Den svenska klasslärarutbildningen har kommit bra igång

Uuden ruotsinkielisen luokanopettajakoulutuksen ensimmäinen lukukausi on nyt pulkassa. Niin opettajat kuin opiskelijatkin ovat olleet innokkaita ja tyytyväisiä.

– Moni on odottanut tällaista koulutusta pitkään, joten ohjelmaan valitut ovat olleet iloisia ja innostuneita. Olemme päässeet hyvään alkuun, kertoo Gunilla Holm, kasvatustieteen ruotsinkielinen professori. Hakijoita oli paljon, ja saatoimme valita hyvät opiskelijat, hän jatkaa.

Koulutusohjelmaan otetaan vuosittain 40 uutta opiskelijaa, joten viiden vuoden kuluttua opiskelijoita on 200. Kasvavan koulutusohjelman henkilöstöä lisätään vähitellen. Vuodenvaihteesta lähtien koulutusohjelmassa toimii neljä yliopistonlehtoria, ja syksyllä 2017 palkataan lisäksi viisi yliopistonlehtoria sekä kaksi professoria tai apulaisprofessoria. Tehtävät ovat parhaillaan haettavina.

Uudet luokanopettajaopiskelijat ovat ensimmäisen opiskelusyksynsä aikana opiskelleet yhteisiä peruskursseja kasvatustieteiden opiskelijoiden kanssa sekä yhden yhteisen kurssin aineenopettaja- ja lastentarhanopettajakoulutettavien kanssa. Syksystä 2017 lähtien kaikki peruskurssit ovat yhteisiä.

– Kouluissa opettajat toimivat usein monialaisissa ryhmissä ja työskentelevät yhdessä koulukuraattorien ja opinto-ohjaajien kanssa. Nyt opiskelijat pääsevät kokeilemaan muiden ammattiryhmien kanssa työskentelemistä jo opiskeluaikanaan, selittää Holm.

Teoria ja käytäntö tukevat toisiaan

Opiskelijat ovat myös oppineet ymmärtämään ja arvostamaan tutkimukseen perustuvaa opetusta ja oppimista. Erään kurssin aikana opiskelijat pääsivät esimerkiksi varjostamaan tutkijaa työssään.

– He ovat käsittäneet tutkimuksen tärkeyden ja ymmärtävät, että se on mielenkiintoista, hauskaa ja arvokasta työtä, kertoo Holm. Tasapaino käytännön ja teorian välillä on ollut hyvä.

Opintoretket ja tarkkailu oikeissa kouluissa ovat saattaneet opiskelijat kosketuksiin koulumaailman kanssa jo yliopisto-opintojen aikana. Kevätlukukaudella alkaa ensimmäinen käytännön harjoittelu.

Ruotsinkielisen luokanopettajakoulutuksen painopistealueita ovat monikielisyys, monimuotoisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus Suomen ruotsinkielisissä kouluissa. Nämä alueet ovat olleet selkeästi esillä: opiskelijat ovat esimerkiksi vierailleet monikielisessä koulussa. Jo koulutusohjelman aivan ensimmäiseen kurssiin liittyi harjoituksia, joissa opiskelijoita kannustettiin tunnistamaan oman asemansa etuoikeudet ja tiedostamaan se, että yhteiskunnassa moni ihmisryhmä on huonommassa asemassa esim. heikomman toimintakyvyn vuoksi. Tämä valmentaa opiskelijoita havaitsemaan yhteiskunnallisia epäkohtia ja ymmärtämään erilaisia yhteiskunnallisia ryhmiä.

Muutoksia ruotsinkielisessä koulutuksessa

Syksyllä 2017 voimaan astuvan koulutusuudistuksen myötä kasvatustieteellisellä tiedekunnalla tulee olemaan yksi kasvatustieteiden kandidaattiohjelma, jossa on yhdeksän opintosuunta, joista kolme on ruotsinkielistä. Ne ovat luokanopettajakoulutus, lastentarhanopettajakoulutus sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede.

Lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkojen lukumäärää nostetaan syksynä, kun Åbo Akademi jättäytyy pois yhteistyöstä Helsingin yliopiston kanssa. Keskustelut aloituspaikkojen määrästä ovat meneillään Opetus- ja kulttuuriministeriössä. Kaksikielisen aineenopettajakoulutuksen ruotsinkielinen profiili vahvistuu, kun luokanopettajakoulutuksen myötä resurssit riittävät tarjoamaan opettajan pätevyyden antavia ruotsinkielisiä pedagogisia opintoja.