Hållbara berättelser - multimodal storytelling och hållbarhet inom småbarnspedagogik

SUSTE-projektet syftar till att stöda den professionella utvecklingen gällande hållbarhet inom småbarnspedagogik i Svenskfinland.

Projektet har två faser: 1) att studera hur hållbarhet för närvarande beskrivs och förverkligas inom finländsk småbarnspedagogik och 2) att ordna fortbildning (t.ex. forskningscirklar, handledning, workshops och seminarier för personal och studenter inom småbarnspedagogik. Forskningen fokuserar på de ömsesidiga lärprocesserna hos personal, studenter och forskare.

Projektet förväntas generera ny teori och praxis gällande hållbarhetspedagogik för barn under skolåldern, samt stimulera dialog mellan praktiker och forskare. Projektet informeras av nordiska perspektiv på småbarnspedagogik, samtida teoribildning kring estetik och konstbaserad praktik, relationell ontologi och epistemologi, samt kritisk fenomenologi.

Projektet pågår under åren 2018–2021 och föreverkligas med stöd av Svenska Kulturfonden.

För mer information se Sustainable Stories in Early Childhood Education and Care.

Finansiering

Projektet pågår under åren 2018–2021 och föreverkligas med stöd av Svenska Kulturfonden.

Kontaktinformation

Lily- Ann Wolff:

lili-ann.wolff@helsinki.fi

Ann-Christin Furu:

christin.furu@abo.fi

Hannah Kaihovirta:

hannah.kaihovirta@helsinki.fi