Institutet

Vi lägger grunden till en forskningskultur som skapar nytt multidisciplinärt och inspirerande forskningssamarbete på Centrumkampus vid Helsingfors universitet och med universitetets externa partner. Vi främjar metodologisk förnyelse inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga disciplinerna.

Vårt mål är att före år 2030 vara en av Europas fem bästa vetenskapsinstitutioner på vårt område.

HSSH är en gemensam enhet för Humanistiska, Pedagogiska, Juridiska, Teologiska och Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt för Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH), Forskarkollegiet (HCAS) och Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan (HYMY).

  • stärka forskningssamarbetet inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga disciplinerna för att stimulera uppkomsten av multidisciplinära forskningsprojekt
  • koordinera effektiv användning av forskningsinfrastruktur
  • främja de humanistisk-vetenskapliga disciplinernas vetenskapliga och samhälleliga genomslagskraft såväl i Finland som internationellt
  • utveckla användningen av forskningsmetoder och digitala material långsiktigt
  • förbättra forskarnas möjligheter att få extern forskningsfinansiering – särskilt från internationella källor.

HSSH-Forskning främjar, koordinerar och stöder multidisciplinärt forskningssamarbete inom de humanistisk-vetenskapliga inriktningarna.

Vi skapar en ny, tvärdisciplinär forskningskultur som lägger grunden för nya vägar inom forskningen och främjar såväl innehållslig som metodologisk förnyelse inom humaniora och samhällsvetenskaperna.

Målet är att förbättra synligheten och den samhälleliga genomslagskraften för Helsingfors universitets humanistisk-samhällsvetenskapliga discipliner. Vi utvecklar kompetensen och perspektiven inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga disciplinerna i syfte att skapa förståelse av och lösningar på mänsklighetens stora utmaningar.

Våra me­to­der för att främ­ja nya, ve­ten­skap­li­ga ini­ti­a­tiv är föl­jan­de:

  • Hösten 2020 inleder vi ett pilotprogram för utbildning inom forskningsledning för forskare på området.
  • Vi ordnar multidisciplinära seminarier på teman som överskrider gränserna mellan Centrumcampus enheter.
  • I början kommer vi att stödja multidisciplinära forskningsgrupper genom att bevilja startbidrag för initiering av samarbete. När verksamheten väl etablerat sig har vi som mål att bygga upp gemensamma forskningsprogram för enheterna på campus.
  • Vi främjar filosofisk och samhällsvetenskaplig forskning om de humanistisk-samhällsvetenskapliga disciplinernas praxis, resultat och effekter. 
  • Vi stöder forskningssamarbete inom humaniora och samhällsvetenskaperna och med naturvetenskaperna, de medicinska och de tekniska vetenskaperna samt med universitetets externa partner.