Vetenskapsmuseet Lågan – Vem är vi

Vetenskapsmuseet Lågan är ett museum som drivs av Helsingfors universitet. Museet är en del av universitetets samverkan med samhället, vetenskapskommunikation och vetenskapsfostran. Vi tar hand om universitetets kulturarv.
Helsingfors universitetsmuseum är nu Vetenskapsmuseet Lågan

Från och med sommaren 2023 heter Universitetsmuseet Vetenskapsmuseet Lågan. Det nya namnet omfattar museets besöksmål och funktioner: Vetenskapsmuseet Lågans observatorium och Vetenskapsmuseet Lågans ritsal ingår i helheten Vetenskapsmuseet Lågan. På finska heter museet Tiedemuseo Liekki och på engelska Helsinki University Museum Flame.

Vetenskapsmuseet Lågan vill inspirera besökarna att ta del av vetenskap och konst och främja vetenskaplig läskunnighet. Bakgrunden till namnreformen är museets nya verksamhetskoncept. Den baserar sig på en mångvetenskaplig och fenomenbaserad hantering av innehåll, där vi drar nytta av museets samlingars och besöksmålens styrkor. I centrum för informationsförmedlingen står de olika vetenskapsområdenas utveckling och universitetets samhälleliga betydelse. I samband med renoveringen av universitetets huvudbyggnad får Vetenskapsmuseet Lågan nya utställningslokaler på gatunivå på Fabiansgatan, vilket gör det än mer tillgängligt.

Vårt utställningscentrum öppnar hösten 2023 och den första växlande utställningen i maj 2024. Observatoriet och Ritsalen betjänar besökarna som vanligt under förnyelsen, och de utvecklas också som en del av Vetenskapsmuseet Lågan.

Välkommen med i vår verksamhet!

Vetenskapsmuseet Lågan – vi belyser vetenskapens, konstens och stjärnhimlens underverk.

Syfte och verksamhetsidé

Vetenskapsmuseet Lågan stärker den forskningsbaserade kunskapens ställning och uppskattning i samhället.

Vi bevarar och presenterar Helsingfors universitets historia och kulturarv samt undervisningen och forskningen inom olika vetenskapsområden. Vi synliggör universitetets samhälleliga betydelse. Vi ger en bakgrund till universitetets arbete för framtiden genom att presentera olika fenomens historia.

Vi arbetar för att stärka förtroendet för vetenskapen och främja den vetenskapliga läskunnigheten. Vi svarar på utmaningen med desinformation genom att visa hur forskningsbaserad kunskap byggs upp. Vi arbetar för jämlikt lärande och en mångsidig bildning och vi gör universitetet bekant för allt fler.

Som en del av Helsingfors universitets organisation stärker vi universitetets image och sammanhållningen vid universitetet. Vi för samman vetenskap och konst på ibland överraskande sätt tillsammans med olika aktörer. Tillsammans synliggör vi saker som universitet åstadkommit och som bygger upp och stärker samhället.

Vi lockar folk till insikt om hur vetenskapen är en del av livet. Vi lyfter fram vetenskapens mänskliga sida och skapar kopplingar till besökarnas egen erfarenhetsvärld. Vi underhåller och främjar konsten som en del av bildningen. Vår upplevelseorienterade attityd föds ur vetenskapens och konstens förunderlighet.