Strategisen tutkimusneuvoston kestävän kehityksen ohjelmien yhteinen toiminta

STN

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmien Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus, Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä ja  Kestävän kasvun avaimet yhteisestä toiminnasta tiedotetaan täällä.

Ohjelmien ohjelmanjohtajana toimii Kaisa Korhonen-Kurki HELSUSista.

OHJELMA 2018 - 2020

Menneet tapahtumat 2018

SYYSKUU 2019

TIEDONYHTEISTUOTANNON TYÖPAJASARJA osa V

Milloin: 23.9. klo 10 - 12

Missä: Athena, Sali 302, siltavuorenpenger 3, Helsinki

Kenelle: STN tutkijat ja vuorovaikutusvastaavat

Ohjelma:

Keynote:  Murrosareenat - mitä ja miksi? Prof. Sampsa Hyysalo, Aalto

Kokemuksia murrosareenoiden käytöstä SET - ja Bluedapt hankkeissa, sekä YM biodiversiteettistrategian päivityksessä

Keskustelua ja yhteenveto

Ilmoittautuminen:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/98905/lomake.html

 

LOKAKUU 2019

CO-PRODUCTION OF KNOWLEDGE - WORKSHOP SERIES part VI 

What: Co-production of knowledge and transdicplinarity- workshop

When: 9.10 at 9.00 - 16.00

Where: Athena Hall 302, siltavuorenpenger 3, Helsinki

For whom: Keaynote is open for everybody and workshop is for STN researchers

9.00 - 9.15     Opening, Kaisa korhonen-Kurki

9.15 - 10.30     Keynote: Learning in co-production of knowledge, prof Merrit Polk, University of Gothenburg

10.30 - 10.50     Coffee

10.50 - 16.00     Workshop run by Merrit Polk and Henrietta Palmer

Lunch during the workshop

Registration:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/98906/lomake.html

Prof. Merrit Polkin

Merrit Polk is a top leader in co-production of knowledge and transdicplinarity! Website

Merrit

Transdisciplinary co-production is a participatory approach to societal problem solving that is gaining attention worldwide. The underlying premise is that the ‘wicked’ problems that societies are facing today demand a wider base of knowledge integration, and more in-depth collaboration between different stakeholders. This workshop will give an orientation to transdisciplinary (TD) research and co-production (CP). It will start by mapping out the different meanings and uses of TD and CP in different approaches and problem areas, give an overview of some of the results that come from such processes. It will also focus on the competencies that are needed, and how these can be applied to the participant’s research areas/projects.

 

STRATEGIC RESEARCH SCIENTIFIC CONFERENCE October 29th & 30th 2019

 

MARRASKUU 2019

CO-PRODUCTION OF KNOWLEDGE - WORKSHOP SERIES part VII

What: Research Impact Pathways

When: 12.11 at 9.00 - 16.00

Where: Athena, Hall 302, siltavuorenpenger 3, Helsinki

For whom: Keaynote is open for everybody and workshop is for STN researchers

9.00 - 9.15     Opening, Kaisa korhonen-Kurki

9.15 - 10.30     Keynote: How to define research impact pathways? Prof. Brian Belcher, Royal Roads University Canada.

10.30 - 10.50     Coffee

10.50 - 16.00     Workshop run by Brian Belcher on research impact and co-production of knowledge

Lunch during the workshop

Registration:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/98907/lomake.html

Dr. Brian Belcher

Brian Belcher is a pioneer in the training of researchers in social impact pathways of research! He leads the Sustainability Research Effectiveness program that aims to develop theory and methodology for evaluating research in complex transdisciplinary contexts. https://researcheffectiveness.ca

Brian

 

KEVÄT 2020

TAMMIKUU: Paikkatietoa osallistavana menetelmänä

HUHTIKUU: Keskustelu: Tiedon poliittisuus, tiedonyhteistuotanto, tieteen integriteetti

 

TIEDONYHTEISTUOTANNON TYÖPAJASARJA

Tiedon yhteistuotannon keskeinen ajatus on, että tieto ja toiminta ovat keskenään riippuvaisia. Yhteistuotannon tutkimustraditio on kehittynyt pääosin kolmella eri tieteen alalla – julkishallinnon tutkimuksessa, tieteen ja teknologian tutkimuksessa ja kestävyystieteessä (Miller ja Wyborn 2018). Yhteiskehittäminen (co-creation) on keskeinen osa tiedon yhteistuotannon prosessia. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi tutkimuskysymysten ja -suunnitelman laatimista ja toteuttamista yhteistyössä tutkimustiedon tulevien käyttäjien kanssa avoimessa ja puntaroivassa prosessissa. Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamat tutkimushankkeet käyttävät enenemässä määrin tiedon yhteistuotannon menetelmiä ja työpajan tavoitteena onkin oppia ja kuulla kokemuksia uusista menetelmistä ja transdisiplinäärisen tutkimuksen tekemisestä, kehittää menetelmällistä osaamista, ja pohtia kuinka menetelmät toimivat vaikuttavuuden välineenä.  Lisäksi tavoitteena on oppia ja kuulla lisää toisista hankkeista ja tunnistaa samalla lisää temaattisia yhteistyönaihioita.

Milloin? 4 vuodessa, kahdesti syksyllä, kahdesti keväällä, 2018-2020

Miten?  Lyhyet alustukset hankkeilta jotka käyttävät käsittelyssä olevaa menetelmää, miten toimii, mihin voi käyttää, mitä haasteita jne. Mahdolliset kutsutut vierailevat asiantuntijapuhujat.

Missä? Helsingin yliopistolla, keskustassa, tarvittaessa muuallakin

Kenelle? Erityisesti kaikille STN tutkijoille ohjelmista:  Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus, Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä ja Kestävän kasvun avaimet, mahdolliset vierailevat luento-osuudet avoimia kaikille. Ilmoittautuminen kyseisen kerran kohdalla (kts alla).

”Tuotos”: Mahdollinen erikoisnumero ”Insights to co-production of knowledge as a research method tai yksi yhteisesti kirjoitettu artikkeli jossa kokemus tiivistettynä.

 

Globaalit muutokset muovaavat kansalaisuutta. BIBU eli Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke selvittää, kuinka talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä sekä sitä, kuinka poliittinen päätöksenteko vastaa näihin muutoksiin. BIBU selvittää, missä ovat kansalaisuuden kuilut ja kuplat: ketkä eivät osallistu ja missä ovat osallistumista vaikeuttavat kansalaisten kuplat. BIBU kampittaa näitä osallistumisen kuiluja ja kuplia demokraattisilla innovaatioilla kehittämällä digitaalisia alustoja lainvalmisteluun, osallistuvaa budjetointia, digitaalisia diplomaatteja, sovittelupaneleja ja valtaistavia julkisuuksia sekä kursseja päättäjille.

 

PALO-hanke tutkii lyhytjänteisyyden ongelmaa julkisessa päätöksenteossa ja hallinnossa. Vaikka inhimillisen toiminnan pitkän aikavälin vaikutuksista on paljon tietoa, se saa usein riittämättömästi huomiota julkisessa päätöksenteossa. PALO:n tavoitteena demokratian vahvistaminen Suomessa. Tutkimme ja kehitämme entistä toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle. Politiikan käytäntöjä uudistamalla pitkän aikavälin seuraukset ja tulevat sukupolvet otetaan paremmin huomioon. Näin päätöksistä tulee myös kestävämpiä ja oikeutetumpia.

 

Konsortiohanke ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa” (CORE) tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa. Hanke tukeutuu ajatukseen toimijoiden keskinäisestä riippuvuudesta ja yhteistoiminnallisen hallinnan (”collaborative governance”) tarpeesta mutkikkaiden ongelmien edessä.

Kasvava mieli: Kasvatukselliset transformaatiot yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tukemiseksi digitaalisena aikakautena -hankkeen (2018-2023) tarkoituksena on tukea suomalaisten koulujen ja opettajien uudistumista korkeatasoisen akateemisen tutkimuksen tuella. Nuorten myönteinen kehitys on tulevaisuuden kestävän kasvun tärkein voimavara. Tutkimus-käytäntö-kumppanuus perustuu ajatukseen, että koulun kehittämisen edellyttämää sosiaalisesti kestävää tietoa voidaan luoda vain vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä oppilaiden, opettajien, koulujen ja kasvatusalan muun kentän kuten vanhempien kanssa. Hankkeessa kehitetään tulevaisuuden teknologisesti ja pedagogisesti korkeatasoisia älykouluja.

ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään –tutkimushanke pyrkii löytämään ratkaisuja nuorten aktivoimiseksi. ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen vuorovaikutteisen hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

SUDDEN-tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi. Lääkkeiden ympäristövaikutukset ovat kasvava, maailmanlaajuinen ongelma. Lääkejäämiä on havaittu ympäristönäytteissä jokaisella mantereella, ja jopa neljännes maailman joista ja järvistä on vaarassa saastua niiden vuoksi.

Tutkimme ja kehitämme Package-Heroes-hankkeessa ratkaisuja, joilla elintarvikepakkauksista syntyvää jätekuormaa tulevaisuudessa vähennetään. Tarvitsemme enemmän tietoa pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen ympäristövaikutuksista, keinoista kaupallistaa uusia pakkausinnovaatioita sekä ymmärrystä kuluttajien mieltymyksistä ja erilaisista muutoksen hidasteista.

CICAT2025 pyrkii vauhdittamaan siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Hanke tukee Suomen tavoitetta olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä tunnistamalla kiertotaloutta edistäviä ja vauhdittavia tekijöitä sekä etsimällä ratkaisuja yrityksille ja päättäjille kiertotalouteen siirryttäessä.

Kestävät elämäntavat kestävän kasvun aikaansaajina (STYLE) STYLE-hanke tutkii kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Nykyään vain kolmasosa lapsista ja nuorista sekä viidesosa aikuisista liikkuvat riittävästi terveytensä kannalta. STYLE hankkeen ideana on pyrkiä neljässä kaupungissa tehtävien interventioiden avulla aikaansaamaan sellainen lisäys arkiliikunnassa, joka näkyy kevyen liikenteen kulkutapaosuuden kasvuna ja tuottaa samanaikaisesti kasvavaa liiketoimintaa.

WISE pyrkii parantamaan viheliäisiä ekososiaalisia murroksia koskevaa päätöksentekoa ja tieteellistä arviointia sekä lisäämään Suomen sietokykyä ja sopeutumista murroksiin. Hanke kehittää ja testaa uutta kansallisen tason integroitua politiikkamekanismia, politiikkapäämajaa (Policy Operations Room, POR). Siinä luodaan nopeita ja näyttöön perustuvia sopeutumistapoja odottamattomiin ekososiaalisiin murroksiin, kuten samanaikaiseen ilmastopakolaisuuteen, energiakriisiin ja poliittiseen epävakauteen.

BlueAdapt-hankkeen tavoitteena on kehittää innovatiivisia keinoja sinisiin resursseihin perustuvan kestävän taloudellisen kasvun edistämiseksi ruuan- ja energiantuotannossa sekä matkailussa. Etsimme uusia yhteiskunnallisia ratkaisuja ja muutospolkuja sekä kehitämme uusia hallinnan tapoja ja sääntelykeinoja, joilla turvataan sekä vesiekosysteemien että taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien kestävyys ja mukautumiskyky eli resilienssi.

SOMPA-tutkimushanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta. Tuotamme uutta tieteellistä tietoa turvemaiden metaani- ja hiilidioksidipäästöjen muodostumista säätelevistä toimista, jotta päästöjä voidaan vähentää taloudellisesti kannattavasti. Laadimme myös kasvihuonekaasupäästöskenaarioita metsäteollisuuden, turvemaiden käytön ja ruoan kulutuksen trendien perusteella.

STN IMPRO -tutkimusprojekti tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi sote-palveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Tutkimus pohjautuu kansallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietoaineistoihin ja paikkatietoaineistoihin. Tutkimusryhmämme analysoi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita, hoidon saavutettavuutta, hoitopolkuja, hoidon tuloksia ja kustannuksia sekä kustannusvaikuttavuutta sekä ennen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta että sen jälkeen.

IBC-CARBON -hankkeen tavoitteena on metsien biodiversiteetin, hiilen varastoinnin ja sidonnan sekä muiden ekosysteemipalveluiden yhteen nivoutuva suojelu, tiedon lisääminen ja menetelmien kehittäminen sekä päätöksentekoon vaikuttaminen. Hankkeessa tuotetaan päätöksentekoa tukevia analyyseja siitä, voidaanko näitä arvoja turvata optimaalisesti samoilla alueilla ja miten alueiden välinen kytkeytyvyys tulisi huomioida. Analyyseissa huomioidaan metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja erilaiset metsänhoidon menetelmät.

Manufacturing 4.0 - tutkimushankkeessa pyrimme löytämään vastauksen kysymykseen ”kuinka voimme varmistaa, että Suomi voi menestyä tässä muutoksessa?” Projektissa määritetään tiekartta korkean teknologian valmistuksen muutoksesta ja osoitetaan, mitkä ovat muutosta ajavat avainteknologiat ja sosiaaliset voimat. Lisäksi selitämme, millaisia liiketoiminta-, koulutus- ja yhteiskuntamalleja tarvitaan varmistamaan Suomen ja suomalaisten yritysten selviytyminen ja kyky hyödyntää tulevaa vallankumousta. Tutkimme myös, kuinka valikoitujen tuotteiden automaattinen valmistus voi lisätä työpaikkoja ja kuinka automaation ansiosta kasvavat tulot voidaan hyödyntää tukemaan niiden ihmisten elämää, joiden työn automaatio on hävittänyt ja estämään syrjäytymistä.