Tulevaisuuden talouskeskustelun haasteet ja mahdollisuudet opiskelijoiden silmin

Taloudella on tärkeä rooli ihmisten arjessa ja globaalien kestävyyskriisien ratkaisemisessa. Tämän päivän talouskeskustelua kuitenkin leimaa nykyinen kulutuskulttuuri ja keskustelua hallitseva status quo, joiden koetaan rajoittavan moniäänisen ja planetaariset rajat huomioivan talouskeskustelun kehittymistä.

Sitra ja Helsingin kestävyystieteen instituutti (HELSUS) järjestivät yhdessä perjantaina 4.3. Talouskeskustelun tulevaisuus -työpajan, joka oli suunnattu maisteriopiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille.  

   Työpajan tavoitteena oli kartoittaa nykyisen talouskeskustelun piirteitä; mistä puhutaan tai ei puhuta, kenen ääni kuuluu ja kenen ei? Tilaisuuden alusti HELSUS:in väitöskirjatutkija Tina Nyforsin lyhyt esitys sekä Sitran esitys neljän taustaselvityksen tuloksista. Selvitykset tarkastelevat talouteen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua erityisesti siitä näkökulmasta, miten tulevaisuussuuntautunutta ja moniäänistä keskustelu on, sekä miten siinä tartutaan aikamme reilun, kestävän ja kilpailukykyisen talouden kysymyksiin. 
 

Kenen ääni kuuluu nykyisessä talouskeskustelussa? 

   Talous on äärimmäisen tärkeä aihe monelta kantilta, ihmisten arjesta globaaliin kestävyyskriisiin. Työpajan ryhmäkeskustelujen perusteella opiskelijat kokevat, että talouskeskustelua dominoivat tämänhetkisen status quon edustajat, ja että “[…] eriäviä ääniä on vaikea tuoda esiin, saatikka saada niille todellista huomiota”. Opiskelijoiden mielestä nykyistä talouskeskustelun ilmapiiriä tulee avartaa, jotta jokainen ääni tulisi kuuluviin. He tunnistivat useita eri tahoja, kuten kansalaiset, kansalaisjärjestöt ja alkuperäiskansat, joiden äänen tulisi kuulua selkeämmin taloudesta puhuttaessa.  

   Nykyisten rakenteiden muuttamisen tiellä nähtiin myös haasteita: mistä löytää rohkeutta haastaa ja kyseenalaistaa nykyinen valtavirta ja vallanpitäjät, jotta oman äänen saisi kuuluviin polarisoituneessa talouskeskustelussa?
 

Talouskeskustelun haasteet 

   Pohdinnoissa nousivat vahvasti esille myös planetaariset rajat sekä kestävyyskriisi: kuinka rakentaa kestävä ja planetaaristen rajojen sisällä toimiva talousjärjestelmä? Tähän liittyen olennaisia aiheita ovat opiskelijoiden mukaan luonnonvarojen käyttö, sosiaalinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sekä hyvinvointi, jonka nykyinen mallintaminen kyseenalaistettiin. Kestävän kehityksen kannalta haasteena nähtiin esimerkiksi se, että “talouskeskustelu painottuu edelleen vanhoihin lainauksiin, eli heikon ekologisen kestävyyden mukaiseen ajatteluun”. Keskustelussa kyseenalaistettiin ajatus, että korkea tulotaso tukisi ekologista käyttäytymistä, koska tulotason kasvaessa ympäristöjalanjälki kasvaa.  

   Opiskelijat tunnistivat talousjärjestelmän moniulotteisuuden ja keskinäisriippuvuudet sekä kyseenalaistivat jatkuvan kasvun mallin, joka ohjaa nykyistä kulutuskäyttäytymistä ja talouden harjoittamista. Muun muassa seuraavat kysymykset askarruttivat: Miten saavutetaan globaali tasa-arvo, jossa esimerkiksi energia- ja ruokaturva koskevat kaikkia ihmisiä? Kuinka talouden rakenteita tulisi muokata, jotta ne tukisivat tasa-arvoista pääoman jakautumista? Entä miten voidaan saavuttaa reilu ja kohtuullinen kulutuskulttuuri, jossa päästöt saadaan kuriin? Nämä aiheet linkittyvät vahvasti siihen, minkälaista kestävyyttä haluamme edistää. 
 

Talouskeskustelun mahdollisuudet 

   Työpajassa tunnistettiin, että avoimella ja moniäänisellä keskustella voidaan kehittää ja luoda uusia innovaatioita, sillä “keskustelussa olisi vaikka kuinka paljon potentiaalia innovaatiolle ja vaihtoehtoisille tavoille jäsentää talous ja yhteiskunta, kunhan niille annettaisiin tilaa”. Ryhmäkeskusteluissa nousikin esille eri näkökulmien ymmärtämisen ja kuuntelemisen tärkeys, jotta talouden tulevaisuudesta käytävään keskusteluun osallistumista ei varjostaisi pelko omien näkökulmien välittömästä hylkäämisestä ja vähättelystä. Mahdollistamalla moniääninen ja avoin keskustelu voidaan löytää monialaisia ratkaisuja ja luoda tasa-arvoa talouskeskusteluun.
 

Sitran Talouskeskustelun tila ja tulevaisuus -hanke 

   Sitran ja HELSUSin työpaja järjestettiin osana Sitran Talouskeskustelun tila ja tulevaisuus -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa talouteen liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun tulevaisuussuuntautuneisuutta, moninäkökulmaisuutta ja moniäänisyyttä, minkä vuoksi opiskelijat haluttiin mukaan keskustelemaan aiheesta. Lue lisää Sitran työstä talouden tulevaisuuden aihepiirissä.
   Työpajan tuloksia esitellään ja niistä herätellään keskustelua myös Sitran järjestämässä webinaarissa keskiviikkona 11.5. klo 13–15. Tutustu Tulevaisuus – talouskeskustelustamme puuttuva pala? -webinaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Tule mukaan ja tutustu tapahtumaan täältä!