Synlighet, rapportering och publikationsmetrik

Biblioteket främjar forskningens synlighet, stöder rapportering av den och erbjuder tjänster inom publikationsmetrik.
Ana­ly­ser av pub­li­ka­tio­ner

Bibliotekets metrikgrupp gör på beställning analyser av publikationer för enheter, forskningsgrupper och enskilda forskare. Analyserna kan vara citeringsanalyser, jämförelser (benchmarking) eller visualisering. Analyser görs också för forskningsadministrationen, till exempel i samband med årsrapportering och utvärdering av forskningen.

Tjäns­ter för syn­lig­het och alt­me­tri

Biblioteket erbjuder universitetets personal och studerande tjänster för synlighet och altmetri som visar en publikations spridning, hur den tagits emot och hur den använts på nätet. Biblioteket erbjuder stöd för följande tjänster:

  • Kudos – dela information om en publikation på olika sociala medier
  • Altmetric Explorer – uppföljning av publikationers synlighet
Gui­de i hur man mä­ter forsk­ning­ens ge­nom­slags­kraft

Guiden i metrik som har sammanställts av biblioteket innehåller information om vad som kan mätas i samband med publikation: vilken roll mätningen har, hur siffrorna kan tolkas, genomslagskraften i olika publiceringskanaler, tillgängliga verktyg för utvärdering och de mest använda referensdatabaserna. I guiden finns också anvisningar för självständig utvärdering.

Forsk­ningspor­ta­len

Forskningsportalen presenterar forskning och forskare från Helsingfors universitet. I portalen finns information om utbildare i doktorandprogrammen, forskningsinfrastrukturer, forskningsgrupper och forskningssamhällen. Du kan i vyn med karta och nätverk granska universitetets internationella forskningssamarbete.

I den nationella forskningsportalen forskning.fi finns information om publikationer från finländska högskolor, universitetssjukhusen och forskningsinstitut som publicerats sedan 2011, samt yrkeshögskolor fr.o.m. 2012.

OR­CID-id för forskare

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en internationell identifikator för forskare som ger forskaren en unik identifikator och länkar forskningsresultat till rätt upphovsman.

Helsingfors universitet kräver att alla forskare har ett ORCID-id och biblioteket handleder forskarna i att använda identifikatorn.

Forskarens uppgifter överförs från Helsingfors universitets forskningsdatasystem till portalen forskning.fi endast om ORCID-identifieraren används och forskaren har gett sitt samtycke till dataöverföringen och har publicerat sina uppgifter på portalen.