Opiskelu

Filosofian opinnot antavat aineksia maailmankuvan rakentamiseen eli sen ymmärtämiseen, miten asiat yleisimmällä tasolla liittyvät toisiinsa. Samalla ne kehittävät kriittisen ajattelun taitoja, jotka auttavat muotoilemaan ongelmia ja arvioimaan kriittisesti mahdollisia ratkaisuja.
Miksi filosofian kandiohjelma?

Filosofian opinnot antavat aineksia maailmankuvan rakentamiseen eli sen ymmärtämiseen, miten asiat yleisimmällä tasolla liittyvät toisiinsa. Samalla ne kehittävät kriittisen ajattelun taitoja, jotka auttavat muotoilemaan ongelmia ja arvioimaan kriittisesti mahdollisia ratkaisuja. Opit myös ilmaisemaan itseäsi niin puheessa kuin kirjoituksessa selvästi ja ytimekkäästi, ja kommunikoimaan ymmärrettävästi ja monipuolisesti. Filosofisesta sivistyksestä ja siihen liittyvistä analyyttisistä ja argumentatiivisista taidoista on hyötyä monilla kulttuurin ja toiminnan alueilla. Filosofeja toimii esimerkiksi opettajana ja tutkijana sekä erilaisissa asiantuntija- ja hallintotehtävissä, mutta myös politiikassa, viestinnässä ja yritysmaailmassa.

Kokemuksia opiskelusta

Oheisella webinaaritallenteella filosofian, historian, taiteiden ja kulttuurien tutkimuksen opiskelijat kertovat muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettävät vapaa-aikaansa.

Rakenne ja sisältö

 Filosofian kandiohjelma tarjoaa kolme eri opintosuuntaa: teoreettinen filosofia, käytännöllinen filosofia sekä ruotsinkielinen filosofia. Käytännöllisen filosofian opiskelija valmistuu valtiotieteiden kandidaatiksi, kun taas teoreettisen filosofian ja ruotsinkielisen filosofian opiskelija valmistuu humanististen tieteiden kandidaatiksi.

Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

  • tieteenalaopinnot (90 opintopistettä sisältäen filosofian perus- ja aineopintokokonaisuudet)
  • valinnaiset opinnot (75 opintopistettä opintoja muista koulutusohjelmista kuin omasta kandiohjelmasta, voi sisältää perus- ja aineopintojen kokonaisuuksia)
  • yleisopinnot (15 op kaikille yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja sekä tietotekniikkaopintoja, jotka suoritetaan yleensä kahden ensimmäisen vuoden aikana)

Alempi korkeakoulututkinto (HuK tai VTK) on laajuudeltaan 180 opintopistettä.
Kandidaatin tutkinnon tavoiteaika on kolme vuotta kokopäiväisesti opiskellen.

 

Opetuskieli

Opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Opetusta voidaan antaa myös englanniksi. Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä.

Kurssit ja opetus

Opiskelu koostuu luentoihin ja seminaareihin osallistumisesta, kirjatenttien ja luentokuulustelujen suorittamisesta, esseiden ja tutkielmien kirjoittamisesta ja lyhyiden esitelmien pitämisestä.

Opinnot alkavat filosofian perusopintojen suorittamisella, jonka jälkeen edetään aineopintoihin ja vapaavalintaisiin opintoihin. Pääsääntöisesti perusopinnot suoritetaan etukäteen suunnitellun aikataulun mukaan, mutta aineopinnoista eteenpäin opiskelija voi itse vaikuttaa siihen, mitä opintoja suorittaa missäkin järjestyksessä.

Vapaavalintaiset opinnot valitaan tyypillisesti oman mielenkiinnon ja/tai urasuunnittelun pohjalta. Monia humanistisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan aineita voi opiskella vapaasti ja vapaasti opiskeltavia aineita löytyy myös Helsingin yliopiston muista tiedekunnista. Vapaavalintaisia opintoja voi lisäksi tehdä ns. JOO-opintoina muissa suomalaisissa yliopistoissa (silloin kun ainetta ei ole tarjolla Helsingin yliopistossa) sekä ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa). Yleisopintoihin kuuluvia kursseja suoritetaan kandidaatintutkinnossa koko tutkinnon ajan.

Suoritat opintojasi suunnitelmallisesti. Opinnot alkavat opintoihin orientoivalla jaksolla, jonka aikana laadit ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPSin). Opintosuunnitelmaa päivitetään myös myöhemmin opintojen aikana. Opintojen alussa ohjelman henkilökunta on tukena opintojen suunnittelussa. Ohjausta annetaan myös tiedekunnan ja yliopiston tasolla, jonka lisäksi myös muut opiskelijat (tuutorit) antavat vertaistukea.

Opinnäytetyö

Kandidaatintutkinnon lopputyö on kandidaatintutkielma. Se on itsenäinen tieteellinen työ, jossa käytät hyväksesi edeltävillä kursseilla oppimiasi tietoja ja taitoja. Tutkielman tekoa opiskellaan edeltävissä opinnoissa (mm. proseminaarissa).

Tutkielman tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkimuksen teon perusperiaatteet ja osaa laatia suppean tieteellisen raportin. Työssä opiskelija esittää rajatun tutkimusongelman ja käsittelee sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen. Lähtökohtaisesti tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi.

Kandidaatintutkielman laadittuaan opiskelija

  • osaa rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
  • osaa muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
  • osaa esitellä/käsitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin   aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta
  • osaa tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa argumentoivan tekstin/tutkimusraportin
  • hallitsee oman tieteenalan tieteelliset käytännöt.
Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. 

Dilemma ry on vuonna 1968 perustettu Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden yhdistys. Dilemma ry kerää kokoon filosofianopiskelijat kahdesta tiedekunnasta, teoreettisen filosofian ja filosofi’n opiskelijat humanistisesta ja käytännöllisen filosofian valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Näin ollen se toimii yhteistyössä molempien tiedekuntien kattojärjestöjen kanssa. Hybridijärjestö Dilemman siiven alla uudet filosofianopiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita molempien tiedekuntajärjestöjen toimintaan.

 

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Filosofian kandiohjelma opiskelijoineen ja opettajineen muodostaa monikielisen ja -kulttuurisen yhteisön. Se tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua paitsi yhteisön sisällä myös sen ulkopuolelle esimerkiksi opiskelija- ja opettajavaihdon ja ulkomailla tapahtuvan harjoittelun kautta.

Opiskelijavaihto on erinomainen tapa kansainvälistyä. Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa tai voit suorittaa opintoja, joita Helsingin yliopistossa ei ole tarjolla. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandiohjelman jälkipuolella.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Helsingin yliopistossa on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joihin kannattaa tutustua aktiivisesti. Voit esimerkiksi toimia tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille.