatilataustaa, sillä työskentelyn ohessa opetetaan juurta jaksain erilaisista koneista ja niiden käytöstä, ja lisäksi tehtävät ovat monipuolisia. Yhden tutkimustilan vasikoista Saana nimesi töiden ohessa Riki Sorsaksi, vaikka hänen työtehtävänsä eivät muuten koetilaan lehmiin suoranaisesti liittyneetkään.

Elämää opintojen jälkeen

Hakkola toivoo pääsevänsä työelämässä tärkeiksi kokemiensa aiheiden äärelle. Yhtenä unelmahommanaan hän mainitsee Luonnonvarakeskukselle työllistymisen. Toisaalta hän unelmoi jatko-opinnoista väitöskirjan tekemiseksi, mutta vielä toistaiseksi oman tutkimusaiheen löytäminen tuntuu kaukaiselta. Tähänastisen kokemuksensa perusteella Saanalla ei ole kuitenkaan pelkoa siitä, etteikö opintojen jälkeen pärjäisi työmaailmassa. Erityisesti tutkimusavustajan työssä ja laboratoriokursseilla Hakkola on kaiken uuden oppimisen lisäksi myös omasta mielestään rutinoitunut erilaisiin työtehtäviin ja kokeekin, että opiskeluaika on antanut hyviä eväitä esimerkiksi itsenäisen tutkimustyön tekemiseen.

Maataloustieteiden kandiohjelma

Haluaisitko oppia soveltamaan uusinta tietoa ja teknologiaa viljelykasvien ja kotieläinten kestävään tuotantoon? Haluatko ymmärtää, miten biotekniikkaa ja automaatiota voidaan hyödyntää ruoan- ja energiantuotannossa?  Löydä oma alasi ja tule opiskelemaan maataloustieteiden kandiohjelmaan, niin saat valmiudet kasvaa asiantuntijaksi näillä tärkeillä aloilla!

Maataloustieteissä sovelletaan biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja taloustiedettä ruoan- ja energiantuotantoon, jotka ovat ihmiskunnan tulevaisuuden suurimpia haasteita sekä kotimaassa että globaalisti. Tulevaisuuden ekologisesti ja taloudellisesti kestävä ruoantuotanto ja muu pelto- ja puutarhabiomassojen käyttö biotaloudessa perustuu tutkittuun tietoon. Näillä biotalousaloilla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisia osaajia, joille Suomessa yliopistotasoista koulutusta tarjoaa vain Helsingin yliopisto.

Maataloustieteiden kandiohjelmassa on yhteisten opintojen lisäksi viisi vaihtoehtoista erikoistumismoduulia: kasvintuotantotieteet, kotieläintiede, maatalousekonomia, agroteknologia sekä maaperä- ja ympäristötiede.