SATSA - socialt och kulturellt hållbar verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken

Inom SATSA analyseras och synliggörs verksamhetskulturen inom kommunala daghem med avseende på socialt och kulturellt hållbart mångprofessionellt teamarbete och ledarskap.

Därtill är syftet att utveckla digital arbetshandledning som stöder daghemmens verksamhetskultur i Finland med avseende på ett välfungerande mångprofessionellt samarbete och hållbart ledarskap. Slutligen är syftet att evaluera effekten av interventionen. SATSA är kopplat till FN:s mål för hållbar utveckling, särskilt målen 4, 5 och 11.

Forskargrupp

Mirjam Kalland, professor, projektledare, projektansvarig

Marina Lundkvist, universitetslektor, projektledare, forskare

Cecilia Heilala, forskardoktor

Nina Santavirta, universitetslektor, forskare

Finansiering

Svenska Kulturfonden