Opiskelu

Kandiopinnoissa opit perusasiat maapallon prosesseista, koostumuksesta, rakenteesta ja historiasta, opit tunnistamaan mineraaleja, kivilajeja, maalajeja sekä fossiileja ja ymmärtämään niiden merkityksen.

Kandidaatin tutkinnon aikana opiskelet myös muita aineita (esim. kemia, fysiikka, matematiikka ja tilastotiede), jotka antavat tarvittavan taustatuen geotieteiden opinnoille.

Luentosalien lisäksi opintoja toteutetaan monenlaisissa ympäristöissä, kuten opetuslaboratorioissa, kenttäkursseilla tutkimusasemilla tai opintomatkoilla muille mantereille. Opinnot sisältävät luentojen lisäksi runsaasti itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä, erilaisia harjoituksia sekä työelämään valmentavaa sisältöä.

Miksi geotieteiden kandiohjelma?

Valmistuttuaan geotieteiden kandidaatti:

 • hahmottaa maapallon ja elämän kehityshistorian 4,5 miljardin vuoden ajalta
 • ymmärtää kotiplaneettaamme jatkuvasti muokkaavia prosesseja laattojen liikkeistä, maanjäristyksistä, tulivuorista ja jääkausista aina veden ja alkuaineiden kiertoon
 • osaa hyödyntää geotieteiden periaatteita, fysiikan/kemian perusteita sekä laskennallisia ja kokeellisia menetelmiä luonnontieteellisissä kysymyksissä
 • osaa liikkua maastossa, tehdä geologisia ja geofysikaalisia havaintoja sekä kerätä ja käsitellä geologisia näytteitä
 • hahmottaa perusteet geologisten aineistojen käsittelystä ja mallintamisesta (ml. 3D -visualisointi)
 • tietää tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja ymmärtää myös alan englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta
 • osaa esittää perusteltuja mielipiteitä ja toimia osana monitieteistä työyhteisöä
 • tunnistaa geotieteiden osa-alueet ja pystyy niiden perusteella valitsemaan itseään kiinnostavimman maisteriohjelman ja opintosuunnan

Tutustu Geotieteiden ja maantieteen laitoksen sekä tiedeluokka Geopisteen Instagram-tiliin Geomantsa @GeoHelsinkiUni.

Kokemuksia opiskelusta

Millaista on opiskella geotieteitä? Geotieteiden opiskelijoiden kokemuksista ja koulutusohjelman ajankohtaisista asioista voit lukea Helsingin yliopiston geotieteen koulutusohjelmien yhteisestä blogista.

Oheisella webinaaritallenteella geotieteen, maantieteen ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijat kertovat webinaarivideolla muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

Rakenne ja sisältö

Geotieteiden kandiohjelma koostuu pääaineessa perus- (25 op) ja aineopinnoista (50 op) sekä muista opinnoista, joiden jälkeen valmistutaan luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK, 180 op). Geotieteiden pääaineopinnot ovat yhteiset kaikille opiskelijoille luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon saakka. Kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle vankka perusta luonnontieteelliseen ajatteluun sekä laaja yleisnäkemys geologian ja kiinteän maan geofysiikan eri osa-alueilta.Opintojen rakenne on seuraava:

 • Geotieteiden perusopinnot, 25 op
 • Geotieteiden aineopinnot, 50 op (sis. kandidaatintutkielma 6 op)
 • Kemiaa 10 op ja Fysiikkaa 5 op
 • Geotieteiden menetelmäopinnot  15 op (sis. tilasto-, ohjelmointi- ja GIS-opintoja)
 • 40 op muita luonnontieteitä (kuten fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä, tietojenkäsittelytiedettä, maantiedettä, biologiaa) oman suuntautumisen mukaisesti.
 • Kieliopinnot 10 op (sis. luku-, kirjoitus- ja suullisen viestinnän taitoja äidinkielellä, toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä)
 • Työelämävalmiuksia 5 op ( Geotieteiden työelämäorientaatiokurssi)
 • 5 op sisältäen tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan perusvalmiudet sekä akateemiset taidot
 • 15 op vapaasti valittavia opintoja

LuK-tutkinnon laskennallinen tavoitesuoritusaika on kolme vuotta.

Ennen syventävien opintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna LuK-tutkinto tai vastaavat opinnot.

Opetuskieli

Koulutusohjelman opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Kandiohjelman opetuskieli on suomi, mutta osa kursseista opetetaan myös englanniksi. Tämä tarkoittaa, että sinulla on opiskelijana oikeus tehdä opintosuoritukset valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, opetuskielestä riippumatta. Voit käyttää suomea tai ruotsia esitelmissä, ryhmätöissä, kirjallisissa tehtävissä sekä tenteissä. Voit myös saada tenttikysymykset ja muut opintoihin liittyvät tehtävät valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Merkittävä osa opetusaineistosta sekä osa opintojaksoista tarjotaan englanniksi. Koska alan yleiskieli on englanti, oppimateriaali on suurelta osin englanninkielistä.

Kurssit ja opetus

Geotieteiden kandiohjelman kolmivuotiset opinnot ovat yhteisiä kaikille, minkä jälkeen valmistut luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK), eli kandiohjelman sisällä ei ole opintosuuntia. Kun saat opinto-oikeuden kandiohjelmaan, sinulla on automaattisesti opinto-oikeus myös ylempään maisterin tutkintoon. Geotieteiden kandiohjelmasta vie opintopolkuja useampaan maisteriohjelmaan, kuten geologian ja geofysiikan maisteriohjelmaan, jonka sisällä voit pätevöityä haluamasi geotieteen alan asiantuntijaksi.

Erikoistuminen eri maisteriohjelmiin tai niiden syventäviin opintoihin tapahtuu muiden aineiden valinnaisten opintokokonaisuuksien kautta. Kaikki kandiohjelman opiskelijat lukevat 10 op kemiaa ja 5 op fysiikkaa lähtötasonsa mukaan sekä 15 op menetelmätieteitä (tilasto-, ohjelmointi- ja GIS-kurssi). Kaikille yhteisiä ovat myös kieliopinnot (10 op), Digi-opinnot ja työelämään valmentavat opinnot (5 op).

Perusopinnot (25 op) koostuvat seuraavista kursseista:

 • Geologiset prosessit, 5 op
 • Geologiset materiaalit, 5 op
 • Maan ja elämän evoluutio, 5 op
 • Luonnonvarat ja ympäristö , 5 op
 • Suomen geologinen kehitys, 5 op

Aineopinnot 50 op koostuvat seuraavista kursseista:

 • Petrologian perusteet, 5 op;
 • Sedimentologia, 5 op;
 • Johdatus geokemiaan, 5 op;
 • Structural Geology, 5 cp;
 • Sedimentologian ja kallioperägeologian kenttäkurssit,10 op
 • Kandidaatin tutkielma, 6 op;
 • Kandiseminaari 4 op

Lisäksi valitset kaksi kolmesta seuraavista aineopintokursseista (voit valita myös kaikki kolme, jolloin muiden aineiden määrä vähenee yhdellä kurssilla):

 • Kiinteän maan geofysiikan perusteet, 5 op
 • Hydrogeologia, 5 op
 • Paleoclimatology and paleoecology, 5 cp

Lue lisää geotieteiden kandiohjelman kursseista.

 

Opinnäytetyö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma, jonka laajuus on 6 opintopistettä. Kandidaatintutkielma on opintojen loppuvaiheessa suoritettava itsenäinen opinnäytetyö, jonka yhteydessä syvennetään valitun aihepiirin osaamista. Kandidaatintutkielman tavoitteena on kehittää kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä soveltamiseen. Tutkielmaan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan osion lisäksi aineistopohjainen kokeellinen tai kenttätyöosa.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

 

Experience the atmosphere of the 150th anniversary year of the Student Union of the University of Helsinki (HYY150).

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden hakea maisterivaiheen opintoihin myös ulkomaille.  Geotieteiden kandiohjelman opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opintojesi aikana vaihtoon joko Eurooppaan tai kauemmas, Yhdysvaltoja, Kanadaa tai Australiaa myöten. Opetusta antavasta henkilökunnasta osa on ulkomailta, joten heidän opetuksensa kautta saat valmiuksia toimia englannin kielellä kansainvälisessä tiedeyhteisössä.