Opiskelu

Tutkinto muodostaa systemaattisesti etenevän kokonaisuuden, jossa tieto syvenee ja etenee kohti tietojen ja taitojen soveltamista lääkärintyössä. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.
Miksi lääketieteen koulutusohjelma?

Lääkärit

  • ovat lääketieteen ammattilaisia
  • ovat etiikan, vuorovaikutuksen, johtamisen ja tutkimustyön osaajia
  • kehittyvät ja oppivat elinikäisesti
  • ovat sitoutuneita terveyden ja ihmisten hyvinvoinnin kehittämiseen.

Lääketieteen koulutusohjelma johtaa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon. Akateeminen, mutta selkeästi myös ammattiinjohtava tutkinto sisältää vahvasti teoreettista ja käytännön opiskelua. Tutkintoon kuuluu myös 4 kuukauden mittainen harjoittelu.Työmahdollisuuksia on lukuisia, yksityisellä ja julkisella sektorilla. Lääkärin ammatti tarjoaa kontaktin eri-ikäisiin ja eri elämäntilanteissa oleviin ihmisiin. Lääkäri on edelleen usein ihmisten mielestä parantaja ja tällä yhdellä maailman vanhimmista ammateista on yhteiskunnassamme erityislaatuinen asema ja arvostus. Lääkärin työ on kuitenkin myös fyysisesti ja henkisesti raskasta ja alalle opiskelu on intensiivistä. Erikoistumisaloja lääkäreillä on noin 50, mikä tarjoaa mahdollisuudet jatkuvalle uuden oppimiselle, kehittymiselle ja osaamisen syventämiselle. Työtehtäviä on monipuolisesti ja modernisoituvassa maailmassa myös lääkärit oppivat koko ajan uutta. He osallistuvat yhteiskunnan ja ihmisten terveyden kehittämiseen jatkuvasti omalla työllään.

Kokemuksia opiskelusta

Lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian opiskelijat kertovat webinaaritallenteella muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

Rakenne ja sisältö

Lääkärin tehtävänä on terveyden edistäminen ja potilaiden sairauksien diagnosoiminen ja hoitaminen. Koulutuksen tavoitteena on antaa avaimet tähän tieteellisen tiedon sekä kriittisen arvioinnin ja soveltamisen kautta.

Tutkinto on laajuudeltaan 360 op ja se kestää kokopäiväisesti opiskeltuna 6 vuotta. Tutkinto muodostaa systemaattisesti etenevän kokonaisuuden, jossa tieto syvenee ja etenee kohti tietojen ja taitojen soveltamista käytännön lääkärin työssä. Koulutus järjestetään niin, että siinä ei ole alempaa korkeakoulututkintoa. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus käyttää lääketieteen kandidaatin arvoa, kun hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavista opinnoista vähintään kahden vuoden opinnot.

Opinnoissa teoria ja käytännön oppiaines on integroitu jatkumoksi, jossa uusi tieto karttuu aiemmin opittuun tietoon.

Opetuksen sisältö on suunniteltu vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeita osaamistavoitteiden ja ydinainesanalyysien mukaisesti. Opinnoissa edetään ihmisen normaalista rakenteesta, toiminnasta ja käyttäytymisestä häiriintyneen rakenteen, toiminnan ja käyttäytymisen kautta kliiniseen lääketieteeseen.

Koulutuksen sisältö on kuvattu tarkemmin opinto-oppaan opintojaksokuvauksissa.

Opetuskieli

Lääketieteen koulutusohjelma jakautuu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen opintolinjaan. Suomenkielisen opintolinjan opetuskieli on suomi, mutta opetusta voidaan antaa myös ruotsinkielellä. Ruotsinkielisen opintolinjan tavoitteena on kouluttaa koko maan tarpeisiin riittävästi ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä. Ruotsinkielisen opintolinjan opetuksesta iso osa, noin 40 %, annetaan ruotsinkielellä koko opiskeluaikana. Muu opetus annetaan ensisijaisesti suomenkielellä. Suomen kielen taitoa tarvitaan potilaskontaktien vuoksi. Ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijan on osallistuttava ruotsinkieliseen opetukseen aina, kun sitä on tarjolla. Keskustelut pienryhmissä käydään ruotsinkielisessä opetuksessa ruotsiksi.   

Opintojen etenemistä edesauttaa hyvä englannin kielen taito. Myös pakollista kurssikirjallisuutta on englanniksi.

Kurssit ja opetus

Opiskelu lääketieteellisessä tiedekunnassa on kurssimuotoista ja koko tutkinnolle laaditaan lukukausittain opintosuunnitelmat etukäteen kaikille opiskelijoille. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteisiä ja pakollisia ja opinnoissa edetään runkosuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Osa opetuksesta on hajautettu pääkaupunkiseudun lisäksi esimerkiksi Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson keskussairaaloihin. Ruotsinkielistä opetusta annetaan mm. Länsi-Uudenmaan sairaalassa ja Vaasan keskussairaalassa.

Kaikki opiskelijat suorittavat saman lääketieteen koulutusohjelman. Lisensiaatiksi valmistumisen ja Valviran myöntämän luvan toimia laillistettuna lääkärinä jälkeen on mahdollista erikoistua erikoisalalle, joita on noin 50. Lääketieteellinen tiedekunta panostaa voimakkaasti myös tutkijataitojen ja tutkimuksen opettamiseen.

Lue lisää kursseista Opiskelijan ohjeista.

Opinnäytetyö

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu tutkielman kirjoittaminen. Tutkielman laajuus on 20 opintopistettä. Tutkielman tavoitteena on lisätä tutkinnon akateemisuutta ja parantaa opiskelijan kykyä itsenäiseen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn. Muita tutkielman tavoitteita ovat tiedon kriittinen arviointi sekä uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Tutkielma voi sisältää tutkimustyötä, seminaarityöskentelyä sekä syventävien osioiden suorittamista.

Tutkielmaan kuuluu aina itsenäisesti tehtävä kirjallinen osa, jonka avulla harjoitellaan kirjallista, tieteellistä ilmaisua.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Kansainvälisyys

Opiskelija voi lähteä vaihtoon periaatteessa missä opintojen vaiheessa tahansa. Opiskelijan tulee huomioida vaihtokohteen opintojen vaihetta koskevat rajoitukset. Tyypillisesti lääketieteen perustutkinto-opiskelijat lähtevät vaihtoon opintojensa kliinisessä vaiheessa. 

Opiskelijavaihdossa voi suorittaa pakollisia kurssimuotoisia opintoja, harjoittelua tai tehdä syventäviin opintoihin liittyvää tutkimusta. Myös vapaavalintaisia tai kieliopintoja voi suorittaa vaihdossa ollessa. Opiskelijavaihtoon lähteminen onnistuu parhaiten tiedekunnan solmimien Erasmus+-sopimusten puitteissa (Euroopan maihin) tai Nordplus-verkoston kautta (pohjoismaisiin yliopistoihin).

Helsingin yliopistolla on kansainvälisen vaihdon palveluiden hallinnoimia sopimuksia myös muihin maanosiin joihin myös lääketieteen opiskelijat voivat hakeutua.