MINTED - Flerspråkighetspedagogik och interkulturell pedagogik i lärarutbildning och grundläggande utbildning i Sverige och Finland

MINTED utgår från ett samarbetsprojekt mellan Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet och Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.

Projektet leddes av professor Gunilla Holm vid Helsingfors universitet, och i forskargruppen ingick professor Lena Ekberg och forskardoktor BethAnne Paulsrud vid Stockholms universitet, och forskardoktor Harriet Zilliacus, universitetslektor Anna Slotte vid Helsingfors universitet doktorand Ida Hummelstedt-Djedou, samt professor Fritjof Sahlström vid Åbo Akademi. Även om projektets huvudsakliga projektperiod inföll 2015-2017 är forskningsgruppen fortsättningsvis aktiv.

Fokus för detta forskningsprojekt ligger på att utforska hur flerspråkighetspedagogik och interkulturell pedagogik tar sig uttryck i lärarutbildningar och i grundskolans undervisning i Finland och Sverige. Inom forskningsprojektet undersöker vi hur man ser på interkulturell pedagogik och flerspråkighetspedagogik i policydokument, inom lärarutbildningen och i praktiken i skolor. En grundläggande frågeställning är huruvida våra blivande lärare får en utbildning som förbereder dem för att undervisa elever från olika bakgrund angående språk, etnicitet, genus, social klass, och religion. Vi är intresserade av att studera huruvida dagens lärarutbildning motarbetar ojämlikhet och skapar möjligheter för ett rättvisare samhälle, samt vilka behov av förändringar det möjligen finns inom den svenska och finländska lärarutbildningen och fortbildningen. Finland har en lång tradition av undervisning på svenska för den svenskspråkiga minoriteten, men kort erfarenhet av att undervisa elever med invandrarbakgrund. För Sverige däremot är undervisning på de fem erkända minoritetsspråken ett nyare fenomen medan man har lång och bred erfarenhet av att undervisa elever med invandrarbakgrund. Dessa olika erfarenheter är av intresse för projektet. Utöver skillnader mellan länderna är det också av intresse att studera eventuella skillnader i hur flerspråkighetspedagogik och interkulturell pedagogik definieras och används i lärarutbildningen och den grundläggande utbildningen. Frågor kring andrafiering i relation till interkulturalitet och flerspråkighet är även centrala. Projektet analyserar hur lärarutbildare och lärare uppfattar de förväntningar och normer som uttrycks i policydokument, i relation dels till den egna beredskapen att medvetet och reflexivt verka i flerspråkiga och mångkulturella sammanhang, dels till de skillnader som finns på området mellan Finland och Sverige.

Studien innefattar både analys av policydokument så som läroplaner och styrdokument för lärarutbildningar, samt fältarbete vid lärarutbildningar och grundskolor. Fältarbetets första del har utförts på åtta lärarutbildningar i Sverige och Finland under våren 2016 i form av individuella intervjuer med lärarutbildare och gruppintervjuer med studenter. Den andra delen av fältarbetet består av lärarintervjuer och klassrumsobservationer med lärare som utexaminerats från de studerade lärarutbildningarna.

Co­oper­a­tion and fund­ing

MINTED is a cooperation between University of Helsinki and Stockholm University. The project was financed (2015–2017) by strategic funds from the two universities. The project is ongoing.

Pro­ject team

Project Leader Professor Gunilla Holm, University of Helsinki

Professor Lena Ekberg, Stockholm University

Post doc BethAnne Paulsrud, Stockholm University

Post doc Harriet Zilliacus, University of Helsinki

Doctoral student Ida Hummelstedt-Djedou, University of Helsinki

Professor Fritjof Sahlström, Åbo Akademi

Senior lecturer Anna Slotte, University of Helsinki

Mo­bil­ity
  • Harriet Zilliacus visiting Stockholm University, October 2015, September 2016
  • Ida Hummelstedt-Djedou visiting Stockholm University, October 2015, September 2016
  • BethAnne Paulsrud visiting University of Helsinki, March and November 2016, April 2017
Konferens presentationer

Hummelstedt, I., Holm, G. & Zilliacus, H. (November 2019). Spots of othering on the way towards social justice: discourses on multicultural education among Finnish teacher educators. Paper presented at the conference International Association of Intercultural Education conference (IAIE), Amsterdam.

Hummelstedt-Djedou, I., Sahlström, F & Zilliacus, H. (March, 2019). Countering or reproducing discourses of othering – multiculturalism and multicultural education in Finnish teacher education. Paper presentation at the conference Nordic Educational Research Association Conference (NERA), Uppsala.

Zilliacus, H. & Paulsrud, B. (May, 2018). Multicultural and multilingual education: Current challenges in teacher education in Sweden and Finland. Paper presentation at the conference Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives, Oslo.

Hummelstedt-Djedou, I. & Zilliacus, H. (May, 2018). Motstridiga diskurser om mångkulturalitet och mångfald i finländsk lärarutbildning. Paper presentation at Nordisk lärarutbildningskonferens 2018, Vasa.

Hummelstedt-Djedou, I., Sahlström, F & Zilliacus, H. (May, 2018). Conflicting discourses on multicultural education in Finnish teacher education. Paper presentation at the conference JustEd 2018 ‘Promoting justice through education’, Helsinki.

Paulsrud, B. & Zilliacus, H. (April, 2018). En skola för alla: Flerspråkighet och transspråkande i lärarutbildningen. Paper presentation at ASLA symposium at Karlstad University, Karlstad, Sweden.

Paulsrud, B. & Zilliacus, H. (February, 2018). Spaces for multilingual education: Language orientations in the national curricula of Sweden and Finland. Paper presentation at the conference Language, Identity and Education in Multilingual Contexts Trinity College, Dublin. 

Paulsrud, B. & Zilliacus, H. (February, 2018). Spaces for multilingual education: Language orientations in the national curricula of Sweden and Finland. Paper presentation at the conference Language, Identity and Education in Multilingual Contexts Trinity College, Dublin.

Hummelstedt-Djedou, I. & Sahlström, F. (March, 2018). The complexity of multicultural education: an example of an art lesson. Paper presentation at the conference Nordic Educational Research Association Conference (NERA), Oslo.

Paulsrud, B. & Zilliacus, H. (February, 2018). Spaces for multilingual education: Language orientations in the national curricula of Sweden and Finland. Paper presentation at the conference Language, Identity and Education in Multilingual Contexts Trinity College, Dublin.

Publikationer

Hummelstedt-Djedou, I., Holm, G, Sahlström, F. & Zilliacus, H. (in press). ‘Refugees here and Finns there’ - Categorisations of race, nationality and gender in a Finnish classroom, Intercultural Education.

Paulsrud, B., Zilliacus, H. & Ekberg, L. (submitted). Spaces for multilingual education: Language orientations in the national curricula of Sweden and Finland. International Multilingual Research Journal.

Hummelstedt-Djedou, I., Zilliacus, H. & Holm, G. (2018). Diverging discourses on multicultural education in Finnish teacher education programme policies: implications for teaching, Multicultural Education Review, 10:3, 184–202, DOI: 10.1080/2005615X.2018.1511341

Paulsrud, B. & Zilliacus, H. (2018). En skola för alla: Flerspråkighet och transspråkande i lärarutbildningen, In B. Paulsrud, J. Rosén, B. Straszer & Å. Wedin (Eds), Transpråkande och utbildning. Stockholm: Studentlitteratur.

Zilliacus, H., Paulsrud, B. & Holm, G. (2017). Essentializing vs. non-essentializing students’ cultural identities: curricular discourses in Finland and Sweden. Multicultural Discourses. Journal of Multicultural Discourses,12(2), 166–180. DOI=10.1080/17447143.2017.1311335 (Open access)

Zilliacus, H, Holm, G. & Sahlström, F. (2017). Taking steps towards institutionalising multicultural education – The national curriculum of Finland, Multicultural Education Review, 9(4), 231–248 DOI: 10.1080/2005615X.2017.1383810. DOI: 10.1080/2005615X.2017.1383810 (Open Access)

Con­tact infor­mation

Professor and Project Leader Gunilla Holm: gunilla.holm@helsinki.fi

Post doc Harriet Zilliacus: harriet.zilliacus@helsinki.fi

Doctoral student Ida Hummelstedt-Djedou: ida.hummelstedt-djedou@helsinki.fi