Information

Pinkka är en inlärningsmiljö för artkännedom producerad vid Biovetenskapliga institutionen, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet.
Målsättning

Målsättningar för Pinkka är:

  • utveckling av artkännedomsundervisningen
  • erbjuda vetenskapliga växtartkännedomshelheter av hög kvalitet
  • utgöra ett stöd för naturbaserad hobbyverksamhet och naturskydd
  • stöda botanikundervisningen i skolorna (bl.a. växt- och svampartkännedom)

Bakgrund:

  • aktuella miljöproblem
  • behov av artkännedomsutbildning och kännedom om olika livsmiljöer
  • behovet av utveckling av nya undervisnings- och kommunikationsmetoder
  • mål att effektivera verksamheten

De helheter i Pinkka som riktar sig till studerande eller forskare är i första hand ägnade att stödja studieavsnitt som ingår i olika fakulteters och institutioners studieprogram: föreläsningsserier, fältkurser, utflykter och annan undervisning. En betydande del av innehållet är ägnat för självstudier av arter och livsmiljöer.

Pinkka utvecklas också för den bio- och miljöinriktade universitetsfortbildningens behov. Pinkkas artkännedomshelheter används bland annat av Helsingfors universitets fortbildningsenhet Palmenia på de kurser som riktar sig mot aktörer inom miljöområden.

Pinkka strävar efter att stödja också den artkännedomsundervisning som ges i skolor och andra läroinrättningar. Invecklade och komplexa miljöfrågor förutsätter helhetskunskaper och ett individuellt ansvarstagande, vars grunder läggs redan i barndomen. I skolorna utgör dock bristfälliga artkännedomskunskaper och avsaknaden av lämpligt nätmaterial praktiska problem för en levande biologiundervisning. Pinkka strävar efter att underlätta dessa problem.

Bakgrund

Pinkka-projektet inleddes i januari 2005. Inlärningsmiljön kallades från början Virtuell växtartkännedom, men namnet Pinkka slog snart igenom. Den första studiehelheten som ingick i grundstudierna för finskspråkiga biologistuderanden togs i försöksbruk på våren 2006. Efter det har Pinkkas utbud vuxit snabbt, och i slutet av 2008 fanns det redan 15 000 bilder i Pinkka, samt information om nästan 2000 svamp-, lav-, moss- och kärlväxtarter. Svenskspråkigt material har produceras från våren 2007, och den första helheten om svampar blev färdig hösten 2007.

Planeringsgruppen ansvarig för Pinkkas innehåll, planeringen och produktionen av undervisningshelheter består av botanikprofessorn Jouko Rikkinen, universitetslektorerna Johannes Enroth och Viivi Virtanen, samt universitetslektor Helena Åström, ansvarig för den svenskspråkiga materialproduktionen. Gruppen kompletteras vid behov. Även annan personal vid institutionen för bio- och miljövetenskaper har deltagit i uppbyggandet av Pinkka, speciellt amanuens Heino Vänskä och forskartekniker Anneli Ekman och Markku Lehtonen. Även biologistuderande har varit inkopplade i arbetet från och med starten: t.ex. Pinkkas nätproducenter Henna Kettunen och Kira Maisniemi, som förtjänstfullt har deltagit i både innehållsproduktionen och andra utvecklingsuppgifter. Nätproducenten vid institutionen för bio- och miljövetenskaper, Tiina Airamo, har förnyat layouten för nätsidorna.

De svenska nätsidorna har producerats av FM Elli Edgren (växt- och svampartkännedom, skolpaket över växter och svampar), NaK Anna Jacobs (trädgårdsväxter), skolelev Lilja Palmgren (illustrationer) och universitetslektor Helena Åström (planering och koordinering).

Utvecklingen av Pinkka har huvudsakligen möjliggjorts genom användningen av Helsingfors universitets egna resurser (teknisk upprätthållning av nätsidorna, tjänstearbete, specifika utvecklingsanslag). Även extern finansiering har beviljats för olika studiehelheter, bl. a. med hjälp av bidrag från följande instanser: Suomen Kulttuurirahasto, Malmin lahjoitusrahasto och undervisningsministeriet). Pinkkas svenska nätsidor har fått utomstående finansiering av Svenska kulturfonden, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors och Rektorsdelegationen för Högskoleutbildningen i Helsingfors (RHH) och Helsingfors universitets lärarakademi. Bidrag från alla ovannämnda instanser har varit av central betydelse för starten och den snabba utvecklingen av inlärningsmiljön Pinkka.

Personer som ingår i Pinkkas planeringsgrupp har aktivt deltagit i forskning och utvecklingsarbete kring pedagogiken bakom artkännedoms- och nätundervisning. Av de uppnådda resultaten kan nämnas att Pinkkas planeringsgrupp blev beviljad Helsingfors universitets undervisningsteknologipris år 2006, och t.ex. följande artiklar har publicerats:

Rikkinen, J. 2009: Pinkkaa kehitetään tukemaan koulujen lajintuntemusopetusta. – Natura 3/2009: 30–31.

Virtanen, V. & Rikkinen, J. 2009: Blended learning in biodiversity teaching. In: Joutsenvirta, T & Myyry, L. (eds.) Blended Learning in Finland. Publication of the Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.

Virtanen, V. & Rikkinen, J. 2009. Yliopisto-opiskelijoiden ennakkokiinnostuksen merkitys kasvitieteen lajintuntemuksen kehittämisessä. Teoksessa: Kallioniemi, A. (ed.). Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka. Soveltavan kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 298: 65–75.

Virtanen, V., Lehtonen, U. M., Enroth, J. & Rikkinen, J. 2008. Lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristö Pinkka. Teoksessa: Joutsenvirta, T. ym. (toim.). Sulautuva yliopisto-opetus. Palmenia.

Virtanen, V., Lehtonen, U., Judén-Tupakka, S. & Rikkinen, J. 2006. Pinkka – lajien ja elinympäristöjen tunnistusta tukeva virtuaalinen oppimisympäristö – PedaForum 13.

Upphovsrätt

Bilderna och texterna i Pinkka är fritt användbara för privata undervisnings- och inlärningsändamål. Kommersiell användning och materialdistribuering är utan separat överenskommelse förbjudna.

Pinkka har rättighet till de bilder som producerats som universitetets tjänstearbete under  arbetstid. Fotografen innehar rättigheten till övriga bilder. Pinkka betalar inte ersättning för användningen av bildmaterial.