Ohjelma, 14.-16.8.2024

Alustava ohjelma, muutokset vielä mahdollisia
Aikataulu
Ohjelma
Symposiumien esitykset

Psykologisen hoidon kohdentaminen (pj. Tom Rosenström)

    Aino Plattonen : Hoidosta hoitoon – uhka päätyä psykoterapiasta toiseen

    Eva Rikandi : Kevyet hoidot vakavissa ongelmissa – psykoosihistoria

    Veera Malkki : Psykoterapiasuuntauksen valinnan optimointi kohdennetun oppimisen keinoin

    Johanna Stenberg : ADHD vai jotain muuta? – Koetun kognition ja tunne-elämän transdiagnostiikkaa

 

Puhetta laulusta: Musiikki tukee kuulo- ja kielitoimintoja aivoissa läpi elämän (pj. Teppo Särkämö)

    Paula Virtala : Kielellinen kehitys ja musiikin vaikutus lukivaikeusriskissä olevilla vauvoilla

    Tanja Linnavalli : Musiikkileikkikoulu lasten kielellisen kehityksen tukena

    Nella Moisseinen : Ikääntyminen ja kommunikaatio: Laulu terveen ikääntymisen tukena ja mittarina

    Anni Pitkäniemi : Laulun sanoin: Laulukyvyn säilyminen ja laulukuntoutuksen vaikuttavuus afasiassa

 

Liikennepsykologia: Uusia näkökulmia (pj. Visa Sarparanta)

    Igor Radun : Psychological consequences of road traffic crashes

    Paula Salo : Käyttäytymistieteelliset interventiot kestävän liikennekäyttäytymisen edistämise

    Lauri Oksama : Monitehtäväsuoritukset turvallisuuskriittisessä ympäristössä

    Visa Sarparanta : Psykologinen näkökulma liikennelentäjien terveyteen ja turvallisuuteen

 

Mielenterveyden tutkimuksen uudet suunnat (pj. Sakari Lintula)

    Sakari Lintula : Oireet toistensa aiheuttajina vs. yhteiset tekijät

    Anna Talkkari : Masennusriski ei seuraa normaalijakaumaa yleisväestössä

    Jaakko Tammilehto : Ensisijaiset prosessit masennus- ja ahdistusoireilun yhteisvaihtelussa

    Sanna Mylläri : Koneopitut tekstisisällöt nettiterapian keskeyttämisen ennustajana

 

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus terveydenhuollossa (pj. Eino Partanen)

    Anna Keski-Rahkonen : Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointi ja vähemmistöstressi

    Aino Lehtinen ja Kaisa Puro : Nuoruusikäisten sukupuoli-identiteetin tutkimusjakson asiakkaiden hyvinvointi ja

    Laura Blomqvist : Lyhytterapeuttinen tuki sukupuolen korjausprosessin aikana

    Aleksi Jalava : Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuuden teemat psykoterapiassa – koh

Toimijuus psykoterapiassa – integratiivinen lähestymistapa (pj. Jarl Wahlström)

    Minna-Leena Seilonen : Toimijuuskäsite psykoterapiassa

    Katja Kurri : Heikko toimijuustunto psykoterapian lähtökohtana

    Jarl Wahlström : Toimijuuden muutos psykoterapiassa

 

Mielenterveysoireet ja psykososiaaliset voimavarat kouluiässä (pj. Mervi Vänskä)

    Sanni Aalto : Hyvinvoinnin profiilit maahanmuuttaja- ja pakolaisnuorilla: haasteet ja voimavar

    Petra Laamanen : Lasten tunteiden tunnistuskyvyn profiilit ja sosioemotionaalinen hyvinvointi

    Tiia Kuha : Lapsuusaikaisten haitallisten kokemusten ylisukupolvinen vaikutus

    Assi Peltonen : Vanhempien kokemukset ja hoidon tuloksellisuus Oppi-vanhemmuusohjelmassa

 

Toiminnanohjauksen varhaiskehitys (pj. Fiia Takio)

    Anniina Karonen : Toiminnanohjauksen kehitysprofiilit vauvaiästä taapero- ja leikki-ikään

    Pauliina Juntunen ja Fiia Takio : Lasten toiminnanohjauksen varhaiskehitys ja vanhemman hoivakäyttäytymisen laatu

    Venla Huovinen : Varhaisen suolistomikrobiston koostumuksen yhteys myöhempään toiminnanohjaukseen

    Tiina Mäkelä : Signaloidun yöheräilyn yhteys toiminnanohjauksen taitoihin

 

Keho, aivot ja kognitio (pj. Miriam Nokia)

    Sanna Lensu : Suolesta aivoihin

    Jan Wikgren : Parempi urheilusuoritus aivostimulaatiolla?

    Elina Mäkinen : Hyvä peritty kunto on yhteydessä oppimiseen

    Miriam Nokia : Oppimisen optimointia kehon rytmien avulla

 

Työuupumus: Ilmiö, syyt ja seuraukset (pj. Anne Mäkikangas)

    Anne Mäkikangas : Työuupumukseen liittyvät käytännöt kymmenessä Euroopan maassa

    Henna Salonius : Työhyvinvoinnin biomarkkereita etsimässä

    Monika Snellman : Työuupumuksen syytekijät työuupuneiden kokemana

    Laura Hirva : Työuupumuksen ja työssä suoriutumisen profiilit: kolmen vuoden seurantatutkimus

 

Kansalliset rekisterit osana mielenterveyden tutkimusta (pj. Marius Lahti-Pulkkinen)

    Marius Lahti-Pulkkinen : Mielenterveyden ylisukupolvisuus

    Sanna Selinheimo : Työterveyshuolto ratkaisuna työelämän mielenterveysongelmiin

    Christian Hakulinen : Koulumenestys ja mielenterveys

Narratiivinen lääketiede ja kirjallisuusterapia (pj. Juhani Ihanus)

    Jussi Valtonen : Narratiivinen lääketiede ja potilaskeskeinen terveydenhuolto

    Elina Renko : Narratiivisen lääketieteen kurssin koetut vaikutukset ja ammatillinen merkitys

    Karoliina Maanmieli : Kirjallisuusterapeuttinen mielisairaalamuisto-työpaja

    Petra Partanen : Kerronnallisen toimijuuden kehittäminen ennaltaehkäisevässä perhetyössä

 

Minuus vuorovaikutuksessa (pj. Liisa Voutilainen ja Teija Ahopelto)

    Henri Nevalainen : Uhkaavista vuorovaikutustilanteista kertominen

    Mariel Wuolio : Minuus ja kertomukset ulkopuolelle jäämisestä

    Teija Ahopelto, Melisa Stevanovic, Johanna Ruusuvuori ja Sanni Tiitinen : Persoonallisuuden haavoittuvuus rekrytointihaastatteluissa

    Liisa Voutilainen ja Sanna Vehviläinen : Asiakkaan itsekritiikki uraohjauksessa

 

Sotilas 2020-luvulla: soveltuvuus ja toimintakyky (pj. Satu Pakarinen)

    Lauri Oksama : Uusi sotilaan toimintakyvyn malli

    Tomi Passi : Vagushermostimulaation vaikuttavuus taistelijan toimintakykyyn univajeessa

    Satu Pakarinen : Vagushermostimulaatio toimintakyvyn tukemisessa kasarmilla ja maastossa

    Mikael Nederström : Osiovasteteoriaan perustuva pakkovalintainen persoonallisuustesti

 

Terapia- ja psykoterapiakoulutus tänään (pj. Suoma Saarni)

    Kasperi Mikkonen : Moderni pedagogiikka ja verkko-oppiminen terapeuttikoulutuksissa

    Susan Laitala : Kognitiivinen lyhytterapia koulutus

    Sinikka Uola : Menetelmäohjaus lyhytterapiakoulutuksessa

    Eeva-Eerika Helminen : Psykoterapeuttikoulutus julkisen sektorin tarpeisiin

 

Autismikirjon lasten sosiaalinen kommunikaatio ja vuorovaikutus (pj. Terhi Helminen)

    Elina Husu, Terhi M. Helminen, Jaakko Nevalainen, Anneli Kylliäinen : Autismipiirteisten taaperoiden varhainen vanhempainohjanta

    Piret Vermilä : Onnistunut leikkivuorovaikutus alkuopetuksessa autismikirjon lapsilla

    Anni Kilpiä, A. Kämäräinen, K. Dindar, K. Pihlainen, E.Herttuainen, E. Kärnä : Autismikirjon oppilaiden ja luokkatoverien vuorovaikutus ryhmätyötilanteissa

    Soile Loukusa, K.Dindar, L.Mäkinen, I.Gabbatore, A.Kotila, H.Ebeling, E.Leinonen : Autismikirjon lasten pragmaattiset kommunikaatiotaidot

Vanhempien resilienssi– Tutkimustuloksia FinnBrain-tutkimuksesta (pj. Eeva-Leena Kataja)

    Viivi Mondolin : Vanhempien piirreresilienssi mielenterveyden tukena

    Carlos Sirkiä : Koherenssin tunne sekä koherenssin yhteys vanhempien mielialaan odotusaikana

    Eeva-Leena Kataja : Äidin resilienssija  mielenterveys ja vastasyntyneen solullinen ikääntymisaste

 

Early parent-child relationships, parental characteristics and child development (pj. Noora Hyysalo)

    Alma Suutari : Maternal adverse childhood experiences, reproductive trauma and parenting

    Dominika Borucha : Community-based parenting interventions and mother-infant emotion regulation

    Enni Hatakka : Parental bonding and child preschool social-emotional problems

    Noora Hyysalo : Implications of maternal substance use on early mother-child interaction

 

Itsesäätelyn ja käyttäytymisen tukemisen interventiot varhaiskasvatusikäisille (pj. Liisa Klenberg)

    Vesa Närhi : Positiivisesti ryhmässä oppiva varhaiskasvatus (ProVaka)

    Anne Karhu : Lapsen intensiivinen tuki varhaiskasvatuksessa: näyttöön pohjaavia tukimalleja

    Liisa Klenberg : Leikitään ja keskitytään (LeKe): toiminnanohjauksen vahvistaminen leikin avulla

    Minna Hakala : Yksilöllisten tekijöiden vaikutus LeKe:n interventiovasteeseen

 

Psykologien ammatillisen kehittymisen polut oppilashuollossa (pj. Vesa Nevalainen)

    Vesa Nevalainen : Mitä psykologin työ koulussa on, ja mitä se ei ole

    Lauri  Janhunen : Oppilashuollon tietotyöpöydän käyttäminen työn tukena ja tiedolla johtamisen per

    Maiju Väntti : Mikä saa psykologin pysymään töissä koulussa?

    Saara Ollikainen ja Noora Tuhkanen : Menetelmäkehittäminen työssä havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi

 

Kun katsoit minuun - Kasvonilmeet ja katsesuunta psykofysiologisessa tutkimuksessa (pj. Anneli Kylliäinen)

    Piia Astikainen : Aivojen automaattiset herätevasteet kasvonilmeiden havaitsemisen tutkimuksessa

    Elisa Vuoriainen : Katseen ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen herättämät reaktiot yksinäisillä

    Samuli Linnunsalo : Psykofysiologiset reaktiot ihmisen ja robotin välisessä katsekontaktissa

    Anneli Kylliäinen : Sykkeen tarkkaavuusvasteet kasvoihin autismipiirteisillä taaperoilla

 

 

The Psychology of Food and Eating: From Basics to Real Life Data and Application (pj. Matthias Aulbach)

    Arsene Kanyamibwa : A picture set of high-fat/high-carbohydrate foods for the population of Finland

    Nadine Herzog : Impaired updating of working memory representations in individuals with high BMI

    Matthias Aulbach : Emotional and stress-eating in 800 healthy individuals using EMA

    Artemii Nikitin : NeuroPOD - Cognitive Phenotyping and Subgroup Identification in Obesity

 

Psykedeelien terapeuttinen hyötykäyttö ja niiden vaikutusmekanismit (pj. Samuli Kangaslampi)

    Samuli Kangaslampi : Psykedeelien aiheuttamien mystisten kokemusten yhteys terapeuttisiin vaikutuksii

    Jussi Jylkkä : Psykedeelit, hengelliset transformaatiot ja mielenterveys

    Andreas Krabbe : Psykologinen joustavuus välittää psykedeelien käytön yhteyttä hyvinvointiin

    Heikki Vanhanen & Patrick Zilliacus : Psilosybiiniavusteinen terapia alkoholiriippuvuuden hoidossa

 

Terapiatyöskentelyn prosessit ja interventiot

    Satu Halonen : Psykoterapeutin interoseptio ja terapeuttinen allianssi

    Sinikka Uola : Mielikuvatyöskentelyyn perustuva lyhytterapiainterventio

    Petra Nyman-Salonen : Kehollinen yhteensovittautuminen psykoterapiassa

    Tetta Hämäläinen : HOT-verkkointerventio unettomuuteen: mikä tekee siitä toimivan?

 

Tunne-elämän vaikeudet ja myötätunnon mahdollisuudet

    Jemina Qvick : Tietoisuustaitointervention vaikutukset nuorten hyvinvointiin

    Timo Teräsahjo : Mindfulnesspohjainen mentalisaation harjoitusohjelma vanhemmille

    Sofia Pihlaja : Tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien yhteydet myötätuntoon

    Siiri Lampela : Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivien suomalaisnuorten turvakäyttäytyminen

 

Kielen oppiminen ja motivaatio

    Heikki Lyytinen : Psykologiaa soveltamassa Ekapelistä kaikki maailman lapset täyteen lukutaitoon

    Jade Plym : Kehityksellisen kielihäiriön tunnistaminen - koneoppimissovellus

    Sami Määttä : Seulontatyökalu oppimismotivaation tunnistamiseksi

Relational Foundations of Socioemotional Development and Dynamics (pj. Jaakko Tammilehto)

    Miranna Uitto : Linear and Quadratic Links of Early Stress with Adolescent Emotion Regulation

    Maria Konttinen : Early Stress Predicting Adolescent Stress System Reactivity and Coordination

    Yan Li : Bidirectional Links of Parents’ Psychological Distress and Partnership Quality

    Jaakko Tammilehto : Dynamic Attachment Features in Everyday Life

 

Mitä psykologin tulisi tietää nukkumisesta? (pj. Saana Myllyntausta)

    Saana Myllyntausta : Miksi ja miten kerätä tietoa unesta?

    Sini Hyvämäki : Pikkulapsivaiheen uni koko perheen näkökulmasta

    Liisa Kuula : Nuoruusiän nukkumisen erityispiirteet: liian vähän ja liian myöhään

    Heli Järnefelt : Aikuisten unen haasteet ja unihäiriöt – miten arvioin ja hoidan?

 

Narsismin kasvot - mielessä, kehossa ja aivoissa (pj. Mariel Wuolio)

    Jarno Tuominen : Grandioottisen ja haavoittuvan narsismin yhteys mentalisaatiokykyyn, episteemise

    Pentti Henttonen : Narsistiset piirteet ennustavat kohonnutta fysiologista kiihtymystilaa itsestä k

    Matias Piispanen : Narsististen piirteiden vaikutukset aivoaktivaatioon vastaanotettaessa positiivi

 

Mielenterveyden riskit väestössä

    Jutta Karhu : Optimismin, pessimismin ja masennusoireiden kaksisuuntaiset yhteydet aikuisilla

    Ville Mäkipelto : Kognitio ja kuolleisuus psykoosisairauksia sairastavilla suomalaisilla

    Kati Vasalampi : Toisen asteen opiskelijoiden masennusoireilu ennen koronapandemiaa ja sen aikana

    Aurora Järvinen : Vanhemman väkivaltarikollisuus ja lasten itsetuhoisuus: koko väestön rekisteritu

 

Annatko intuition viedä vai ajatteletko analyyttisesti? Yksilölliset erot ajattelussa (pj. Annika Svedholm-Häkkinen)

    Kaisa Elovaara : Analyyttinen ajattelutyyli, tiedon arviointi ja tiedeasenteet

    Johanna Kaakinen : Koronaa koskevat salaliittoteoriauskomukset ja niihin liittyvät kognitiiviset ja

    Annika Svedholm-Häkkinen : Analyyttisen ajattelun profiilit

    Jukka Häkkinen : Keskustelua

Näkökulmia emotionaaliseen saatavillaoloon vanhempi-lapsi-vuorovaikutussuhteessa (pj. Marjo Flykt)

    Hetti Lahtela : Äidin mielialaoireet, vuorovaikutus ja lapsen sosioemotionaalinen kehitys

    Aino Luotola : Emotionaalinen saatavillaolo ja kasvoihin suuntautuva tarkkaavuus perheessä

    Eveliina Mykkänen : Uuden teknologian näkökulmia varhaisen vuorovaikutuksen arviointiin

    Marjo Flykt : Emotionaalinen saatavillaolo, kiintymyssuhde ja mielenterveys nuoruusiässä

 

Mielenterveysongelmien syyt, hoidot ja niitä koskevat uskomukset (pj. Erkki Heinonen)

    Mira Karrasch : Mistä masennus johtuu? Kyselytutkimus kausaalisista uskomuksista

    Jussi Valtonen : Neurodualismi: terapian ja lääkkeiden uskotut vaikutukset aivoihin ja mieleen

    Jani Kajanoja : Onko masennusdiagnoosi kuvaus oireista vai niiden selitys?

    Tomi Bergström : Mielenterveyshäiriöiden hoitamisesta auttamiseen vaikeissa elämäntilanteissa

 

Persoonallisuuden, emootioiden ja kulttuurin vaikutukset vuorovaikutukselliseen (pj. Ville Harjunen)

    Emmi Koskinen : Tarinankerronnan kasvouhka: narsistiset kertojat reagoivat epähuomioivaan

    tarinan vastaanottajaan korkeammalla fysiologisella reaktiolla

    Santeri Lepistö : Videovälitteisen ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen erot psykofysiologisissa

    reaktioissa liittyen keskustelukumppanin vuorovaikutukselliseen sitoutumiseen

    Markus Söderman : Kulttuurin ja kielitaustan vaikutus kuulijan taustapalautteiden käyttöön

    käyttöön vuorovaikutuksellisen sitoutumisen ilmaisuina

    Ville Harjunen : Monitasoinen viitekehys vuorovaikutukselliseen sitoutumiseen

 

Ilmastonmuutos ja psykologia (pj. Nils Sandman)

    Nils Sandman : Ilmastonmuutos ja psykologia

    Elisa Sahari : Mihin kohdistaa käyttäytymistieteellisiä ilmastotoimia?

    Paula Salo : Käyttäytymistieteelliset työkalut ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

    Noel Niskanen : Ilmastotunteet ja ilmastoahdistus

 

Neurokognitiiviset kyvyt

    Riikka Heikkilä : Nopean nimeämisen yhteydet akateemisiin taitoihin ja tarkkaavuuteen

    Patrik Wikman : Päällekkäisen puheen tarkkaavaisiismekanismit aivoissa

    Vilja Seppälä : Raskaudenaikainen ja varhaislapsuuden D-vitamiini ja neurokehitys 6–8-vuotiaana

    Pekka Rapeli : Trail Making testin suoritusprofiilit (kolmas kerta onnistuu?)

Vanhemmuuden siirtymät ja fysiologinen reaktiivisuus lasten tunteita kohtaan (pj. Mikko Peltola)

    Hanneli Sinisalo : Kasvolihasvasteet vauvan tunteisiin uusilla äideillä ja lapsettomilla naisilla

    Sonja Veistola : Empaattinen reagointi lasten tunnesignaaleihin isyyden eri vaiheissa

    Santeri Yrttiaho : Pupillivasteet vauvojen kasvonilmeisiin ensikertalaisilla äideillä ja isillä

    Mikko Peltola : Autonomisen hermoston reaktiot vauvan itkuun uusilla ja kokeneilla äideillä

 

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat perheissä ja vertaisryhmissä (pj. Kaisla Komulainen)

    Jussi Alho : Mielenterveyden häiriöiden leviäminen nuorten vertaisverkostoissa

    Ripsa Niemi : Lasten mielenterveyden häiriöt ja vanhempien psykiatrinen sairastuvuus

    Kaisla Komulainen : Lasten mielenterveyden häiriöt ja vanhempien tulot ja työllisyys

    Mai Gutvilig : Lasten mielenterveyden häiriöt ja vanhempien psykiatriset sairauspoissaolot

 

Kiusaamisen ehkäisyn haasteet (pj. Christina Salmivalli)

    Daniel Graf : Classroom-Level Victimization and Belief in a Just World

    Eerika Johander : Oppilaan aikomus lopettaa kiusaaminen erilaisten opettajan viestien seurauksena

    Christina Salmivalli : Kiusaamistapauksiin puuttumisen seuranta

    Tiina Turunen : Erilaiset koulukiusaajat nuorina aikuisina

 

Työympäristön haasteista hyvinvointiin

    Eveliina Peltoniemi : Muutosvoimavarat organisaatiomuutoksessa ja niiden merkitys henkilöstön sopeutum

    Jenni Radun : Työhön sopivan toimiston edellytykset - globaali sisäympäristötarkastelu

    Nina Savela : Psykologisesti turvallinen työyhteisö – Teoreettisten näkökulmien yhdistäminen

 

Hyvinvointia ja teknologisia sovelluksia 

    Päivi Merjonen, Julia Turok, Adrienn Jalonen : Pelaa fiksusti -hanke: muutokset perheissä ryhmätoiminnan myötä

    Johanna Kemppainen : Sosiaalinen pääoma ja depressio Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1966

    Pekka Koistinen : Toipuminen ahdistuksesta ja masennuksesta 2-vuotisessa yksilöterapiassa

    Jallu Lindblom : Dynaaminen persoonallisuus – pilottitutkimus pelipohjaisesta mittausmenetelmästä

Näkökulmia oppimiseen ja toimintakykyyn

    Heikki Lyytinen : Täysi lukutaito kaikille

    Sara Huotari : Lukumäärien nimeäminen - uusi luku- ja laskusujuvuuden ennustaja?

    Kirsi Honkalampi : Työttömien työkykyvajeet

    Julia Turok (Päivi Merjonen, Adrienn Jalonen) : Pelaa fiksusti: tyytyväisyys ryhmiin ja niiden vaikutukset perheissä

 

Nuorten käyttäytyminen ja ympäristö

    Riikka Hirvonen (J. Hokkanen, H. Pitkäniemi, M. Pollari ja A.-L. Elorinne) : Nuorten ruokahävikin vähentämistä koskevat motivaatioprofiilit ja asenteet

    Jenni Radun : Onko koulujen tilasuunnittelussa unohdettu kognitiivinen ergonomia?

    Irina Salmi : Arjen varhaiskasvatusympäristö ja -käytänteet luontoyhteyden syventäjinä

    Olli Kiviruusu : Liiallisen netinkäytön yleistyminen sekä yhteydet opiskelun haasteisiin

 

Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet kehityksellisten pulmien arvioinnissa (pj. Juha Salmitaival)

    Erik Seesjärvi : Virtuaalitodellisuuden käyttö lasten tavoitesuuntautuneen toiminnan arvioinnissa

    Satu Saalasti : Lasten sosiaalisen kommunikaation tutkimus virtuaalitodellisuudessa

    Juha Salmitaival : Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen kehityksellisten pulmien aivotutkimuksessa

 

Yksinäisyys ja ostrakismi varhaislapsuudessa ja nuoruudessa (pj. Katja Tervahartiala)

    Katja Tervahartiala : Äidin psyykkiset oireet ja lapsen sosiaalinen kompetenssi 5-vuotiaana

    Anne-Elina Salo : Yksinäisyyden ja ostrakismin ryhmät 5-vuotiailla

    Susanna Salomäki : Yksinäisyys ja sen riskitekijät pikkukeskosilla

    Noona Kiuru : Yksinäisyyden ja ostrakismin alaryhmät nuorilla

 

Psykologian historian juonteita (pj. Jussi Silvonen)

    Juhani Ihanus : Psykologiaa Suomessa 1910-luvulla

    Eemeli Hakoköngäs : Sosiaalipsykologia Suomessa ennen tieteenalan institutionalisoitumista

    Joel Hänninen : Psykologia-lehden paikasta suomalaisella tiedekentällä

    Jorma Fredriksson : Sabina Spielreinin myöhään löydetty historia

Luonto- ja eläinavusteinen dialoginen työnohjaus (pj. Pauliina Tuomivaara)

Psykologin neutraalisuus ja yhteiskunnallinen vastuu - missä menee raja? (Elopsykologit)

Kehityspsykologinen tieto näkyväksi! (pj. Riikka Korja)

Psykoterapian laaturekisteri työvälineenä psykologin ja psykoterapeutin työssä (pj. Marko Salmenkivi)

Urapolkunäkymiä psykologin ammattiin - Erikoispsykologien rooli työelämässä (pj . Riikka Korja)

Sosiaalisesti ja psykologisesti turvallinen työelämä (pj. Nina Savela)

Korkea vaatimustaso ja psykologinen turvallisuus - mahdotontako? (Suomen psykologiliiton urheilu- ja taiteenpsykologien ammatillinen työryhmä)