Kon­takt­bib­li­o­te­ka­ri­er

Biblioteket har en namngiven kontaktbibliotekarie för varje ämnesområde på Helsingfors universitet. Forskare och lärare kan vända sig till kontaktbibliotekarien för sitt ämnesområde i alla frågor som gäller biblioteket eller informationsservice.
Hu­ma­nis­tis­ka fakulteten

Historia, maritim historia, politisk historia

Arkeologi, folkloristik, etnologia, museologi, genusforskning, asiatiska och afrikanska språk och kulturer, kinesiska, sydostasienstudier, europeisk kultur- och regionforskning, latinamerikastudier, nordamerikastudier

Engelska språket, översättningsvetenskap, allmän språkvetenskap

Baltisk filologi, Slavisk philology, Ryska språket och litteraturen

Klassisk arkeologi, grekiska och grekisk litteratur, latin och romersk litteratur, nygrekiska och nygrekisk litteratur, religionsvetenskap, tyska språåk, romaniska språk

Estetik, film- och televisionforskning, semiotik, konsthistoria, teatervetenskap, allmän litteratur, inhemsk litteratur, finska språket och kulturen

Filosofi

Musikvetenskap

Finskugriska språk och kultur, romani och romsk kultur

Nordenstudier, nordiska språk och litteratur

Heldig, Digital humaniora, fonetik, språkteknologi, kognitionsvetenskap

Juridiska fakulteten
Teologiska fakulteten
Pedagogiska fakulteten
Stats­ve­ten­skap­li­ga fakulteten

Social och kulturantropologi, Forskarkollegiet

Globala utvecklingstudier

Ekonomi

Allmän statslära, samhällspolitik

Filosofi

Medier och kommunikation

Campus Gumtäkt

Matematik och statistik

Geologia, maantiede ja seismologia, tietojenkäsittelytiede, HIIT

Fysik, geofysik, meteorologi och astronomi, HIP

Kemi, Verifin

Campus Mejlans

Medicum (exkl. psykiatri, psykologi och logopedi); Clinicum: avdelningen för folkhälsovetenskap, avdelningen för neurovetenskaper, avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar, barnkliniken, kvinnokliniken, ögon- och öronkliniken; HiLife

Medicum: Psykologi, Logopedi; Clinicum: Psykiatriska kliniken

Clinicum: avdelningen för allmänmedicin och primärhälsovård, avdelningen för cancersjukdomar, avdelningen för invärtesmedicin, avdelningen för kirurgi, diagnostisk-terapeutiska avdelningen, kliniken för hud- och könssjukdomar

Campus Vik
Veterinärmedicinska fakulteten
Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Farmaceutiska fakulteten
Ag­ri­kul­tur-forst­ve­ten­skap­li­ga fa­kul­te­ten

Lantbruksvetenskaper, skogsvetenskaper, Ruralia-institutet

Ekonomi

Livsmedels- och näringsvetenskaper, mikrobiologi

Svens­ka social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan
Na­tur­hi­sto­ris­ka central­mu­se­et LU­OMUS
Ämnesguider

I bibliotekets ämnesguider hittar du centrala informationsresurser inom olika forskningsområden som ämnesbibliotekarierna har valt ut. De flesta av guiderna är på engelska.