Materialinsamlingen färdig

SAGA-modellen är forskningsbaserad. Vi har samlat in två data, och materialinsamlingen är nu avslutad.
Så här gick materialinsamlingen till

Under våren 2021 samlade vi material från finskspråkiga daghem i Södra Finland. Under våren 2022 rekryterade vi svenskspråkiga daghem och barn i Södra Finland för undersökningen.

I båda materialinsamlingsskedena delades daghemmen in i SAGA-daghem och kontrolldaghem och vi samlade in material både före och efter den 10–12-veckor långa SAGA-interventionen. Projektets forskningsassistenter besökte daghemmen och barnen fick göra uppgifter som mätte bland annat deras språkliga och socioemotionella utveckling. Personalen svarade på frågeformulär och förde dagbok över SAGA-stunderna. De deltog i även i en fokusgruppintervju om sina erfarenheter och tankar om interventionen. Vi samlade också in videomaterial från SAGA-stunderna för att analysera hurudana samtal barnen och personalen förde. 

Resultat från den första materialinsamling publiceras inom kort, och vi fortsätter med att analysera material vi samlade in våren 2022. 

Du kan läsa mer om projektet och materialinsamlingen i vår artikel ”SAGA-Supporting Social-Emotional Development in Early Childhood Education: The Development of a Mentalizing-Based Intervention” (engelska)