Tema

Konferensens tema vill i år fokusera på samtalsforskningens samhällsrelevans.

Samhälleliga institutioner och individers verklighet länkas samman på olika sätt och via olika faktorer och aktörer. Kontaktytorna som uppstår mellan samhälle och individ på olika nivåer är med och skapar vårt samhälle, som i sin tur formar hur reella interaktioner mellan olika aktörer ser ut.

Hur kan interaktionsforskningen närma sig och blottlägga detta nät av kontaktytor mellan olika aktörer samt få syn på dem som uteblir från det gemensamma meningsskapandet? När är det nödvändigt att vara i kontakt? Hurdana utmaningar förekommer i kontakten mellan olika samhälleliga institutioner och mellan individer? Hur kan samtals- och interaktionsforskare bidra med kunskap som främjar goda interaktionspraktiker?

Konferensen vill ta fasta på hur relationen mellan samhälle och individers verklighet görs synliga i konkreta interaktioner som framskrider sekventiellt, tur för tur. Föredrag om både institutionella och vardagliga kontexter är välkomna, och interaktionen kan försiggå i såväl fysiska som digitala miljöer eller bestå av en kombination av dessa. Deltagarna kan vara närvarande för varandra ansikte mot ansikte eller via teknologiska hjälpmedel.