Kollokvio

Kollokvio «Poikkeama normista»: tunnusmerkillisten lauserakenteiden tehtävät romaanisissa kielissä ja suomessa, joka järjestetään Helsingin yliopistossa 10.

‒ 11.6.2019, käsittelee syntaktisesta normista poikkeavia lauserakenteita. Näiden lauserakenteiden ryhmään kuuluvat mm.sellaiset SVO-sanajärjestyksestä poikkeavat lauseet, joissa verbin argumentti on siirretty alkuun tai loppuun, joissa esiintyy lohkeama alkuun tai eteenpäin (dislocations) sekä ns. lohkolauseet (clefts, pseudo-clefts). Tällaiset rakenteet, joita on sekä romaanisissa kielissä että (ennen kaikkea puhutussa) suomen kielessä, ovat kieliopillisen normin näkökulmasta tunnusmerkillisiä, toisin sanoen oppositioasemassa suhteessa lauseisiin, joiden sanajärjestys on SVO. Viimeksi mainittua pidetään tunnusmerkittömänä, ”kanonisena” sanajärjestyksenä.

Kollokvion tavoitteena on syventää romaanisissa kielissä ja suomessa esiintyvien tunnusmerkillisten lauserakenteiden (diskursiivisten) tehtävien tarkastelua. Tarkoitus on analysoida seuraavia yleisenä pidettyjä funktioita:

  • pragmaattiset ja informaatiorakenteeseen liittyvät tehtävät: sellaisten yleisten funktioiden kuin topiikki (Topic) ja fokus (Focus) merkitseminen; em. kategorioihin sisältyvien erityisfunktioiden toteutuminen (diskurssitopiikki, lausetopiikki; informaatiofokus, kontrastiivinen fokus jne.); kohosteisuuden, taka-alan ilmaiseminen jne.
  • tekstuaaliset tehtävät: diskurssin jako segmentteihin; diskurssisekvenssin organisointi (uusien temaattisten yksiköiden tai kerronnallisen käänteen merkitseminen); tekstityypin muuttuminen jne.
  • sosiolingvistiset tehtävät: kielellisen varieteetin tai rekisterin imitointi tai siteeraaminen (kirjoitettu/puhuttu kieli; muodollinen/epämuodollinen; huoliteltu/ylätyylinen// kansanomainen; nuorison puhetyyli/vanhahtava tyyli); koodien ja rekisterien sekoittaminen, jne.

  • retoriset ja stilistiset tehtävät : konnotaatiot, ironia, captatio benevolentiae jne.

Erityisen tervetulleita ovat eri kielten väliset kontrastiiviset analyysit, oli sitten kyse romaanisten kielten vertailusta tai yhden tai useamman romaanisen kielen ja suomen kielen kontrastiivisesta tarkastelusta.

Kollokvion kielet: ranska, italia, espanja, portugali, suomi ja englanti

Lisätietoa: