Alla barn inkluderade!

Målet med forskningsprojektet Alla barn inkluderade! (ALLBINK) är att studera hur små barn inkluderar och exkluderar andra barn inom fria och organiserade aktiviteter på daghem.
Om projektet ALLBINK

Målet med forskningsprojektet är att studera hur och på vilka grunder små barn inkluderar och exkluderar andra barn inom fria och organiserade aktiviteter på daghem. Eftersom det finns mycket litet tidigare forskning om det här ämnet i Finland förväntar vi oss att kunna producera ny kunskap för kommuner, småbarnspedagogiken, lärarutbildningar och forskare om barns sätt att exkludera, mobba och inkludera andra barn. Studien görs från ett intersektionellt perspektiv inom en teoretisk ram baserad på tidigare forskning om inkludering bland små barn. Vi förväntar oss att se inkludering och exkludering utifrån till exempel språk, rasifiering, social klass och genus. Studien är en etnografisk studie som gjorts i 17 svenskspråkiga daghem i södra Finland. Studien består av deltagande observationer av 3-5 åriga barns aktiviteter och beteende samt intervjuer med daghemmens personal (föreståndare, lärare i småbarnspedagogik, socionomer och barnskötare). 

Publikationer, presentationer och material

På kommande.

På kommande.

Forskningsgrupp

Gunilla Holm

Gunilla Holm är forskningsdirektör och professor vid pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet. Gunilla leder ALLBINK projektet. Hennes forskningsintressen är mångfald och social rättvisa inom utbildning med fokus på social klass, genus, och rasifiering. Hennes forskning är etnografisk och ett av hennes forskningsintressen hör också utvecklandet av deltagande fotografering som en forskningsmetod. Hennes nu aktiva forskningsprojekt tar ett intersektionellt perspektiv och är fokuserade på inklusion och exklusion inom småbarnspedagogik och på rasifiering inom de högre årskurserna i grundskolan.  

E-post: gunilla.holm@helsinki.fi 

Telefon: +358 503 275 907 

Monica Londén

Monica Londen är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet. Till hennes forskningsintressen hör lärande och undervisning inom högre utbildning, själv-reglerat lärande, positiv pedagogik och mångfald inom undervisning. De forskningsprojekt hon nu arbetar med fokuserar på inkludering och exkludering inom småbarnspedagogiken (ALLBINK-projektet), positiv pedagogik (projektet Studera starkt) och pedagogiskt ledarskap (Leadership Pipeline and Quality in Higher Education). 

E-post: monica.londen@helsinki.fi 

Telefon: +358 504 155 382 

Jan-Erik Mansikka

Jan-Erik (Janne) Mansikka är docent och universitetslektor vid pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet. Han har en bred pedagogisk bakgrund, och har de senaste åren skrivit kring bl.a. mångfaldsfrågor inom pedagogik, pedagogisk dokumentation samt barns rättigheter och delaktighet inom småbarnspedagogik. De flesta studier är kvalitativt inriktade empiriska studier men det finns också ett intresse att utveckla den teoretiska förståelsen för vår pedagogiska samtid. I ALLBINK-projektet fungerar Jan-Erik som handledare och forskare i projektets olika delmoment. 

E-post: jan-erik.mansikka@helsinki.fi 

Telefon: +358 503 175 440 

Maria Saloranta

Maria Saloranta, Fil. Mag, doktorand inom doktorandprogrammet SEDUCE, Helsingfors universitet. Till hennes forskningsintressen hör barns perspektiv, jämlikhet och mångfald i småbarnspedagogiken och i denna forskning har hon fokus på hur rasifiering och social klass tar sig uttryck i barngrupper när barn inkluderas och exkluderas. Maria har skrivit sin Pro gradu avhandling om hur svenska nyhetsmedier porträtterade adoption i nyhetshistorien kring adoptioner från Chile.

Epost: maria.saloranta@helsinki.fi  

Telefon: +358 504 733 768 

Alexandra Nordström

Alexandra (Sandra) Nordström fungerar som forskardoktor inom ALLBINK. Hennes forskningsintressen inkluderar interaktion, lek, litteracitet och affekter inom småbarnspedagogiken, postperspektiv inom pedagogisk forskning samt synen på barn och barndom. Hon är även intresserad av att utveckla (post)kvalitativa metodologier. I sin doktorsavhandling granskade Alexandra små barns glädje i litteracitetspraktiker från sociokulturella och posthumanistiska teoretiska perspektiv.

Epost: alexandra.nordstrom@helsinki.fi   

Sara Hellström

Sara Hellström studerar småbarnspedagogik för tredje året vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet. Hon är mitt i skrivandet av sin kandidatavhandling där hon utforskar pedagogers upplevelser om den fria lekens värde i den småbarnspedagogiska verksamhetskulturen. Hennes intresseområden omfattar det lekfulla och barncentrerade lärandet, relationen mellan barn och personal, tydliggörande pedagogik samt pedagogik för barn under 3 år. Sara vill gå vidare med sin akademiska utbildning och fortsätta studierna inom magisterprogrammet i småbarnspedagogik för att ytterligare utveckla sina kunskaper inom området. 

E-post: sara.hellstrom@helsinki.fi 

Tidigare medverkande

  • Maria Thostrup, forskningsassistent, magisterstuderande i socialpsykologi 
  • Christina Landén, teknisk assistent  
  • Emmi Pekuri, magisterstuderande i småbarnspedagogik.

    Läs Emmis Pro gradu