Eläinlääketieteellisen pedagogiikan asiantuntija Sarah Baillie kannusti opintojen integrointiin

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Opetuksenkehittämispäivillä 8.– 9.3.2018 vierailevana alustajana ja fasilitaattorina oli Bristolin yliopiston emeritaprofessori Sarah Baillie. Päiviin sisältyi sekä teoriaa että toiminnallisuutta.

Professori Sarah Baillie on maailmanlaajuisesti arvostettu eläinlääketieteellisen pedagogiikan asiantuntija, jolla on vahva kokemus myös eläinlääkärin kliinisestä työstä. Sarah Baillien erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat opetussuunnitelmatyö, arviointi, koulutuksen laadunvarmistus ja kliiniset taidot.

Unioninkadun juhlahuoneistossa pidetty Opetuksenkehittämispäivien ensimmäinen päivä oli suunnattu opetushenkilöstölle ja siihen osallistui yli 40 opettajaa.

Osaaminen rakentuu läpi opiskeluvuosien

Aamupäivän teemana oli opetuksen vertikaalinen integraatio eli perus- ja kliinisten opintojen kytkeminen toisiinsa kautta eläinlääkäriopintojen. Pienryhmissä pohdittiin koko opintoajan läpi kantavien teemojen kautta opiskelijan osaamisen rakentumista vuosi vuodelta. Tällaisia läpileikkaavia teemoja ovat esimerkiksi ”pellolta pöytään”, kliiniset taidot, näyttöön perustuva eläinlääketiede sekä professionalismi.

Kliinisten tapausten käyttö esimerkkeinä systemaattisesti opintojen alusta lähtien tukee vertikaalista integraatiota ja auttaa opiskelijaa sisäistämään loogisen lähestymistavan potilastapauksiin. Ihannetilanteessa potilastapauksia ovat käsittelemässä lähiopetuksessa peruseläinlääketieteen opettaja ja kliinikko yhdessä. Myös arviointiin tarvitaan systemaattinen vuositason matriisi: miten opiskelijan ammatillista, tieteellistä ja professionaalista kehittymistä arvioidaan vuosittain ja minkälaista oppimista edistävää palautetta hän siihen saa.

Palaute on dialogia

Sarah Baillie korosti rakentavan palautteen olevan aina dialogia. Palautteen antamista ja vastaanottamista käsiteltiin iltapäivän aikana.

Palautteen tulisi auttaa palautteen saajaa tekemään suunnitelman, jonka avulla parantaa toimintaansa. Sekä opettajat että opiskelijat tarvitsevat tähän tukea ja koulutusta. On tärkeää, että molemmilla osapuolilla on yhteinen näkemys tavoitteista: opiskelijan tulisi pystyä arvioimaan, miten oma suoritus asettuu tavoitteisiin nähden, ja palautteen tulisi auttaa häntä suoriutumaan paremmin.

Päivän päätteeksi Sarah Baillie kertoi kokemuksiaan Bristolin yliopiston eläinlääketieteellisen opetussuunnitelman kehittämisestä.

Oppimiskeskus tuki keskustelevaa työtapaa

Perjantain kehittämispäivä pidettiin Viikin Biokeskuksen uudessa oppimiskeskuksessa, joka soveltui keskustelevaan työskentelyyn hyvin.

Aamupäivällä pohdittiin yhdessä eläinlääketieteellisten biotieteiden ja elintarvike- ja ympäristöhygienian opettajien työn kannalta keskeisiä kysymyksiä. Esille nousseet asiat liittyivät opetuksen toteutukseen, arviointiin, oppimiseen ja opiskeluilmapiiriin. Professori Sarah Baillien kokemus ja ulkopuolisen näkökulma toivat lisäarvoa keskusteluun.

Perjantai-iltapäivä oli suunnattu paitsi opettajille myös sairaalaeläinlääkäreille ja klinikkaeläinhoitajille, jotka osallistuvat eläinlääketieteen opiskelijoiden kliinisten taitojen opettamiseen.

Kliinisten taitojen opettamiseen paneuduttiin niin teorian kuin käytännön harjoitusten avulla. Esimerkiksi kliinisiä taitoja käsittelevät ”vihkoset” toimivat ajatuksia herättävinä, yksinkertaisina esimerkkeinä tavoista, joilla voidaan tukea taitojen oppimista monenlaisissa yhteyksissä.

Professori Sarah Bailliella oli mukanaan myös pehmolelukoiria ja itse rakennettuja harjoitusmalleja, joita hän hyödynsi työpajassa.

Työpaja herättikin kiinnostusta myös oppimiskeskuksen ikkunoiden takana kulkeneissa, jotka ajoittain pysähtyivät ihmettelemään yliopistoympäristössä hieman epätavallista materiaalikokoelmaa ja solmuntekoa harjoittelevia osallistujia.

Kehittämispäivät noudattivat hienosti periaatetta, jonka mukaan opiskelupäiviin tulisi sisältyä sekä teoriaa että toiminnallisuutta sopivassa suhteessa. Sarah Baillien lukuisat esimerkit hänen omista tutkimuksistaan ja kehitysprojekteistaan eläinlääketieteen alalta toivat mielenkiintoisella tavalla kehittämispäiviin sitä tieteellistä ja ammatillista asiantuntijuutta, jolle myös oman tiedekuntamme opetuksen kehittäminen perustuu.