Opetus- ja työelämähankkeet

Aleksanteri-instituutti panostaa opetuksen kehittämiseen.

Osin hankerahoituksen turvin olemme voineet perustaa uusia, innovatiivisia opinto-ohjelmia tärkeille kohderyhmille ja parantaa opetuksen saavutettavuutta lisäämällä verkko-opetusta ja yhteistyötä koti- ja ulkomaisten kumppanien kanssa. Erityisissä opetuksen ja työelämäyhteyksien kehittämishankkeissa luomme uusia toimintatapoja ja materiaaleja yhteiseen käyttöön. Olemme olleet aktiivisesti mukana myös Helsingin yliopiston kehityshankkeissa. Esimerkiksi Opettajien akatemian toimintaan olemme tuoneet vahvan tieteidenvälisen ja kansainvälisen komponentin.

Kansallisia ja kansainvälisiä kehityshankkeita

Baltic-Nordic Network for the Advancement of Methodology in Area Studies (BAMSE 2020 & 2021)
Nordplus-rahoitteiset BAMSE 2020 ja 2021 –hankkeet tarkastelevat ja kehittävät poikkitieteisen aluetutkimuksen menetelmällisiä keinoja vastaamaan nykyajan moniulotteisiin ja ylirajaisiin ongelmiin. Verkosto toteuttaa myös kaksi opiskelijoille suunnattua intensiivikurssia Vilnassa 2021 ja Tartossa 2022. Opettajia ja opiskelijoita rohkaistaan kokeilemaan uusia opettamisen ja oppimisen menetelmiä.

DigiREES (2020-2021)
Opettajien digitaitoja kehittävä hanke, jossa valmistuu myös monitieteinen, verkko-opintoina toteutettava johdantokurssi Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan tutkimukseen. Kurssi suunnitellaan siten, että se tulevaisuudessa palvelee kaikkia Suomen korkeakouluja ja jatkuvan oppimisen tarpeita, ja voi toimia myös lukio-opetuksessa ns. kurkistuskurssina. Hankkeeseen osallistuu noin 50 tutkija-opettajaa ja opiskelijaa, ja se saa rahoituksensa Helsingin yliopiston Digiloikka-projektista.

East within Europe – Jean Monnet Module (2015-2018)
Euroopan komission (Erasmus+) rahoittama moduuli yhdistelee Itä-Euroopan tutkimusta ja Euroopan yhdentymisen tutkimusta ja pohtii Venäjän vaikutusta eurooppalaisessa kehityksessä yleisesti sekä Euroopan Unionin tulevaisuuden kannalta. Moduuli keskittyy pääasiassa itäisen Euroopan tutkimukseen. Ohjelma tukee ja järjestää erilaisia englanninkielisiä kursseja yli tiedekuntarajojen. Moduuli kehittää myös aktiivisesti uusia diskursiivisia ja verkko-opetusmenetelmia kohdeyöleisönä maisteritason kansainvälisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden lisäksi kansallisten verkostoyliopistojen opiskelijat.

Baltic Sea Youth Dialogue on Itämeren maiden neuvoston monivuotinen hanke, jonka puitteissa Aleksanteri-instituutti järjesti marraskuussa 2017 kansainvälisen, opettajaksi opiskeleville suunnatun intensiivikurssin Helsingissä ja Pietarissa. Nimensä mukaisesti ohjelmassa painotettiin dialogista oppimistapaa, ja monitieteinen lähestyminen teki siitä antoisan niin 15 osallistuneelle opiskelijalle kuin opettajillekin. Katso kurssin osallistujien mietteet Itämeren alueen tulevaisuudesta tällä videolla.

Higher Education Unbounded! oli Katalin Miklóssyn johtaman finalistijoukkueen hanke Helsinki Challenge -kisassa 2014-2015. Tiimin tavoitteena oli luoda tapoja tabu-asemaan joutuneiden teemojen käsittelyyn opetuksessa kulttuuristen rajojen yli. Tiukka kisa auttoi hiomaan ideasta tasa-arvoiseen dialogiin perustuvan WQPeda-menetelmän, jota nyt hyödynnetään erimerkiksi populismin ja siirtolaisuuden tarkastelussa lukio-opiskelijoille suunnatuissa "maailmankahvila"-työpajoissa. Toiminta on saanut tukea Opetusministeriöltä.

North-South-South: Baltic Sea Region and Caucasus Network on vuonna 2012 Ulkoministeriön (CIMO) tuella perustettu verkosto, joka levittää korkeakouluopetuksen ja opiskelun parhaita käytänteitä Itämeren alueen ja Kaukasian maiden välillä. Verkosto on toteuttanut intensiivikursseja yhdessä valkovenäläisten ja georgialaisten yliopistojen kanssa. Kursseja varten kehitetyt opetusmenetelmät suunniteltiin siten, että ne auttaisivat edistämään demokraattisia käytänteitä ja kriittistä ajattelua kohdemaissa. Opiskelija- ja opettajavaihto oli aktiivista vuosina 2012-2015. Vuonna 2015 projekti julkaisi raportin Intercultural Learning: Experiences of Multilateral Co-operation between Finnish, Georgian and Belorussian Universities.

OVET - Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla -hanke tuotti vuosina 2010-2013 selvityksen suomalaisen yhteiskunnan nykyisistä ja tulevista osaamistarpeista Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntemukseen liittyen. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kaikkien suomalaisten korkeakoulujen kanssa. Politiikan, hallinnon ja elinkeinoelämän edustajien panos varmisti, että työelämän tarpeet saatiin tehokkaasti tunnistettua ja koulutuksen kehittämiselle löydettiin oikea suunta. Hankkeen tuottaman tiedon varassa hyviä toimintatapoja viedään käytäntöön edelleen.

OVET-hankkeen tuloksena syntyi myös kaksi kirjaa, jotka ovat vapaasti ladattavissa alta.