Osallistu yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen synnytyskokemuksesta

Osallistumalla tutkimukseen voit olla mukana vaikuttamassa synnytyskulttuuriin.

Tietoa käytetään tieteellisiin julkaisuihin, mutta myös ammattilaisten kouluttamiseen. Yhteiskuntatieteellinen tutkimushankkeemme ”Kamppailu synnytyksestä – Suomalaisen synnytyskulttuurin murros” kutsuu siis kaikenlaisia synnyttäjiä ja synnytyskumppaneita kirjoittamaan oman tarinansa synnytyksestä. Synnytyksestä voi olla lyhyt tai pitkä aika. Tarina voi hyvin pitää sisällään myös odotusajan ja synnytyksen jälkeistä aikaa. Kirjoitus voi olla lyhyt tai pitkä. Toivomme, että pukisit sanoiksi itsellesi merkitykselliset asiat ja kokemukset.

Nelivuotinen tutkimushanke (2020-2023) on ensimmäinen laaja yhteiskuntatieteellinen tutkimus suomalaisesta synnytyksestä, synnytyskokemuksista, synnytyksen hoidosta ja kulttuurista. Se on yksi Koneen Säätiön suurimmista tutkimushankkeista ja tarkastelee synnytystä eri toimijoiden näkökulmasta. Hanketta johtaa sosiologian dosentti Kaisa Kuurne, ja siinä toimii Kaisan lisäksi kolme suomalaista tutkijaa: VTT Anna Leppo, FM Johanna Sarlio-Nieminen, VTT Katja (Keiju) Vihreäsalo sekä VTM Eeva Itkonen. Hankkeen kotipaikkana on yhteiskuntapolitiikan oppiaine Helsingin yliopistossa.

Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti, ja se anonymisoidaan. Kirjoittajien nimet tulevat vain hankkeen tutkijoiden tietoon, ja heitä koskee vaitiolovelvollisuus. Yhteystiedot pyydetään mahdollisen lisätietojen tarpeen vuoksi. Voit halutessasi lähettää tarinasi myös anonyymisti, ilman nimeä ja yhteystietoja.

Olemme tutkimuk­sessa ki­in­nos­tun­eita mm.

- raskausajan tunnelmista, voinnista odotuksista

- omakohtaisista kokemuksista, eri synnytystavoista, -paikoista ja asta ja synnytyksen merkityksistä

- omista toiveista ja tarpeista ja siitä, miten ne on äitiyshuollossa kohdattu

- raskaudenaikaisista kokemuksista, hoidosta tai erityisseurannasta (esim. erilaiset ’riskiraskaudet’ tai synnytyspelko)

- synnytykseen valmistautumisen ja tuen merkityksestä ja/tai puuttumisesta

- synnytykseen ja sen hoitoon liittyvistä tunteista, kuten ilosta, voimaantumisesta, voimattomuudesta, pelosta, vihasta, pettymyksistä, häpeästä

- kivun kokemuksesta, käytetystä kivunlievityksestä ja sen toimimisesta

- hoitojärjestelmän ja eri ammattilaisten toimintatavoista ja kyvystä tunnistaa synnyttäjän tarpeet

- ”erilaisten” synnyttäjien tai vähemmistöihin kuuluvien synnyttäjien kokemuksista

- puolisoiden tai muiden synnytyskumppanien (esim. ystävä, sukulainen, doula) läsnäolosta, toiminnasta ja avusta tai sen puutteesta

- vuorovaikutuksesta äitiyshuollon ja synnytyssairaalan ammattilaisten kanssa

- sosiaalisista odotuksista, läheisten ja ulkopuolisten suhtautumisesta

- synnytyksen jälkiseurauksista (esim. vauriot tai traumat), toipumisesta ja ’lapsivuodeajasta’

- synnytyskokemuksen käsittelystä ja siihen saadusta tuesta tai sen puutteesta

- synnytyskokemuksen vaikutuksista äitiyteen ja perhe-elämään

Voit itse valita, mikä on sinulle merkityksellistä ja mistä haluat kertoa!

Olemme myös erittäin kiinnostuneita lapsen toisen vanhemman kokemuksista ja toivomme mahdollisuuksien mukaan molempien vanhempien kirjoittavan (itsenäisesti) oman tarinansa.

Tutkimustulokset julkaistaan sekä kansainvälisissä että kotimaisissa tiedejulkaisuissa ja yleistajuisissa ammattilaisille ja suuremmalle yleisölle suunnatuissa julkaisuissa. Lisäksi hankkeen tutkijat kouluttavat synnytyksen hoidon ammattilaisia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa synnytyskokemuksista ja vaikuttaa myönteisesti suomalaiseen synnytyskulttuuriin ja siihen, miten synnyttäjiä Suomessa hoidetaan.

Käytän­nön ohjeet:

Merkitse kirjoitukseesi seuraavat taustatiedot heti dokumentin alkuun:

Nimi ja yhteystiedot

Rooli (synnyttäjä/puoliso/mikä muu)

Ikä

Asuinpaikka

Synnytyspaikka ja -vuosi

Synnytystapa

Perhemuoto ja lasten lukumäärä

Mahdollisen parisuhteen muoto ja kesto

Koulutus ja ammatti

Kuulutko sukupuoli-, seksuaali- tai perhevähemmistöön?

Annoitko synnytyskokemuksesta VAS-asteikon mukaisen arvosanan (1-10), jos niin minkä (voit merkitä sulkuihin lyhyen arvion kokemuksesta nykyhetkestä katsottuna)?

Lähetä ker­tomuk­sesi tänne:

kamppailusynnytyksesta@gmail.com

Keräämme synnytyskertomuksia ainakin vuoden 2021 loppuun saakka. Kertomuksia käytetään tieteellisissä julkaisuissa, opinnäytteissä, suuremmalle yleisölle kirjoitetuissa julkaisuissa sekä ammattilaisten koulutusmateriaaleissa.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa hankkeen johtaja

Kaisa Kuurne: kaisa.m.kuurne@helsinki.fi, 0407051243

Kirjoituskutsua saa mieluusti jakaa eteenpäin!