Henkilökunta
HSSH:n tutkijat ja henkilökunta
HSSH:n henkilökunta

Risto Kunelius

Risto Kunelius on HSSH:n johtaja, viestinnän ja mediatutkimuksen professori. Hän tutkii parhaillaan politiikan ja median välisiä suhteita, sekä ilmastoviestintää. Hän vastaa instituutin kehittämisestä.

Pekka Mäkelä

Pekka Mäkelä on tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä instituutissa (HSSH). Hän on RADAR -tutkimusryhmän (https://radar.cs.helsinki.fi/) päätutkija. Hänen tutkimusmielenkiintonsa kohdistuu kollektiivisen ja sosiaalisen toiminnan normatiivisiin ulottuvuuksiin, kuten kollektiiviseen vastuuseen ja luottamukseen, sosiaaliseen ontologiaan, yhteiskuntatieteiden filosofiaan, sosiaalisen robotiikan filosofisiin ongelmiin sekä ihmisten ja robottien väliseen kanssakäymiseen.

Mari Siiroinen

Tutkimuskoordinaattori Mari Siiroinen on erikoistunut tutkimusinfrastruktuuri- ja aineistoasioihin. Hän toimii HSSH:n infrastruktuuritoimikunnan sihteerinä. Hän kehittää instituutin pientutkimuslaitelainaamoa. Siiroiselta voit kysyä apua, jos tarvitset neuvoja tai apua tutkimusaineistojen keräämisessä, säilyttämisessä, käytössä tai hallinnassa.

Kustaa Multamäki

Hallintoasiantuntija Kustaa Multamäki vastaa instituutin hallinnollisten asioiden valmistelusta ja johtajan strategisesta tuesta sekä vastaa instituuttia koskeviin yleisiin kysymyksiin.

Päivi Karimäki-Suvanto

Kampuksen kehittämispäällikkö Päivi Karimäki-Suvanto tukee keskustakampuksen akateemisia johtajia tiedekuntien ja muiden yksiköiden strategisessa johtamisessa ja operatiivisessa kehittämisessä. Hän koordinoi ja kehittää myös yliopistopalvelujen toimintaa kampuksella yhteistyössä toimialojen kanssa. Karimäki-Suvanto vastaa yhdessä toimialajohtajien kanssa, että yliopiston yksiköiden palvelut ovat käyttäjälähtöisiä ja resurssitehokkaita sekä siitä, että käyttäjät voivat antaa palautetta ja vaikuttaa palveluihin.

Sanna Antipin

Olen Controller Sanna Antipin ja hoidan HSSH Centerin talousasioita. Tähän kuuluu mm. talouden seuranta, budjetointi ja päivittäiset rutiinilliset neuvonannot. Olen ollut Helsingin yliopistolla kohta kymmenen vuotta ja viihtynyt hyvin. Työtehtäväni ovat tänä aikana liittyneet talouden projektien hoitoon, henkilöstöasioihin, ja tiedekunnan talouden hoitoon. Aika monipuolinen kenttä siis. Koulutukseni liittyy kansainväliseen liikehallintoon.

Anna Jarske-Fransas

Tutkimusavustaja Anna Jarske-Fransas avustaa HSSH:n viestinnässä, verkkosivujen päivityksessä ja tapahtumien järjestämisessä. Anna on koulutukseltaan teologian kandidaatti ja valokuvaaja (VAT). Hän opiskelee Helsingin yliopistossa arkeologiaa Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa, sekä uskontotiedettä Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmassa.

Sointu Leikas

Sointu Leikas toimii HSSH:n Metodologisessa yksikössä yliopistotutkijana. Hän on persoonallisuus- ja sosiaalipsykologian alan tutkija ja erikoistunut arkielämän käyttäytymisprosesseihin. Leikas on väitellyt persoonallisuuspsykologian alalta v. 2010 ja työskennellyt sen jälkeen Helsingin yliopistossa eri tutkimusprojekteissa. HSSH:ssa hän on kiinnostunut kehittämään ihmisten käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen dynamiikan tutkimusmenetelmiä. Hän vastaa instituutin yhteistyöstä kokeellista ja kokemusotantatutkimusta tekevien tutkimusryhmien kanssa.

Heta Moustgaard

Heta Moustgaard on väestötieteilijä, sosiologi ja kansanterveystieteilijä, joka tutkii terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoisuutta laajoilla, viranomaisrekistereiden yhdistelyyn perustuvilla väestöaineistoilla. Moustgaard on kiinnostunut erityisesti eriarvoisuutta synnyttävistä kausaaliprosesseista ja niiden tunnistamiseen tähtäävistä menetelmistä.

Matti Pohjonen

Matti Pohjonen on yliopistotutkija HSSH:n metodologisessa yksikössä. Hänen tutkimuksensa kattaa digitaalisen antropologian, tieteenfilosofian ja digitaalisten menetelmien käytön globaalissa kontekstissa. Pohjonen on työskennellyt aikaisemmin mm. globaalisen digitaalisen median luennoitsijana Lontoon Yliopiston SOAS:issa sekä tutkijana VOX-Pol verkostossa ja Oxfordin Yliopistossa.

Jouni Tuominen

Jouni Tuominen työskentelee yliopistotutkijana Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä instituutin metodologisessa yksikössä. Hän on tietojenkäsittelytieteilijä tietämystekniikan alalla. Hän soveltaa työssään laskennallisia menetelmiä digitaalisten humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutkimuskysymysten ratkaisemiseen ja on työskennellyt laajasti erityisesti erilaisten kulttuuriperintösisältöjen parissa. Tuominen työskentelee myös Aalto-yliopistossa, jossa hän kehittää linkitetyn datan infrastruktuureja (https://seco.cs.aalto.fi/u/jwtuomin/).

Mikko Ojanen

Mikko Ojanen (FT, musiikkitiede) työskentelee tietoasiantuntijana Helsingin yliopiston kirjaston datatuessa sekä tuntiopettajana Helsingin yliopiston musiikin tutkimuslaboratoriossa ja elektronisen musiikin studiossa. Hänen tutkimusalueensa ovat musiikkiteknologian historia sekä ääni- ja teknologiatutkimus – erityisesti elektroakustisen musiikin historia ja analyysi Suomessa 1960- ja 1970-luvuilla. Ojanen on julkaissut ​​kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla, kuten Musiikki, Journal of Art Record Production sekä Rodopi/Brill- ja MIT Press Leonardo -kirjasarjoissa. Ojanen on Rytmi-instituutin (2018-) ja Musiikkiarkisto Finlandin hallituksen jäsen (2021-). Hän on myös HSSH-instituutin tutkimusinfrastruktuuritoimikunnan jäsen. Ojanen esiintyy muusikkona, ääniteknikkona ja musiikin tuottajana useissa elektronisen, kokeellisen ja populaarimusiikin projekteissa ja ryhmissä.

Eetu Mäkelä

Eetu Mäkelä on apulaisprofessori Human Sciences – Computing Interaction -tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa ja tietotekniikan dosentti Aalto yliopistossa. Helsinki Centre for Digital Humanities – HELDIG:ssa hän johtaa tutkimusryhmää, jonka tavoitteena on kehittää teknologisesti, prosessuaalisesti ja teoreettisesti tukea menestyvään laskennalliseen tutkimukseen humanisti-yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Lisäksi hän toimii teknologisena johtajana DARIAH-FI infrastruktuurissa digitaalisille ihmistieteille, sekä yhtenä kolmesta tutkimusryhmäjohtajasta datafikaation tutkimusohjelmassa Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä instituutissa.

Katja Valaskivi

Katja Valaskivi on apulaisprofessori (2. vaihe) teologisessa tiedekunnassa (alana uskonto ja digitaalinen maailma) sekä yksi kolmesta datafikaation tutkimusohjelman ohjelmajohtajista HSSH:ssa. Hän johtaa myös Uskonnon, median ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimuskeskittymää (Heremes). Taustaltaan Valaskivi on mediatutkija. Hänen opetuksensa liittyy median ja teknologian rooliin uskontojen, uskomusjärjestelmien ja kollektiivisen kuvittelun synnyssä, kierrossa ja muutoksessa. Valaskiven tutkimus tarkastelee kuviteltuja yhteisöjä dataistuneessa mediaympäristössä, hybridejä mediatapahtumia monimenetelmällisin keinoin, episteemisiä yhteisöjä ja episteemisten auktoriteettien haastamista sekä teknologia- ja innovaatiouskoa. Tätä nykyä hänen johtamissaan hankkeissa tutkitaan mm. salaliittoteorioiden kiertoa erilaisilla sosiaalisen median alustoilla sekä uskonnollisen populismin medioitumista ja dataistumista. 1.9.2022 Valaskivi aloittaa uskonnon- ja mediatutkimuksen professorina Helsingin yliopistossa.

Anton Berg

Anton Berg on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä instituutissa. Hän toimii myös osana Suomen akatemian rahoittamaa Mediatized Religious Populism -hanketta (MERELPO) sekä poikkitieteellistä Helsinki Social Computing Group-ryhmää. Berg tutkii uskonnon ja datafikaation yhteyksiä – erityisesti ilmiöitä, kuten uskonnollinen populismi hybridimedia-alustoilla. Hänen taustansa on uskonnontutkimuksessa, digitaalisissa ihmistieteissä ja kognitiotieteessä. Berg on työskennellyt aikaisemmin muun muassa koneoppimista, kuvantunnistusta ja laskennallista analyysiä hyödyntävässä Helsingin yliopiston kuvamedian projektissa (2020–2021), sekä vuosina 2019–2021 osana Moralities of Intelligent Machines -tutkimusryhmää, joka tutkii robotiikan ja tekoälyn moraalipsykologiaa kokeellisen sosiaalipsykologian ja kognitiotieteen avulla.

Kirsikka Grön

Kirsikka Grön on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä instituutin Datafikaatio -tutkimusohjelmassa. Grönin tutkimus tarkastelee erilaisten digitaalisten dataintensiivisten teknologioiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Väitöskirjassaan Grön tarkastelee algoritmisten järjestelmien ja digitaalisten alustojen vaikutuksia ihmisten arkielämässä ja sitä, miten ihmiset suhtautuvat yhteiskunnan datafikaation myötä suurille teknologiayrityksille keskittyvään valtaan. Grönin tausta on sosiologiassa sekä tieteen- ja teknologian tutkimuksessa. Ennen HSSH:ta Grön on työskennellyt Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa sekä Aalto yliopiston Tietotekniikan laitoksella.