Opiskelu

Filosofian maisteriopintojen tavoitteena on antaa systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana ja sen erityisaloista sekä syventää filosofisen analyysin ja argumentaation taitoja.
Miksi filosofian maisteriohjelma?

Filosofian maisteriopintojen tavoitteena on antaa systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana ja sen erityisaloista sekä syventää filosofisen analyysin ja argumentaation taitoja. Maisteriohjelma antaa lisäksi valmiudet itsenäisen filosofisen arvion tekemiseen sekä suullisesti että kirjallisesti.

Filosofian opiskelijat ovat valmistuttuaan sijoittuneet mitä erilaisimpiin työtehtäviin. Suurin osa toimii tutkijoina ja opettajina korkeakouluissa, lukioissa ja muissa oppilaitoksissa. Loput toimivat hyvin erilaisissa tehtävissä, kuten tiedotusalalla sekä hallinto- ja suunnittelutehtävissä.

Yhteisen filosofian maisteriohjelman opetusta antavat valtiotieteellinen tiedekunta ja humanistinen tiedekunta.

Rakenne ja sisältö

Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op ja se sisältää:

  • syventäviä opintoja 60-110 op, jotka sisältävät maisterintutkielman 30 op ja muita tieteenalan opintoja
  • työelämäopintoja 5-15 op, jotka voivat muodostua harjoittelusta, työelämäprojektista tai työelämävalmiuksia kehittävistä muista opinnoista
  • vapaavalintaisia opintoja enintään 55 op.

Filosofian maisteriohjelmasta voi saada filosofian maisterin tai valtiotieteiden maisterin tutkinnon. Näitä vastaavat teoreettisen (ja ruotsinkielisen) ja käytännöllisen filosofian opintosuunnat. Opintosuuntia on kaikkiaan neljä:

  • Teoreettinen filosofia
  • Käytännöllinen filosofia
  • Filosofia (ruots.)
  • Opintosuunta aineenopettajan kelpoisuuden suorittaville opiskelijoille

Opiskelijat ilmoittavat hakuvaiheessa kumpaan tutkintoon tähtäävät ja siten mitä opintosuuntaa haluavat opiskella. Valmistuaksesi sinun on suoritettava ko. opintosuunnan tutkimusvaatimusten mukaiset opinnot.

Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2020 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Lue lisää filosofian maisteriohjelman opintosuunnista.

Opetuskieli

Opetuskielinä käytetään englantia, suomea ja ruotsia. Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä.

Kurssit ja opetus

Opiskelu koostuu luentoihin ja seminaareihin osallistumisesta, kirjatenttien ja luentokuulustelujen suorittamisesta, esseiden ja tutkielmien kirjoittamisesta ja lyhyiden esitelmien pitämisestä. Oppiaineessa toimii myös useita aktiivisia tutkijaseminaareja, joissa myös opiskelijoilla on mahdollisuus seurata kansainvälisen tutkimuksen viimeisimpiä trendejä. Opinnäytetyön aihetta valittaessa on syytä ottaa yhteyttä mahdollisiin opinnäytetöiden ohjaajiin.

Lue lisää filosofian maisteriohjelman kursseista.

Opinnäytetyö

Maisterintutkielman tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen tutkimustyöhön, asianomaisen tieteenalan tutkimusmenetelmien hallintaan, lähteiden käyttöön sekä tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Itsenäistä panosta ja tieteellisiä tuloksia ei maisterintutkielmalta edellytetä.

Maisterintutkielman ohjeellinen pituus on 60-80 sivua, mutta tutkimuksen luonteen mukaan myös tätä suppeammat tai laajemmat työt voivat tulla kysymykseen.

Jatko-opinnot

Maisterin tutkinnon suoritettuasi voit hakea tieteelliseen jatkokoulutukseen suorittamaan tohtorin tutkintoa.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moniin kysymyksiin!

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Filosofian opiskelu Helsingin yliopistossa tarjoaa sinulle hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen: