Elintarvike- ja ympäristövirologian tutkimus

Ihmiselle patogeenisten virusten esiintyvyys elintarvikkeissa, vedessä ja muissa ympäristönäytteissä (diagnostiikka, molekyyliepidemiologia ja genetiikka. Ryhmää johtaa Leena Maunula.

Tutkimuskohteet ja menetelmät

Tutkimuskohteena ovat suolistossa lisääntyvät, ripulia tai hepatiittia ihmisille aiheuttavat virukset. Näiden virusten osoittaminen esimerkiksi vedestä ja elintarvikkeista on hyvin haastavaa ja vaatii menetelmien jatkuvaa kehittämistä. Tutkimuksessa käytämme sekä uusimpia geenimonistus- että perinteisiä soluviljelymenetelmiä. Laboratorio-olosuhteissa virusten kestävyyttä eri olosuhteissa, eri käsittelyille tai esimerkiksi desinfiointiaineille, voidaan mitata hallitusti. Herkkien menetelmien avulla viruksien esiintymistä kartoitetaan ja pitoisuuksia määritetään ympäristössä, elintarvikkeissa ja jonkin verran eläimissä. Olemme mm. osoittaneet norovirusten esiintymistä vesistöissä, todenneet norovirusten genomia pakastevadelmissa, elintarvikehuoneistojen työskentelypinnoilla ja käsinäytteissä.

Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden maiden tutkimusryhmien kanssa. Näin voidaan helpommin selvittää esimerkiksi elintarvikkeiden kansainvälisiä reittejä ja saastumislähdettä. Tutkimuksemme kohteena olevat virukset esiintyvät lähinnä vain ihmisissä. Poikkeuksena on hepatiitti E -virus, jonka esiintyminen sioissa ja villisioissa sekä viruksen leviäminen riittämättömästi kuumennetun sianlihan välityksessä ovat tutkimuskohteitamme.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Suolistossa lisääntyvien, ihmisille tautia aiheuttavien virusten tutkimusmenetelmien kehittyessä virusten tärkeys elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden aiheuttajana on käynyt ilmeiseksi. Norovirusepidemiat, esimerkiksi saastuneesta verkostovedestä tai pakastevadelmista, aiheuttavat kärsimystä kansalaisille sekä suuria taloudellisia tappioita yhteiskunnalle. Sairaalaosastoilla ja muissa laitoksissa norovirukset sairastuttavat etenkin iäkkäitä ihmisiä joka talvi. Tarvitaan jatkuvasti tietoa virusten kestävyydestä, esiintymisestä ja leviämisestä riskien arviointiin, valvontaan ja lainsäädäntöön liittyvään päätöksentekoon epidemioiden hallitsemiseksi ja torjumiseksi sekä lisää virusasiantuntijoita. Olemme mukana kehittämässä virusten osoitusmenetelmiä, jotka ovat käytettävissä elintarvikkeille ja ympäristönäytteille (analyysipalvelut).

Al­tis­tus mik­ro­bio­lo­gi­sil­le ja ke­mial­li­sil­le elin­tar­vi­ke­vaa­roil­le (BIKE)

Ruokaviraston vetämässä hankkeessa määritetään suomalaisten altistumista mikrobiologisille ja kemiallisille vaaroille elintarvikkeiden välityksellä. HY on mukana hankkeessa virustutkimuksen osalta. Tutkimuksessa selvitetään mm. suomalaisten altistumista norovirusten aiheuttamille tartunnoille ostereita syömällä. Lisäksi tietoa tuotetaan virusten säilyvyydestä ruoanvalmistuksessa, mitä voidaan hyödyntää riskinarviointimallinnuksessa. Hankkeen päärahoittajana toimii MMM (Makera 1884/312/2013; pj. Anna Lemström) ja hanketta koordinoi Pirkko Tuominen (Ruokavirasto). Leena Maunula toimii HY:n vastuututkijana.

Aqua­va­lens

Eurooppalaisten terveyden turvaaminen parantamalla patogeenisten mikrobien osoitusta juomavesistä ja ruoan valmistukseen käytettävistä vesistä

Tutkimusryhmä osallistuu juomavesiin keskittyvässä yhteiseurooppalaisessa tutkimushankkeessa soveltavaan virologiseen tutkimukseen ja mikrobiologisen saastumislähteen jäljittämiseen. Tavoitteena on kehittää uusia molekulaarisia tekniikoita vesivälitteisten patogeenien osoittamiseen ja siten varmistaa turvallisempi talousvesi ja edistää ihmisten terveyttä. Tässä hankkeessa rotavirus ja norovirus ovat tärkeimpiä tutkimuskohteita HY:ssä. Aquavalens-projektin virallinen nimi on ”Protecting the health of Europeans by improving methods for the detection of pathogens in drinking water and water used in food preparation.”

Aquavalens-hankkeen pääkoordinaattorina toimii professori Paul R. Hunter (University of East Anglia). HY:ssä tutkimusta johtaa dosentti Leena Maunula ja vastaavana tutkijana toimii ELL Satu Oristo. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin kehysohjelma 7. Lisätietoja hankkeen nettisivulta http://aquavalens.org/ 

Elin­tar­vik­kei­den vi­rusa­na­lyy­sien va­li­doin­ti ja stan­dar­doin­ti Poh­jois­mais­sa

Tutkimuksessa kehitettiin virusanalyysejä elintarvikkeille ja vesille mm. hyödyntämällä uusimpia teknologioita. Tutkimuskohteena olivat noro- ja hepatiitti A-virukset. Projekti jakautui kahteen osa-alueeseen: virusanalyyseihin vesistä ja elintarvikkeista. Vesitutkimuksessa keskityttiin pintavesien analysointiin ja siihen liittyvään menetelmäkehitykseen. Projektista vastasi dosentti Leena Maunula ja rahoittajana toimi maa- ja metsätalousministeriö (NKJ-pohjoismainen yhteistyöhanke). Yhteistyössä olivat mukana SMI Tukholmasta, SLV Uppsalasta, NVH Oslosta, MATIS Reykjavikista sekä DTU Kööpenhaminasta.

En­dee­mi­sen he­pa­tiit­ti E -vi­ruk­sen esiin­ty­mi­nen Suo­mes­sa

Hankkeessa tutkittiin hepatiitti E -viruksen esiintymistä sekä ihmisissä että eläimissä, erityisesti sioissa. Mielenkiinnon kohteena on viruksen mahdollinen siirtyminen eläimestä ihmiseen. Tutkimusta johti dosentti Leena Maunula ja vastavana tutkijana toimi ELL Tuija Kantala. Projektin rahoittajana toimivat mm. Euroopan Unioni ja ABS-tutkijakoulu. Yhteistyökumppaneina toimivat dosentti Maija Lappalainen (HUSLAB virologia), professori Mari Heinonen (Saaren yksikkö), professori Olli Vapalahti (PELL), dosentti Paula Kinnunen (EVIRA) sekä FABA jalostus.

Käynnissä olevia tutkimuslinjoja ovat mm. hepatiitti E -viruksen muut mahdolliset reservoaarit, kuten piennisäkkäät ja riistaeläimet.

No­ro­vi­ruk­sen esiin­ty­vyys ra­vin­to­laym­pä­ris­tös­sä sekä ris­ki­ra­vin­to­loi­den tun­nis­ta­mi­nen elin­tar­vi­ke­val­von­nas­sa

Tutkimuksessa selvitettiin noroviruksen yleisyyttä epidemiaravintoloissa sekä viruslöydösten yhteyttä ravintolan hygieniatasoon.Tutkimus tehtiin yhteistyönä elintarvikevalvonnan tutkimusryhmän kanssa (dos. Mari Nevas, prof. Janne Lunden).

Virusryhmän osalta tutkimusta johti dosentti Maunula ja mukana hankkeessa oli Maria Rönnqvist (nyk. Ruokavirato). Mukana yhteistyössä olivat Helsingin ympäristökeskus (Riikka Åberg) sekä ympäristökeskukset Etelä-Suomesta. Rahoittajana toimi Walter Ehrströmin säätiö.

No­ro­vi­ruk­sen ylei­syys pin­noil­la ja le­viä­mis­rei­tit puo­lus­tus­voi­mis­sa

Tutkimuksessa on selvitetty norovirusten yleisyyttä rakennusten sisätilojen pinnoilla varuskunnissa sekä niiden yleisyyttä varusmiesten käsissä (Oristo ym., 2016). Hankkeessa tutkitaan myös suolistovirusten esiintymistä leiriolosuhteissa sekä virusten leviämistä tekstiilien välityksellä.

Tutkimushanke tehdään yhteistyössä SOTLK:n kanssa. HY:ssä tutkimusta johtaa dosentti Leena Maunula ja mukana hankkeessa ovat tutkijat Maria Rönnqvist ELL ja Satu Oristo ELL. Tutkimuksen rahoittajina toimivat Puolustusvoimat ja Walter Ehrströmin säätiö. Yhteistyökumppaneina toimivat mm. Ari Hörman ja Paula Kinnunen, Mika Aho, Ava Sovijärvi, Simo Nikkari.

Julkaisu Sotilaslääketieteellisessä aikakauslehdessä Satu Oristo: Noroviruksen yleisyys pinnoilla ja leviämisreitit puolustusvoimissa

No­ro­vi­ruk­sen osoi­tus ja kar­toi­tus elin­tar­vik­keis­ta; le­viä­mis­rei­tit elin­tar­vik­kei­siin

Tutkimuksessa keskitytään norovirusanalyysien kehittämiseen elintarvikkeille. Herkkiä ja luotettavia näytekäsittelymenetelmiä tarvitaan riskielintarvikkeille, kuten pakastemarjoille, salaateille ja RTE-elintarvikkeille. Virusten esiintyvyyttä elintarvikkeissa kartoitetaan. Toisaalta tutkimusten avulla etsitään lisätietoa eläinten merkityksestä norovirusten leviämisessä. Elintarvike-, ympäristö- ja eläinnäytteistä löydetyt viruskannat analysoidaan mm. niiden nukleiinihappoperimää selvittämällä. Tutkimusta johtaa dosentti Leena Maunula ja vastavana tutkijana toimii ELL Maija Summa. Projektin rahoittajana on toiminut mm. Suomen Akatemia. Yhteistyökumppanina piennisäkkäiden osalta toimii professori Heikki Henttonen (METLA).

Ruo­ka­myr­ky­tys­vi­rus­ten mo­ni­to­roin­ti ja kont­rol­loin­ti eu­roop­pa­lai­sis­sa elin­tar­vi­ke­ket­juis­sa

Hankkeessa selvitettiin, missä eri vaiheissa ”pellolta pöytään” -elintarvikeketjua riskielintarvikkeet kontaminoituvat viruksilla. Marjat olivat omassa tutkimustyössämme keskeiset seurantakohteet. Tutkimuksessa analysoitiin kohdennetusti adeno- ja noroviruksia sekä hepatiitti A ja E -viruksia. Hankkeen tavoitteena oli kontaminaatioriskin arviointi sekä tehokkaamman HACCP-systeemin kehittäminen virukset huomioonottaen. Tutkimusta johti dosentti Leena Maunula ja tutkimusavustajana toimi kemian yo. Kirsi Söderberg. Projektin rahoittajana toimii Euroopan Unioni. Kotimaassa yhteistyötä tehtiin muutamien elintarvikeyritysten ja marjankasvattajan kanssa.

Van­taan­joen tut­ki­mus­pro­jek­ti

Tutkimuksessa seurattiin virusten esiintymistä jokivedessä eri kohdissa Vantaanjokea yhden vuoden aikana. Seurattiin myös noro- ja adenovirusten esiintymistä muutamien sellaisten jätevesilaitoksen puhdistetussa jätevedessä, joiden puhdistettu jätevesi purkautuu jokeen. Yhteistyö tehtiin Vantaan vesiensuojeluyhdistyksen kanssa (Kirsti Lahti).

Vi­rus­kan­to­jen ge­neet­ti­nen ka­rak­te­ri­soin­ti

EUROROTANET on eurooppalainen verkosto, jossa kerätään tietoja vuosittain esiintyvien rotavirusten genotyypeistä. Seurannan tarkoituksena on selvittää, vaihtuvatko viruskannat ja niiden suhteelliset osuudet rotavirusrokotusten käyttöönoton myötä. HY (Leena Maunula) oli mukana hankkeessa yhdessä HUSLAB virologian, (Helsinki, Maija Lappalainen), Islabin, Kuopio, Aino Laatikainen) ja THL:n (Merja Roivainen) kanssa.

Erityisesti ympäristön pinta- ja vesinäytteissä todettujen norovirus- ja sapovirustyypitysten osalta tehdään yhteistyötä THL:n ja HUSLAB virologian kanssa.

Vi­rus­ten de­tek­tio ja hal­lin­ta­kei­not pro­ses­siym­pä­ris­töis­sä

VIRUSHALLINTA-projektissa rahoittajana olivat TEKES ja lukuisa määrä asiasta kiinnostuneita yrityksiä. Tutkimuksessa kartoitettiin viruskontaminaatioita aiheuttavia riskitekijöitä elintarviketuotantoketjussa ja vesilaitoksissa. Projektia koordinoi VTT ja mukana on myös EVIRA. HY:ssä tutkimusta johti dosentti Leena Maunula ja vastaavana tutkijana toimi Maria Rönnqvist.

Väitöskirjassa tutkimuskohteina ovat noroviruksen lisäksi influenssavirukset.

Asian­tun­ti­ja­teh­tä­viä

Emeritus professori Carl-Henrik von Bonsdorff ja dosentti Leena Maunula ovat toimineet useissa kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä, kuten CEN-TAG4-työryhmässä (Menetelmät noro- ja hepatiitti A-virusten osoittamiseksi elintarvikkeissa, ISO/TS 15216; COST929-hanke: elintarvike- ja ympäristövirologian eurooppalainen asiantuntijaverkosto; WHO CODEX guidelines).

Ryhmän jäsenet

Tutkimusryhmän johtaja, dosentti Leena Maunula
emeritus professori Carl-Henrik von Bonsdorff
ELL Maija Summa
ELL Satu Oristo

Ryhmässä työskennelleet: Maria Rönnqvist (väitteli v. 2014), Tuija Kantala (väitös v. 2017), Kirsi Söderberg (tutkimusavustaja).