Alla Barn Inkluderade!
Målet med forskningsprojektet är att studera hur små barn inkluderar och exkluderar andra barn inom fria och organiserade aktiviteter på daghem.

Eftersom det finns mycket litet tidigare forskning om det här ämnet i Finland förväntar vi oss att kunna producera ny kunskap för kommuner, småbarnspedagogiken, lärarutbildningar och forskare om barns sätt att exkludera, mobba och inkludera andra barn. Studien görs från ett intersektionellt perspektiv inom en teoretisk ram baserad på kritiska rasifierings- och vithetsteorier samt tidigare forskning om inkludering bland små barn. Vi förväntar oss att se inkludering och exkludering utifrån till exempel rasifiering, språk, social klass och genus. Studien är en etnografisk studie som görs i 20 daghem i huvudstadsregionen. Studien består av deltagande observationer av barns aktiviteter och beteende samt intervjuer med daghemmens personal (föreståndare, lärare i småbarnspedagogik, socionomer och barnskötare).

Projektteam

Projektledare, professor Gunilla Holm

Universitetslektor i småbarnspedagogik Monica Londen

Universitetslektor i småbarnspedagogik Jan-Erik Mansikka

Teknisk assistent, ped.mag. Christina Landén

Teknisk assistent, fil.mag Maria Saloranta

Samarbete och finansiering

Projektet är finansierat av Stiftelsen för Brita Maria Renlunds Minne

 

Kontakt