Opetustaidon arviointi

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetustaitotoimikunta arvioi valmisteluryhmien päätöksestä avoinna olevan tehtävän hakijoiden opetustaidon sekä dosentuurihakijoiden opetustaidon.

Arviointi pohjautuu opetustaidon arviointimatriisiin.

Opetustaidon kokonaisarvio perustuu seuraaviin osa-arvioihin:

1. Opetus- ja arviointikokemus sekä oman opetuksen kehittäminen
2. Pedagoginen koulutus ja pedagoginen ajattelu
3. Taito käyttää ja tuottaa oppimateriaalia
4. Muut opetukselliset ansiot
5. Opetusnäyte

Kohdat 1-4 arvioidaan hakijan yliopistoportfolion / yliopistotutkijan CV:n (ja sen mahdollisten liitteiden) perusteella. Tämä tulee huomioida jo hakuvaiheessa hakemusasiakirjojen valmistelussa.

Hakijan on esitettävä opetusansionsa yliopistoportfoliossaan / yliopistotutkijan CV:ssä niin, että ne mahdollistavat matriisin kohtien 1-4 arvioinnin. Yliopistoportfolion suositeltu enimmäispituus on 7 sivua, joten asiat esitetään siinä lyhyesti yhteenvetona ja tarvittaessa liitteissä yksityiskohtaisemmin. Suoritetusta koulutuksesta ja annetusta opetuksesta on esitettävä ajankohta, laajuus (mieluiten opintopisteinä) ja koulutuksen järjestäjä. Ohjatut opinnäytetyöt, osallistuminen jatko-opiskelijoiden ohjaukseen ja tuotettu oppimateriaali yms. on yksilöitävä. Kerätystä palautteesta ja sen hyödyntämisestä on esitettävä konkreettisia esimerkkejä. Mahdollisen julkaistun oppimateriaalin osalta on käytävä ilmi, mille kohderyhmälle se on suunnattu.

Kohdan 5 opetusnäytteeseen valmisteluryhmä antaa usein hakijalle aiheen eli hakija ei valitse itse aihettaan. Dosentuurihakija voi valita itse opetusnäytteen aiheen, mutta sen tulee liittyä haettavana olevan dosentuurin alaan. Luento ei saa myöskään muodostua pääasiassa omien tutkimusten ja niiden tulosten esittelystä. Aihe on ilmoitettava opetustaitotoimikunnan sihteerille viimeistään 7 arkipäivää ennen opetusnäytteen ajankohtaa.

Opetusnäytteen kesto on 30 minuuttia, josta 10 minuuttia on varattava kuulijoiden esittämille kysymyksille ja keskustelulle.  Kohderyhmä määritellään esityksen alussa (esim. tietyn vuosikurssin perusopiskelijat). 

Opetusnäytteen antotilaisuudet ovat julkisia. Samaa tehtävää hakeneet eivät kuitenkaan voi seurata toistensa opetusnäytteitä. Opetusnäytteet pidetään opetustaitotoimikunnan kokouksen yhteydessä.

Helsingin yliopiston johtosäännön mukaisesti opetustaidon vähimmäisvaatimukset vaihtelevat eri tehtävissä seuraavasti:

  • Professori (full professor): opetustaito kokonaisuutena vähintään hyvä
  • Apulaisprofessori, toinen kausi (associate professor): opetustaito kokonaisuutena vähintään tyydyttävä
  • Apulaisprofessori, ensimmäinen kausi (assistant professor): opetustaito kokonaisuutena vähintään tyydyttävä
  • Vanhempi yliopistonlehtori ja vanhempi kliininen opettaja: opetustaito kokonaisuutena vähintään hyvä
  • Yliopistonlehtori: opetustaito kokonaisuutena vähintään hyvä
  • Kliininen opettaja: opetustaito kokonaisuutena vähintään tyydyttävä
  • Yliopisto-opettaja: opetustaito kokonaisuutena vähintään hyvä
  • Dosentin arvo: opetustaito kokonaisuutena vähintään hyvä (yliopistolaki § 89)

Mikäli opetuksen järjestäminen vaarantuu ja kyseessä on lyhytaikainen sijaisuus, voidaan yliopistonlehtorin ja yliopisto-opettajan tehtävissä poiketa yllä olevista vähimmäisvaatimuksista. Lyhyissä sijaisuuksissa opetustaidon arvioinnin voi tarvittaessa toteuttaa myös valmisteluryhmä tai vastaava.

Lisätietoa: Opetustaitotoimikunnan sihteeri, henkilöstöasiantuntija Heidi M. Kauppinen, heidi.m.kauppinen(at)helsinki.fi