VIRT²UE

Ansvarsfylld etik och integritet i forskningen: programmet för utbildning av utbildare för upprätthållande av den europeiska kodexen för forskningens integritet.

Den Europeiska Kodexen för Forskningens Integritet är ett första, viktigt steg och är sammanställd för att synliggöra betydelsen av god forskningssed i Europa. VIRT2UE är ett EU-HORIZON 2020 finansierat forskningsprojekt, vars målsättning är att utveckla och genomföra ett utbildningsprogram (Training-the-trainer-programme) för experter i 31 europeiska länder inom temat ansvarsfull forskning. Utbildningsprogrammet har 2020-2021 genomförs med målsättningen att främja och upprätthålla principerna i den Europeiska Kodexen för Forskningens Integritet för den vetenskapliga verksamheten. Målet är att att implementera och sprida utbilda-utbildaren-programmet runt om i Europa och att försäkra sig om att ett tillräckligt antal av utbildare utbildas i varje land. I projektet utbildas 350 utbildare inom ramen för utbildningen och allt som allt utbildas 3050 forskare runtom Europa.

Projekt aktiviteter

Professor Erika Löfström  och forskardoktor Solveig Cornér har genomfört VIRT2UE utbildningen 2019–2020. De har sedan i sin tur utbildat finländska och estniska experter inom  etik och forskningsintegritet inom ramen för VIRT2UE utbildningsprogrammet. För att upprätthålla och internalisera principerna, som är förtydligade i kodexen har det internationella VIRT2UE teamet skapat en omfattande resursdatabas The Embassy of Good Science. Dessa webbaserade resurser förser utbildarna med verktyg som främjar forskarnas moraluppfattning och moraliska dygder, som samtidigt stöder principerna för den Europeiska Kodexen för Forskningens Integritet. På The Embassy of Good Science plattformen finns ändamålsenliga resurser och utbildningsmaterial för forskare, som vill fördjupa sig i ansvarsfull forskning. Även VIRT2UE utbildade kan använda resurserna då de utbildar exempelvis doktorander och andra forskare i att integrera kodexens principer i vardaglig forskningsverksamhet med målet att öka förståelsen för hur en ansvarsfull forskare bör handla i konkreta situationer.

Samarbete och finansiering

Samarbete

 1. STICHTING Vrije Universitet Amsterdam Medical Centre
 2. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 3. SVEUCILISTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET
 4. ÖSTERREICHISCHE AGENTUR FUR WISSENSCHAFTLICHE INTEGRITAT, AUSTRIA
 5. EUROPEAN NETWORK OF RESEARCH ETHICS COMMITTEES (EUREC)
 6. UNIVERSITETET I OSLO
 7. ANKARA UNIVERSITESI
 8. NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
 9. HELSINGFORS UNIVERSITET
 10. LATVIJAS UNIVERSITATE
 11. UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA
 12. UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Finansiering

H2020 SwafS-27-2017, projekt nummer: 787580, 2018-2021

Forskningsgrupp

Koordinator för den europeiska verksamheten: Professor Dr. Guy Widdershoven, Vrije Universiteit Medical Center.

Det finländska teamet: Professor Erika Löfström och Forskardoktor Solveig Cornér har under projektets gång aktivt medverkat i WP 3, vars ansvarsområde har varit att utveckla instruktionerna och riktlinjerna för VIRT2UE programmets utbildningsmaterial. I projektet har även medverkat forskardoktor Hannele Pitkänen.

Publikationer

Publikationer finns tillgängliga på The Embassy of Good Science plattformen

Twitter: https://twitter.com/EmbassySci (@EmbassySci)

Kontakt

Professor Erika Löfström, erika.lofstrom@helsinki.fi, Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

Forskardoktor, Solveig Cornér: solveig.corner@helsinki.fi, Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet