Gruppmedlemmar

Här presenteras de lärarutbildare och forskare som tillhör forskargruppen för främmande språks didaktik. Kontaktuppgifter och mer information om aktuella projekt finns i våra profiler i Helsingfors universitets forskningsportal (se länkarna i presentationstexterna).
Raili Hilden, Biträdande professor (språkdidaktik), PeD

Raili Hildens specialområde är bedömning av språkkunskaper. Hon har lång erfarenhet av olika utvecklings- och förvaltningsprojekt samt expertuppgifter i anslutning till läroplaner, ämneslärarutbildning och bedömning. Hon arbetar även för Studentexamensnämnden. 

Till Hildens nuvarande forskningsverksamhet hör att hon leder projekten DigiTala (Finlands Akademi) och Digisvenska (Svenska kulturfonden) samt ansvarar för engelskans delområde i projektet PARVI (Undervisnings- och kulturministeriet). Hildens publikationer omfattar en rad vetenskapliga artiklar vid sidan av handböcker och bokkapitel skrivna på finska, engelska och svenska för olika målgrupper inom språkundervisningen. 

Forskningsintressen:

 • bedömning av språkkunskaper
 • språkundervisning
 • lärarutbildning
 • automatisk bedömning
 • muntliga språkkunskaper
 • storskalig språktestning 
Kaisa Hahl, Universitetslektor (främmande språks didaktik), PeD, docent

Kaisa Hahl är äldre universitetslektor och lärarutbildare i främmande språks didaktik vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hahl är ansvarig för den finskspråkiga ämneslärarutbildningen vid fakulteten. Hon är även docent i tillämpad lingvistik vid Jyväskylä universitet med mångkulturalism i språkundervisningen som specialområde. Hahl undervisar i ämneslärar- och klasslärarprogrammen samt i det internationella programmet Subject Teacher Education Programme in English (STEP). Hon har flera års erfarenhet av att arbeta i olika internationella projekt som syftar till att förbättra lärarnas kompetens och lärarutbildningens kvalitet. 

Forskningsintressen:

 • undervisning och lärande i främmande språk
 • tidig undervisning i främmande språk
 • aktivt språklärande
 • internationalisering av lärarutbildningen
 • interkulturell utbildning
 • utveckling av läraridentitet 
Milla Luodonpää-Manni, Universitetslektor (Språkdidaktik), FD, docent

Milla Luodonpää-Manni är universitetslektor i språkdidaktik vid Helsingfors universitet. Dessutom är hon docent i kvalitativ språkforskning vid Åbo universitet. Hennes intresseområden omfattar metateorin inom språkforskning, sambandet mellan språk och välbefinnande samt frågor kring flerspråkighet.

 

Anna von Zansen, forskardoktor, FD

Anna von Zansen är forskardoktor i projektet DigiTala vid Helsingfors universitet. I forskningsprojektet DigiTala, som finansieras av Finlands Akademi 2019–2023, utvecklas applikationer som använder sig av automatisk taligenkänning (ASR) för att bedöma muntliga språkkunskaper i studentexamensproven. Under digitaliseringen av studentexamensproven koordinerade von Zansen utvecklingen av datorstödda språkprov och samarbetade med skolor. Till följd av detta handlade hennes doktorsavhandling om nya sätt att bedöma hörförståelse. Hon har bakgrund i att undervisa i språk för vuxna. Som lärarutbildare är hon specialiserad på undervisningsteknologi. 

Forskningsintressen:

 • datorstödda prov
 • undervisningsteknologi
 • undervisning och lärande i främmande språk
 • bedömning av språkkunskaper
 • hörförståelse
 • muntliga språkkunskaper 
Toni Mäkipää, forskardoktor, FD

Toni Mäkipää är forskardoktor vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Mäkipää är behörig lärare i svenska, engelska och franska. Han har omfattande erfarenhet av att undervisa i årskurserna 7–9 och på universitetsnivå. Han arbetar aktivt i fakultetens ämneslärarprogram. 

Forskningsintressen:

 • bedömning
 • bedömningskompetens
 • responsfärdigheter
 • självreglerat lärande
 • distansundervisning
 • lärarutbildning
 • undervisning och lärande i främmande språk
Minna Ahtiainen, doktorand, FM

Minna Ahtiainen studerar i doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur (SEDUCE). Hon skriver sin avhandling inom området främmande språks didaktik och hennes ämne handlar om att definiera och utveckla kulturellt ansvarsfull utbildning. Minna är lärare i ryska och finska, men från och med år 2000 har hon arbetat på vetenskapscentret Heureka. På grund av detta har hon lång erfarenhet av vetenskapscentrets pedagogik, metoden att lära genom att göra och medskapande av pedagogiska lösningar. Hennes ambition är att planera olika interaktiva workshoppar och lekfulla läromaterial. Minna har bott i Ryssland i fyra år på grund av arbete och studier. 

Intressen:

 • undervisning och lärande i främmande språk
 • kulturella kompetenser
 • dialogisk pedagogik
 • språklig och kulturell mångfald
 • inspirerande lärandemetoder 
Franklin Nyairo, doktorand, FM

Franklin Nyairo är en doktorand vars forskningsintressen omfattar jämförande studier i läroplaner, lärarutbildning och undervisningsplanering. Franklins forskningsprojekt undersöker hur ämneslärarstudenter i engelska i Finland och Kenya lär sig teknisk pedagogisk ämneskunskap (TPACK) för att kunna uppfylla de krav på digitalisering som ställs i nationella utbildningsdokument såsom läroplansgrunderna. 

Pirjo Harjanne, doktor, FM, docent

Pirjo Harjanne är docent i främmande språks didaktik, medlem i Lärarakademin vid Helsingfors universitet och ansvarig forskare. Harjanne har de kvalifikationer som krävs för en professur i främmande språks didaktik (enligt expertutlåtandena vid Jyväskylä universitet år 2011 och Åbo universitet år 2014). Hon har haft många ansvarsområden i utvecklingsarbetet vid Avdelningen för pedagogik vid Helsingfors universitet och hon har mycket erfarenhet av handledning (t.ex. doktorsavhandlingar, magisteravhandlingar). Hon har arbetat som gästlektor och forskare vid Stockholms universitet (2013–2014). Hon har medverkat i internationella EU-projekt (t.ex. WebCEF, CEFcult) och bedriver omfattande internationellt forskningssamarbete (Japan, Chile, Spanien, Sverige). Hon är för närvarande ledare för det nationella och internationella projektet KIELO med fokus på undervisning, studier och lärande i främmande språk. Hon är också en aktiv lärarfortbildare i Finland och utomlands. 

Forskningsintressen:

 • undervisning
 • studier och lärande i främmande språk
 • kommunikativ språkundervisning och språkpraktik
 • muntliga språkkunskaper
 • språk och interkulturell kommunikation
 • blivande språklärares kognition och yrkesutveckling under de pedagogiska studierna 
Esa Penttinen, FD (tyska språket), PeD, Habilitierter Privatdozent (docent)

Esa Penttinen är Habilitierter Privatdozent och ansvarig forskare i främmande språks didaktik vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Penttinen har de kvalifikationer som krävs för en professur i främmande språks didaktik (Östra Finlands universitet) och i skolpedagogik (Jyväskylä universitet). Han arbetar i projekt inom undervisning och lärande i främmande språk tillsammans med tysktalande kollegor.

Forskningsintressen:

 • undervisning och lärande i främmande språk
 • språkmedvetenhet
 • flerspråkighet
 • autenticitet
 • tillämpad lingvistik