Mitä elämäntieteet ovat?

Elämäntieteet tutkivat sitä, mikä on elävää. Poikkitieteellinen ala pitää sisällään laajan kirjon biologiaan, lääketieteeseen ja ympäristöön liittyviä tieteitä, joita muun muassa datatieteen menetelmät ja tekoäly tukevat.

Elämäntieteet (englanniksi life science tai life sciences) tarkoittaa kaikkia niitä tieteenaloja, joilla tutkitaan eläviä olentoja ja organismeja. Esimerkiksi ihminen on elämäntieteiden tutkimuksen näkökulmasta kokonaisuus, joka koostuu molekyylitason mekanismeista sekä geenien, elinten ja aivojen yhteydestä. Elämäntieteet tarkastelevat myös geenien, populaatioiden ja ekosysteemien toimintaa ja evoluutiota sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä. Lisäksi elämäntieteisiin kuuluu perusajatus siitä, että ruoka, ympäristö ja terveys ovat yhteydessä toisiinsa.  

Kuten tieteessä yleensä, myös elämäntieteissä kaikki alkaa perustutkimuksesta. Elämäntieteissä tämä uusia löytöjä tuottava tieteellinen perustyö voi olla esimerkiksi virusten tai kantasolujen tutkimusta. Tämän päivän tieto molekyyli- tai solutason mekanismeista tai geneettisistä muutoksista voi tulevaisuudessa tarkoittaa merkittävää edistysaskelta sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa tai viljelykasvien monimuotoisuuden turvaamisessa.

Mitä hyötyä elämäntieteiden tutkimuksesta on?   

Elämäntieteiden tutkimus hyödyttää yhteiskuntaa monin tavoin. Ihmiset, eläimet ja ekosysteemit ovat sidoksissa toisiinsa. Kun väestö kasvaa ja ilmasto lämpenee, elinolosuhteemme muuttuvat. Muutokset ympäristössä vaikuttavat kaikkiin eliölajeihin. Miten luonnonvaraiset lajit sopeutuvat ympäristön muutoksiin? Miten selviämme esimerkiksi antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien kanssa? Miten huolehdimme ikääntyvän väestön terveydestä? Muun muassa näihin kysymyksiin elämäntieteiden tutkimus etsii vastauksia. 

Helsingin yliopiston elämäntieteiden instituutti HiLIFE tuo elämäntieteiden tutkijoita yhteen, jotta voisimme ratkaista suuria haasteita terveyden, ruoan ja ympäristön aloilla. Elämäntieteiden instituutissa eri tieteenalojen tutkijat jakavat toisilleen osaamistaan, teknologioita ja tutkimusmateriaalia. Tämä parantaa kaikkien tutkimusedellytyksiä. Monitieteisyyden ansiosta myös tieteellisten läpimurtojen ja keksintöjen todennäköisyys kasvaa.  

Monitieteinen elämäntieteiden tutkimus tuo myös uusimman tutkitun tiedon yliopisto-opetukseen ja luo opiskelijoillemme valmiudet menestyä työelämässä. Tutkijoiden ideat voivat johtaa keksintöihin, jotka lisäävät yliopiston vaikuttavuutta ja kansainvälistä tunnettuutta, ja parhaimmillaan tukevat sen ja koko Suomen taloutta.

Elämäntieteiden tutkimus HiLIFEn yksiköissä

Tutustu HiLIFEn yksiköissä tehtävään elämäntieteiden tutkimukseen englanninkielisillä sivuillamme.

Elämäntieteiden tutkimus Helsingin yliopistossa

HiLIFEn toimintayksiköiden lisäksi elämäntieteiden tutkimusta tehdään alla olevissa kuudessa tiedekunnassa sekä Luonnontieteellisessä keskusmuseossa