Ura ja työelämä

Työelämässä filosofiasta valmistuneet toimivat monenlaisissa tehtävissä.

Useat hankkivat opettajan pätevyyden tai jatkavat opintojaan jatko-opiskelijana tähdäten tutkijoiksi. Lisäksi filosofian oppiaineen alumnit työskentelevät laajasti sekä valtiollisissa että kunnallisissa toimissa, kuten myös yrityspuolella ja kansalaisjärjestöissä erilaisissa asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä. Vuonna 2017 suoritetun yliopistouudistuksen jälkeen opiskelijoiden työelämätaidoista pidetään yhä parempaa huolta valmistavien kurssien muodossa.

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Uramahdollisuudet

Koulutamme tutkijoita ja lukion filosofian aineenopettajia. Filosofian opinnot valmistavat mihin tahansa ammattiin, jossa tarvitaan kykyä ajatella kriittisesti ja täsmällisesti sekä kirjoittaa selkeästi ja vakuuttavasti.

Oppiaineen perustava ja yleissivistävä luonne ja monipuoliset erikoistumismahdollisuudet antavat erinomaisen pohjan menestyä muuttuvan työelämän monilla aloilla. Kokemus osoittaa että filosofit sijoittuvat hyvin työmarkkinoilla koulutuksessa, hallinnossa, elinkeinoelämässä ja viestinnässä.  Äskettäin tehdyssä kyselyssä 93% amerikkalaisista johtajista oli sitä mieltä, että kyky ajatella kriittisesti ja ratkaista monimutkaisia ongelmia sekä kyky kommunikoida selkeästi on tärkeämpää kuin pääaine. Yhdistämällä filosofian opinnot sopivalla tavalla muuhun osaamiseen saat valmiudet tehdä mitä tahansa älyllisesti haastavaa työtä.

Fi­lo­so­fian opis­ke­li­joi­den si­joit­tu­mi­nen työ­elä­mään

Filosofian korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuvat monipuolisesti työelämään. Pääaineopinnot eivät yksin määrää tulevan uran suuntaa, vaan mm. työkokemus, työharjoittelu ja sivuainevalinnat sekä työelämään liittyvät tiedot, taidot ja valmiudet vaikuttavat siihen suuresti. Työllistymistä edistää opintojen aikana syntyneet yhteydet työnantajiin. Opiskelijan omalla aktiivisella suuntautumisella työelämään ja työnhakuun on huomattava merkitys.

Valmistuneita toimii muun muassa www-tiedottajina, päätoimittajina, kouluttajina, rekrytointipäällikköinä, museonjohtajina, kulttuuritoimenjohtajina ja uutispäällikköinä. Tutkinto luo valmiudet monenlaisiin tiedotus-, koulutus-, suunnittelu- ja hallintotehtäviin valtion, kuntien, yksityisten organisaatioiden ja yritysten palveluksessa. Kirjastot, arkistot, kulttuurijärjestöt ja museot ovat perinteisesti keskeisiä työllistäjiä, mutta kasvava määrä filosofeja sijoittuu myös liike-elämän ja it-alan tehtäviin. Valmistuneita työskentelee lisäksi tutkijoina yliopistoissa ja erilaisissa tutkimusprojekteissa.

Fi­lo­so­fian opin­to­jen hyö­dyn­tä­mi­nen

Filosofian opinnot antavat taitoja tehtäviin, joissa tarvitaan kykyä eritellä käsitteitä, tuoda esiin vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja sekä ratkaista ongelmia. Valmistuneet toimivat monilla kulttuurielämän alueilla, kuten hallinto- ja suunnittelutehtävissä. Opiskelija voi kouluttautua myös filosofian aineenopettajaksi tai työskennellä filosofian tutkijana.

Publiikin yhteydessä suoritetun kyselyn mukaan filosofian opiskelijoiden työtehtäviä ovat olleet mm. asiakaspalveluvastaava, esihenkilö, kirjailija, suunnittelija, kirjastovirkailija, tutkija, ohjaaja, mainosalan yrittäjä, koordinaattori, koulutussuunnittelija, järjestösihteeri, tuotepäällikkö, erityisneuvonantaja ja kustannustoimittaja. Tämä publiikin ohessa tehty kysely antaa vain osviittaa vastavalmistuneiden työmarkkinoista, sillä suinkaan kaikki valmistuvat eivät vastaa kyselyyn. Lisäksi työuran kaikki erilaiset mahdollisuudet avautuvat vasta työkokemuksen ja osaamisen kertyessä sekä verkostojen laajetessa.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.