Kon­takt­bib­li­o­te­ka­ri­er
Biblioteket har en namngiven kontaktbibliotekarie för varje ämnesområde på Helsingfors universitet. Forskare och lärare kan vända sig till kontaktbibliotekarien för sitt ämnesområde i alla frågor som gäller biblioteket eller informationsservice.
Hu­ma­nis­tis­ka fakulteten

Arkeologi, folkloristik, historia, etnologia, anthropologi, tyska språket

Maritim historia, museologi, genusforskning, asiatiska och afrikanska språk och kulturer, kinesiska, sydostasienstudier, europastudier, latinamerikastudier, nordamerikastudier

Engelska språket, översättningsvetenskap, allmän språkvetenskap

Baltisk filologi, Slavisk philology, Ryska språket och litteraturen

Klassisk arkeologi, grekiska och grekisk litteratur, latin och romersk litteratur, nygrekiska och nygrekisk litteratur, religionsvetenskap, romaniska språk

Estetik, film- och televisionforskning, semiotik, konsthistoria, teatervetenskap, allmän litteratur, inhemsk litteratur, finska språket och kulturen

Filosofi, fonetik, språkteknologi, kognitionsvetenskap

Musikvetenskap

Finskugriska språk och kultur, romani och romsk kultur

Nordenstudier, nordiska språk och litteratur

Juridiska fakulteten
Pedagogiska fakulteten
Teologiska fakulteten
Stats­ve­ten­skap­li­ga fakulteten

Social och kulturantropologi, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi, samhällspolitik, och centret för samhällsdatavetenskap (CSDS)

Politisk historia, ekonomisk och social historia

Globala utvecklingstudier

Ekonomi

Allmän statslära

Filosofi

Medier och kommunikation

Kampus Gumtäkt

Matematik och statistik

Geologia, maantiede ja seismologia, tietojenkäsittelytiede, HIIT

Fysik, geofysik, meteorologi och astronomi, HIP

Kemi, Verifin

Campus Mejlans

Medicum (exkl. psykiatri, psykologi och logopedi); Clinicum: avdelningen för folkhälsovetenskap, avdelningen för neurovetenskaper, avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar, barnkliniken, kvinnokliniken, ögon- och öronkliniken; HiLife

Medicum: Psykologi, Logopedi; Clinicum: Psykiatriska kliniken

Clinicum: avdelningen för allmänmedicin och primärhälsovård, avdelningen för cancersjukdomar, avdelningen för invärtesmedicin, avdelningen för kirurgi, diagnostisk-terapeutiska avdelningen, kliniken för hud- och könssjukdomar

Campus Vik
Veterinärmedicinska fakulteten
Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Farmaceutiska fakulteten
Ag­ri­kul­tur-forst­ve­ten­skap­li­ga fa­kul­te­ten

Lantbruksvetenskaper, skogsvetenskaper, Ruralia-institutet

Ekonomi

Livsmedels- och näringsvetenskaper, mikrobiologi

Svens­ka social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan
Na­tur­hi­sto­ris­ka central­mu­se­et LU­OMUS