Projektet DUAL startar

I projektet söker vi metoder för att inom småbarnspedagogiken stöda barns språkliga utveckling och socioemotionella utveckling, särskilt då hemspråket och språket i småbarnspedagogiken är olika.

I undersökningar med anknytning till SAGA-projektet har vi observerat att barns språkliga färdigheter och socioemotionella färdigheter utvecklas hand i hand. Bland barn inom småbarnspedagogiken finns det ändå många vars hemspråk skiljer sig från språket i småbarnspedagogiken och då är det särskilt viktigt att hitta metoder för att stöda dessa barns språkutveckling och socioemotionella utveckling. På grund av detta startar vi ett nytt DUAL-forskningsprojekt våren 2023.  

I forskningsprojektet söker vi svar på följande frågor: 

  1. Vilket samband har barnens språkbakgrund och huruvida de deltar i småbarnspedagogiken på sitt första eller andra språk med deras socioemotionella utveckling? 

  2. Påverkar barnens språkbakgrund sambandet mellan den språkliga utvecklingen och den socioemotionella utvecklingen? 

Med hjälp av forskningen kan man utveckla stödformer för socioemotionell utveckling och språkutveckling för småbarnspedagogiken. Med hjälp av dem kan man förebygga alla barns, men särskilt flerspråkiga barns, marginalisering och skolavhopp.  

För att vi ska kunna undersöka fenomenen så omfattande som möjligt så kommer material som tidigare samlats in inom SAGA-projektet att slås samman med forskningsmaterialet som samlas in inom DUAL-projektet. SAGA-projektets material behandlas konfidentiellt och det anonymiseras fullständigt innan det slås samman med DUAL-materialet. Materialet anonymiseras på ett sådant sätt att det inte mera kan ändras tillbaka till identifierbart (identifiering av deltagarna förhindras oåterkalleligt). 

Bekanta dig med forskningens dataskyddsbeskrivning här (på finska).